Indeks 
Protokół
PDF 245kWORD 194k
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Program działań cypryjskiej prezydencji Rady (debata)
 4.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (debata)
 5.Budżet ogólny na rok budżetowy 2013 (termin składania projektów poprawek)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  
7.1.Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Porozumienie UE-Rosja dotyczące utrzymania zobowiązań w zakresie handlu usługami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Umowa UE-Rosja w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Porozumienie UE-Rosja dotyczące wprowadzania lub zwiększania przez Federację Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA *** (głosowanie)
  
7.11.Płatności bezpośrednie dla rolników ***I (głosowanie)
  
7.12.Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych (głosowanie)
  
7.13.Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt (głosowanie)
  
7.14.Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (głosowanie)
  
7.15.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) (głosowanie)
  
7.16.Dostęp do podstawowych usług bankowych (głosowanie)
  
7.17.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Pomoc finansowa w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych *** I (debata)
 12.Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen (debata)
 13.Sędziowie ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ***I - Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (debata)
 14.Sytuacja w Gruzji (debata)
 15.Sytuacja w Syrii (debata)
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Sytuacja w Egipcie (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, alachloru, anilazyny, azocyklotyny, benfurakarbu, butylatu, kaptafolu, karbarylu, karbofuranu, karbosulfanu, chlorfenapyru, chlortaldimetylu, chlortiamidu, cyheksatyny, diazynonu, dichlobenilu, dikofolu, dimetipinu, dinikonazolu, disulfotonu, fenitrotionu, flufenzyny, furatiokarbu, heksakonazolu, laktofenu, mepronilu, metamidofosu, metoprenu, monokrotofosu, monuronu, oksykarboksyny, oksydemetonu metylowego, parationu metylowego, foratu, fosalonu, procymidonu, profenofosu, propachloru, chinchloraku, kwintocenu, tolilfluanidu, trichlorfonu, tridemorfu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni oraz zmieniające to rozporządzenie poprzez ustanowienie załącznika V zawierającego wykaz wartości wzorcowych (D018240/03 - 2012/2706(RPS) - termin: 23/08/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do syropu poliglucitolowego (D020179/03 - 2012/2697(RPS) - termin: 24/09/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania syropu poliglucitolowego w kilku kategoriach żywności (D020925/03 - 2012/2698(RPS) - termin: 24/09/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, kwasu benzoesowego, beta-cyflutryny, karfentrazonu etylowego, Coniothyrium minitans szczepu CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamidu, cyflutryny, deltametryny, dimetenamidu-p, etofumesatu, etoksysulfuronu, fenamidonu, flazasulfuronu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fostiazatu, imazamoksu, jodosulfuronu, iprodionu, izoksaflutolu, linuronu, hydrazydu kwasu maleinowego, mekopropu, mekopropu-P, mezosulfuronu, mezotrionu, oksadiargilu, oksasulfuronu, pendimetaliny, pikoksystrobiny, propikonazolu, propinebu, propoksykarbazonu, propyzamidu, pyraklostrobiny, siltiofamu, trifloksystrobiny, warfaryny i zoksamidu (D021094/03 - 2012/2705(RPS) - termin: 28/08/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO (art. 88a)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości spinosadu w malinach oraz na ich powierzchni (D021278/02 - 2012/2696(RPS) - termin: 26/07/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI.


3. Program działań cypryjskiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań cypryjskiej prezydencji Rady

Demetris Christofias (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Ioannisa Kasoulidesa, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Ioannis Kasoulides, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Nicole Sinclaire, Kyriakos Mavronikolas, Cecilia Wikström, Philippe Lamberts, Jan Zahradil, Takis Hadjigeorgiou, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, François Alfonsi, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Jan Olbrycht, Maria Eleni Koppa, Anne E. Jensen, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Pervenche Berès, i Göran Färm.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Chris Davies, Mario Mauro, Cătălin Sorin Ivan, Kristiina Ojuland, András Gyürk, Ismail Ertug, Wim van de Camp, Kristian Vigenin, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, Alejandro Cercas, Tunne Kelam, Monika Flašíková Beňová, Reimer Böge, Edite Estrela i Salvador Garriga Polledo, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jan Kozłowski, Mirosław Piotrowski i Gay Mitchell, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Vicky Ford.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Demetris Christofias.

Debata została zamknięta.


4. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (debata)

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Martina Anderson, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Frank Vanhecke w imieniu grupy EFD, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Projekty rezolucji ,złożone na podstawie art. 35 ust. 3 Regulaminu, oraz umowy ramowej w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, na zakończenie debaty:

- Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2013 r. (B7-0345/2012);

- József Szájer i Joseph Daul w imieniu grupy PPE w sprawie programu prac Komisji na rok 2013 (B7-0346/2012);

- Andrew Duff i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE w sprawie programu prac Komisji na rok 2013 (B7-0347/2012);

- Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przygotowania programu prac Komisji na rok 2013 (B7-0348/2012);

- Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie priorytetów programu Komisji Europejskiej na rok 2013 (B7-0349/2012);

- Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D w sprawie programu prac Komisji na rok 2013 (B7-0350/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.17 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

5. Budżet ogólny na rok budżetowy 2013 (termin składania projektów poprawek)

Przewodniczący poinformował, że w porozumieniu z Komisją Budżetową ustalone zostały następujące terminy składania projektów poprawek do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2013:

- dla komisji parlamentarnych i posłów (co najmniej 40 posłów): do czwartku, 6 września 2012 r. o godz. 12.00;

- dla grup politycznych: do czwartku, 13 września 2012 r. o godz. 12.00


6. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie pożaru lasów w Regionie Walencja, w którym stracił życie pilot helikoptera. Przewodniczący złożył rodzinie ofiary kondolencje Parlamentu.

°
° ° °

Głos zabrali: Hannes Swoboda w sprawie oświadczenia premiera brytyjskiego i Martin Callanan w sprawie tego wystąpienia.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) są zawarte w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu .

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0278)

Wystąpienie

Paolo de Castro (sprawozdawca)


7.2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0279)


7.3. Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0280)


7.4. Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0281)


7.5. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Martin Häusling (A7-0215/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0282)


7.6. System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0283)


7.7. Porozumienie UE-Rosja dotyczące utrzymania zobowiązań w zakresie handlu usługami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej dotyczącego utrzymania zobowiązań w zakresie handlu usługami zawartych w obowiązującej umowie o partnerstwie i współpracy między UE i Rosją [16815/2011 - C7-0522/2011- 2011/0328(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0284)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.8. Umowa UE-Rosja w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych między Unią Europejską a Federacją Rosyjską [16806/2011 - C7-0517/2011- 2011/0324(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0285)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.9. Porozumienie UE-Rosja dotyczące wprowadzania lub zwiększania przez Federację Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczącego wprowadzania lub zwiększania przez Federację Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców [16827/2011 - C7-0520/2011- 2011/0332(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Głos zabrała Inese Vaidere (sprawozdawczyni), aby wygłosić oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0286)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.10. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A7-0204/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, aby zwrócić się o odesłanie zalecenia do komisji na podstawie art. 175 ust. 2 Regulaminu . Klaus-Heiner Lehne, aby poprzeć wniosek i David Martin (sprawozdawca), aby wyrazić sprzeciw.

W głosowaniu imiennym (255 głosów za, 420 przeciw i 9 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

ZAWARCIE UMOWY

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0287)

Wystąpienie

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) po głosowaniu końcowym, aby podać szczegóły dotyczące stanowiska Komisji.


7.11. Płatności bezpośrednie dla rolników ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0288)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0288)


7.12. Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2013 [2012/2016(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0289)

Wystąpienia

Bernd Posselt w sprawie dopuszczalności poprawki 20 i Giovanni La Via (sprawozdawca), aby zgłosić poprawkę ustną, która została przyjęta.


7.13. Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 [2012/2043(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI grupy GUE/NGL

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI komisji AGRI

Przyjęto (P7_TA(2012)0290)


7.14. Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0341/2012 złożony przez Erminię Mazzoni w imieniu komisji PETI w sprawie ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (B7-0341/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0291)


7.15. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 i B7-0410/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0407/2012

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0408/2012

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0409/2012

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0410/2012

Przyjęto (P7_TA(2012)0292)

(Projekt rezolucji B7-0406/2012 został wycofany.)


7.16. Dostęp do podstawowych usług bankowych (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do podstawowych usług bankowych [2012/2055(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

(Do przyjęcia rezolucji wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0293)


7.17. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012 i B7-0350/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

Głos zabrał Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, aby na podstawie art. 177 Regulaminu zgłosić wniosek o przeniesienie glosowania na wrzesień 2012 r.

Parlament przyjął wniosek.


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0190/2012 (głosowanie odbyło się wczoraj zob. pkt 6.10 protokołu z dnia 3.7.2012)

Vicky Ford, Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Mario Pirillo, Seán Kelly i Daniel Hannan

Sprawozdanie Miloslav Ransdorf - A7-0183/2012 (głosowanie odbyło się wczoraj zob. pkt 6.11 protokołu z dnia 3.7.2012)

Adam Bielan, Charles Tannock, Marina Yannakoudakis i Daniel Hannan

Sprawozdanie Paolo De Castro - A7-0158/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Ashley Fox i Daniel Hannan

Sprawozdanie Paolo De Castro - A7-0161/2011

Adam Bielan i Salvatore Iacolino

Sprawozdanie Paolo De Castro - A7-0322/2011

Peter Jahr

Sprawozdanie Giovanni La Via - A7-0209/2011

Iva Zanicchi, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Martin Häusling - A7-0215/2011

Iva Zanicchi, Charles Tannock i Miroslav Mikolášik

Zalecenie David Martin - A7-0204/2012

Ewald Stadler, Joseph Cuschieri, Josef Weidenholzer, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Frédérique Ries, Kristian Vigenin, Julie Girling, Edward Scicluna, Bendt Bendtsen, Charles Tannock, Dimitar Stoyanov, Seán Kelly, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola i Zuzana Roithová

Sprawozdanie Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0163/2012

Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds, Seán Kelly i Elena Băsescu

Sprawozdanie Giovanni La Via - A7-0215/2012

George Lyon, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Diane Dodds, Charles Tannock, Georgios Koumoutsakos i Andrea Češková

Sprawozdanie Marit Paulsen - A7-0216/2012

Andrea Zanoni, George Lyon, Agnès Le Brun, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds i Charles Tannock

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) - B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 i B7-0410/2012

Patrizia Toia, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, Mitro Repo i Silvia Costa

Sprawozdanie Jürgen Klute - A7-0197/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei i Diane Dodds

Głos zabrał Claude Turmes.


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.55 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Pomoc finansowa w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych *** I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady), Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) i Werner Hoyer (Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Antonio Cancian (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Dominique Riquet w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner, niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer i Riikka Manner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis i Göran Färm.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 5 lipca 2012 r.


12. Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, i Renate Weber w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Auke Zijlstra niezrzeszony, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Cornelię Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria i Monika Hohlmeier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis i Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


13. Sędziowie ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ***I - Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Alexandra Thein przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, i Dimitar Stoyanov niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Andreas Mavroyiannis i Alexandra Thein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 5 lipca 2012 i pkt 13.3 protokołu z dnia 5 lipca 2012 r.


14. Sytuacja w Gruzji (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Gruzji

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Adam Bielan, Vytautas Landsbergis i Richard Howitt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Arnaud Danjean, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Tunne Kelam i Franz Obermayr.

Głos zabrał Andreas Mavroyiannis.

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Richard Howitt, Nikolaos Salavrakos, Charalampos Angourakis, Saïd El Khadraoui, Corina Creţu i Carmen Romero López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogusław Sonik, Marielle de Sarnez, Charles Tannock, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Richarda Howitta, Bastiaan Belder, Franz Obermayr i Kristiina Ojuland.

Głos zabrał Andreas Mavroyiannis.

Debata została zamknięta.


16. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i S&D wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja INTA: Nora Berra i Henri Weber

komisja BUDG: Jean-Louis Cottigny

komisja ITRE: Catherine Trautmann w miejsce Henriego Webera

komisja PECH: Isabelle Thomas w miejsce Catherine Trautmann

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Henri Weber

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Eric Andrieu

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Nora Berra

Delegacja ds. stosunków z Półwyspem Koreańskim: Isabelle Thomas

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


17. Sytuacja w Egipcie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Hans-Gert Pöttering w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim i Kristian Vigenin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Howitt i Judith Sargentini.

Głos zabrał Andreas Mavroyiannis.

Debata została zamknięta.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 491.927/OJJE).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 20.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra , Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności