Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

12. Παραβιάσεις κανόνων του Σένγκεν (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παραβιάσεις κανόνων του Σένγκεν

Οι Αντρέας Μαυρογιάννης (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Γεώργιος Παπανικολάου, Wim van de Camp, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria και Monika Hohlmeier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Αντρέας Μαυρογιάννης και Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου