Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург

12. Нарушения на правилата на Шенген (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Нарушения на правилата на Шенген

Andreas Mavroyiannis (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, и Renate Weber, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се: Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria и Monika Hohlmeier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai и Franz Obermayr.

Изказаха се: Andreas Mavroyiannis и Cecilia Malmström.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност