Seznam 
Zápis
PDF 226kWORD 188k
Středa, 4. července 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Program činnosti kyperského předsednictví (rozprava)
 4.Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (rozprava)
 5.Souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2013 (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Hlasování
  
7.1.Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Financování společné zemědělské politiky ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Dohoda EU-Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Dohoda EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Dohoda EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA *** (hlasování)
  
7.11.Přímé platby zemědělcům ***I (hlasování)
  
7.12.Rozpočet na rok 2013 – mandát pro třístranné rozhovory (hlasování)
  
7.13.Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat (hlasování)
  
7.14.Vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat (hlasování)
  
7.15.Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) (hlasování)
  
7.16.Přístup k základním bankovním službám (hlasování)
  
7.17.Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí *** I (rozprava)
 12.Porušování schengenských pravidel (rozprava)
 13.Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ***I – Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (rozprava)
 14.Situace v Gruzii (rozprava)
 15.Situace v Sýrii (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Situace v Egyptě (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 4. ČERVENCE 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise (EU) č. …/..., kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, alachlor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dikofol, dimethipin, diniconazol, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, methamidofos, methopren, monokrotofos, monuron, oxykarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, forát, fosalon, procymidon, profenofos, propachlor, quinclorac, kvintozen, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorf a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu, a kterým se do uvedeného nařízení doplňuje příloha V s uvedením standardních hodnot (D018240/03 - 2012/2706(RPS) - lhůta: 23/08/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o polyglycitolový sirup (D020179/03 - 2012/2697(RPS) - lhůta: 24/09/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycitolového sirupu v několika kategoriích potravin (D020925/03 - 2012/2698(RPS) - lhůta: 24/09/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/... kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek 2,4DB, kyseliny benzoové, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, cyfluthrinu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, ethoxysulfuronu, fenamidonu, flazasulfuronu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mekopropu, mekopropu-P, mesosulfuronu, mesotrionu, oxadiargylu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, propikonazolu, propinebu, propoxykarbazonu, propyzamidu, pyraklostrobinu, silthiofamu, trifloxystrobinu, warfarinu a zoxamidu (D021094/03 - 2012/2705(RPS) - lhůta: 28/08/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO (článek 88a)

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro spinosad v malinách nebo na jejich povrchu (D021278/02 - 2012/2696(RPS) - lhůta: 26/07/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI.


3. Program činnosti kyperského předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Program činnosti kyperského předsednictví

Demetris Christofias (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Graham Watson za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ioannis Kasoulides, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Nicole Sinclaire nezařazená, Ioannis Kasoulides, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, Kyriakos Mavronikolas, Cecilia Wikström, Philippe Lamberts, Jan Zahradil, Takis Hadjigeorgiou, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, François Alfonsi, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Jan Olbrycht, Maria Eleni Koppa, Anne E. Jensen, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Pervenche Berès, a Göran Färm.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Chris Davies, Mario Mauro, Cătălin Sorin Ivan, Kristiina Ojuland, András Gyürk, Ismail Ertug, Wim van de Camp, Kristian Vigenin, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, Alejandro Cercas, Tunne Kelam, Monika Flašíková Beňová, Reimer Böge, Edite Estrela a Salvador Garriga Polledo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jan Kozłowski, Mirosław Piotrowski a Gay Mitchell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Demetris Christofias.

Rozprava skončila.


4. Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (rozprava)

Prohlášení Komise: Příprava pracovního programu Komise na rok 2013

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Martina Anderson, za skupinu GUE/NGL, Frank Vanhecke za skupinu EFD, a Andrew Henry William Brons nezařazený.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Návrhy usnesení předložené na základě čl. 35 odst. 3 jednacího řádu a rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí na závěr rozpravy:

- Malcolm Harbour za skupinu ECR o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2013 (B7-0345/2012);

- József Szájer a Joseph Daul za skupinu PPE o pracovním programu Komise na rok 2013 (B7-0346/2012);

- Andrew Duff a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o pracovním programu Komise na rok 2013 (B7-0347/2012);

- Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE o přípravě pracovního programu Komise na rok 2013 (B7-0348/2012);

- Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL o prioritách programu Evropské komise na rok 2013 (B7-0349/2012);

- Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D o pracovním programu Komise na rok 2013 (B7-0350/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.17 zápisu ze dne 4.7.2012.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

5. Souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2013 (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)

Předseda oznámil, že se souhlasem Rozpočtového výboru byly lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2013 stanoveny takto:

- pro parlamentní výbory a poslance (nejméně 40 poslanců): ve čtvrtek 6. září 2012 ve 12:00;

- pro politické skupiny: ve čtvrtek 13. září 2012 ve 12:00.


6. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k lesním požárům v autonomní oblasti Valencie, při kterých zahynul pilot vrtulníku. Vyjádřil soustrast Parlamentu rodině oběti.

°
° ° °

Vystoupili: Hannes Swoboda k prohlášení britského premiéra a Martin Callanan k tomuto vystoupení.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0278)

Vystoupení

Paolo De Castro (zpravodaj).


7.2. Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0279)


7.3. Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0280)


7.4. Financování společné zemědělské politiky ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0281)


7.5. Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Martin Häusling (A7-0215/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0282)


7.6. Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0283)


7.7. Dohoda EU-Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o zachování závazků týkajících se obchodu službami obsažených ve stávající dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem [16815/2011 - C7-0522/2011- 2011/0328(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0284)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.8. Dohoda EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací [16806/2011 - C7-0517/2011- 2011/0324(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0285)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.9. Dohoda EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny [16827/2011 - C7-0520/2011- 2011/0332(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Vystoupila Inese Vaidere (zpravodajka) s prohlášením na základě čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0286)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.10. Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A7-0204/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE s žádostí, aby bylo doporučení na základě čl. 175 odst. 2 jednacího řádu vráceno výboru. Klaus-Heiner Lehne žádost podpořil a David Martin (zpravodaj) se vyjádřil proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (255 hlasů pro, 420 hlasů proti a 9 poslanců se zdrželo).

UZAVŘENÍ HODODY

zamítnuto

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0287)

Vystoupení

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) po konečném hlasování, aby upřesnil postoj Komise.


7.11. Přímé platby zemědělcům ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0288)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0288)


7.12. Rozpočet na rok 2013 – mandát pro třístranné rozhovory (hlasování)

Zpráva o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013 [2012/2016(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0289)

Vystoupení

Bernd Posselt k přípustnosti pozměňovacího návrhu 20 a Giovanni La Via (zpravodaj), aby předložil ústní pozměňovací návrh, který byl vzat v potaz.


7.13. Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat (hlasování)

Zpráva o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 [2012/2043(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ skupiny GUE/NGL

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ výboru AGRI

přijat (P7_TA(2012)0290)


7.14. Vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat (hlasování)

Návrh usnesení B7-0341/2012, který předložila Erminia Mazzoni za výbor PETI o vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat (B7-0341/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0291)


7.15. Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 a B7-0410/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ B7-0407/2012

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0408/2012

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0409/2012

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0410/2012

přijat (P7_TA(2012)0292)

(Návrh usnesení B7-0406/2012 byl vzat zpět.)


7.16. Přístup k základním bankovním službám (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o přístupu k základním bankovním službám [2012/2055(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

(Požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0293)


7.17. Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012 a B7-0350/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

Vystoupil Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s žádostí, aby bylo hlasování na základě článku 177 jednacího řádu odloženo na září 2012.

Parlament žádost schválil.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0190/2012 (hlasování se konalo včera, viz bod 6.10 zápisu ze dne 3.7.2012)

Vicky Ford, Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Mario Pirillo, Seán Kelly a Daniel Hannan

zpráva Miloslav Ransdorf - A7-0183/2012 (hlasování se konalo včera, viz bod 6.11 zápisu ze dne 3.7.2012)

Adam Bielan, Charles Tannock, Marina Yannakoudakis a Daniel Hannan

zpráva Paolo De Castro - A7-0158/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Ashley Fox a Daniel Hannan

zpráva Paolo De Castro - A7-0161/2011

Adam Bielan a Salvatore Iacolino

zpráva Paolo De Castro - A7-0322/2011

Peter Jahr

zpráva Giovanni La Via - A7-0209/2011

Iva Zanicchi, Daniel Hannan a Elena Băsescu

zpráva Martin Häusling - A7-0215/2011

Iva Zanicchi, Charles Tannock a Miroslav Mikolášik

doporučení David Martin - A7-0204/2012

Ewald Stadler, Joseph Cuschieri, Josef Weidenholzer, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Frédérique Ries, Kristian Vigenin, Julie Girling, Edward Scicluna, Bendt Bendtsen, Charles Tannock, Dimitar Stoyanov, Seán Kelly, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola a Zuzana Roithová

zpráva Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0163/2012

Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds, Seán Kelly a Elena Băsescu

zpráva Giovanni La Via - A7-0215/2012

George Lyon, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Diane Dodds, Charles Tannock, Georgios Koumoutsakos a Andrea Češková

zpráva Marit Paulsen - A7-0216/2012

Andrea Zanoni, George Lyon, Agnès Le Brun, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds a Charles Tannock

Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) - B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 a B7-0410/2012

Patrizia Toia, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, Mitro Repo a Silvia Costa

zpráva Jürgen Klute - A7-0197/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei a Diane Dodds

Vystoupil Claude Turmes.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:55, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí *** I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm uvedl zprávu.

Vystoupili Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady), Olli Rehn (místopředseda Komise) a Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystoupili: Werner Langen (navrhovatel výboru ITRE), Antonio Cancian (navrhovatel výboru TRAN), Dominique Riquet za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer a Riikka Manner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška a Elena Băsescu.

Vystoupili: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis a Göran Färm.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 5.7.2012.


12. Porušování schengenských pravidel (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Porušování schengenských pravidel

Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, a Renate Weber za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Auke Zijlstra nezařazený, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria a Monika Hohlmeier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai a Franz Obermayr.

Vystoupili: Andreas Mavroyiannis a Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


13. Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ***I – Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie a příloha I k tomuto protokolu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Alexandra Thein uvedla zprávy.

Vystoupili: Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, a Dimitar Stoyanov nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Andreas Mavroyiannis a Alexandra Thein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 5.7.2012 a bod 13.3 zápisu ze dne 5.7.2012.


14. Situace v Gruzii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Gruzii

Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Krzysztof Lisek za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Adam Bielan, Vytautas Landsbergis a Richard Howitt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arnaud Danjean, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Tunne Kelam a Franz Obermayr.

Vystoupil Andreas Mavroyiannis.

Rozprava skončila.


15. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii

Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Véronique De Keyser za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Giancarlo Scottà za skupinu EFD, Elmar Brok za skupinu PPE, Richard Howitt, Nikolaos Salavrakos, Charalampos Angourakis, Saïd El Khadraoui, Corina Creţu a Carmen Romero López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogusław Sonik, Marielle de Sarnez, Charles Tannock, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Howitt, Bastiaan Belder, Franz Obermayr a Kristiina Ojuland.

Vystoupil Andreas Mavroyiannis.

Rozprava skončila.


16. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a S&D následující žádosti o jmenování:

výbor INTA: Nora Berra a Henri Weber

výbor BUDG: Jean-Louis Cottigny

výbor ITRE: Catherine Trautmann, kterou je nahrazen Henri Weber

výbor PECH: Isabelle Thomas, kterou je nahrazena Catherine Trautmann

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Henri Weber

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Eric Andrieu

delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou: Nora Berra

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Isabelle Thomas

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


17. Situace v Egyptě (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Egyptě

Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Hans-Gert Pöttering za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim a Kristian Vigenin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Richard Howitt a Judith Sargentini.

Vystoupil Andreas Mavroyiannis.

Rozprava skončila.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 491.927/OJJE).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 20:20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra , Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí