Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0902(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0184/2012

Συζήτηση :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0295

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

13. Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I - Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παραρτήματος Ι του Οργανισμού [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Η Alexandra Thein παρουσιάζει τις εκθέσεις της.

Παρεμβαίνουν οι Αντρέας Μαυρογιάννης (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Αντρέας Μαυρογιάννης και Alexandra Thein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012 και σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου