Kazalo 
Zapisnik
PDF 220kWORD 186k
Sreda, 4. julij 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 3.Program dejavnosti ciprskega predsedstva Svetu (razprava)
 4.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 (razprava)
 5.Splošni proračun za proračunsko leto 2013 (rok za vložitev osnutkov dopolnitev)
 6.Izjava predsedujočega
 7.Čas glasovanja
  7.1.Skupna pravila za sheme neposrednih podpor za kmete ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Financiranje skupne kmetijske politike ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Sistem financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Sporazum med EU in Rusijo o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Sporazum med EU in Rusijo o trgovini z deli in komponentami motornih vozil *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.9.Sporazum med EU in Rusijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine s strani Ruske federacije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.10.Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Mehiko, Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in Združenimi državami Amerike *** (glasovanje)
  7.11.Neposredna plačila kmetom ***I (glasovanje)
  7.12.Proračun za leto 2013 - Pooblastilo za trialog (glasovanje)
  7.13.Strategija za zaščito in dobro počutje živali (glasovanje)
  7.14.Določitev pravnega okvira EU za zaščito hišnih in potepuških živali (glasovanje)
  7.15.Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012) (glasovanje)
  7.16.Dostop do osnovnih bančnih storitev (glasovanje)
  7.17.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij *** I (razprava)
 12.Kršitve schengenskih pravil (razprava)
 13.Začasni sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije ***I - Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije ***I (razprava)
 14.Razmere v Gruziji (razprava)
 15.Razmere v Siriji (razprava)
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Razmere v Egiptu (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednostih ostankov za acefat, alaklor, anilazin, azociklotin, benfurakarb, butilat, kaptafol, karbaril, karbofuran, karbosulfan, klorfenapir, klortal-dimetil, klortiamid, ciheksatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, heksakonazol, laktofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, oksikarboksin, oksidemeton-metil, paration-metil, forat, fosalon, procimidon, profenofos, propaklor, kvinklorak, kvintozen, tolilfluanid, triklorfon, tridemorf in trifluralin v nekaterih proizvodih ali na njih ter o spremembi navedene uredbe z določitvijo Priloge V o privzetih vrednostih (D018240/03 - 2012/2706(RPS) - rok: 23/08/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne ... o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede sirupa poliglicitola (D020179/03 - 2012/2697(RPS) - rok: 24/09/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil (D020925/03 - 2012/2698(RPS) - rok: 24/09/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/…o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede datumov poteka veljavnosti registracij aktivnih snovi 2,4-DB, benzojska kislina, beta-ciflutrin, karfentrazon-etil, Coniothyrium minitans sev CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrin, dimetenamid-p, etofumesat, etoksisulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, malein hidrazid, mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mezotrion, oksadiargil, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksistrobin, propikonazol, propineb, propoksikarbazon, propizamid, piraklostrobin, siltiofam, trifloksistrobin, varfarin in zoksamid (D021094/03 - 2012/2705(RPS) - rok: 28/08/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI, IMCO (člen 88a)

- Uredba Komisije (EU) št. …/…o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za spinosad v ali na malinah (D021278/02 - 2012/2696(RPS) - rok: 26/07/2012)
posredovano pristojni: ENVI.


3. Program dejavnosti ciprskega predsedstva Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Program dejavnosti ciprskega predsedstva Svetu

Demetris Christofias (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Graham Watson v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ioannis Kasoulides, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, Ioannis Kasoulides, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Kyriakos Mavronikolas, Cecilia Wikström, Philippe Lamberts, Jan Zahradil, Takis Hadjigeorgiou, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, François Alfonsi, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Jan Olbrycht, Maria Eleni Koppa, Anne E. Jensen, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Pervenche Berès, in Göran Färm.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Chris Davies, Mario Mauro, Cătălin Sorin Ivan, Kristiina Ojuland, András Gyürk, Ismail Ertug, Wim van de Camp, Kristian Vigenin, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, Alejandro Cercas, Tunne Kelam, Monika Flašíková Beňová, Reimer Böge, Edite Estrela in Salvador Garriga Polledo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jan Kozłowski, Mirosław Piotrowski in Gay Mitchell, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Demetris Christofias.

Razprava se je zaključila.


4. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 (razprava)

Izjava Komisije: Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Emilie Turunen v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Frank Vanhecke v imenu skupine EFD, in Andrew Henry William Brons samostojni poslanec.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Predlogi resolucij, ki so bili ob zaključku razprave vloženi na podlagi člena 35(3) Poslovnika in na podlagi okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo:

- Malcolm Harbour v imenu skupine ECR o prioritetah Evropskega parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 2013 (B7-0345/2012);

- József Szájer in Joseph Daul v imenu skupine PPE o delovnem programu Komisije za leto 2013 (B7-0346/2012);

- Andrew Duff in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE o delovnem programu Komisije za leto 2013 (B7-0347/2012);

- Emilie Turunen v imenu skupine Verts/ALE o pripravi delovnega programa Komisije za leto 2013 (B7-0348/2012);

- Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o prednostnih nalogah v programu Evropske komisije za leto 2013 (B7-0349/2012);

- Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D o delovnem programu Komisije za leto 2013 (B7-0350/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.17 zapisnika z dne 4.7.2012.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

5. Splošni proračun za proračunsko leto 2013 (rok za vložitev osnutkov dopolnitev)

Predsednik je obvestil, da sta bila v dogovoru z Odborom za proračun določena naslednja roka za vložitev osnutkov dopolnitev splošnega proračuna za proračunsko leto 2013:

- za parlamentarne odbore in poslance (najmanj 40 poslancev): četrtek, 6. september 2012, do 12.00;

- za politične skupine: četrtek, 13. september 2012, do 12.00


6. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o gozdnih požarih v avtonomni pokrajini Valenciji, v katerih je izgubil življenje pilot helikopterja. Družini umrlega je izrekel sožalje v imenu Parlamenta.

°
° ° °

Govorila sta Hannes Swoboda o izjavi britanskega predsednika vlade in Martin Callanan o tem govoru.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Skupna pravila za sheme neposrednih podpor za kmete ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0278)

Govoril je

Paolo De Castro (poročevalec).


7.2. Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0279)


7.3. Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0280)


7.4. Financiranje skupne kmetijske politike ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0281)


7.5. Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Martin Häusling (A7-0215/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0282)


7.6. Sistem financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0283)


7.7. Sporazum med EU in Rusijo o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo [16815/2011 - C7-0522/2011- 2011/0328(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0284)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.8. Sporazum med EU in Rusijo o trgovini z deli in komponentami motornih vozil *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo [16806/2011 - C7-0517/2011- 2011/0324(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0285)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.9. Sporazum med EU in Rusijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine s strani Ruske federacije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine [16827/2011 - C7-0520/2011- 2011/0332(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Govorila je Inese Vaidere (poročevalka), ki je podala izjavo na podlagi člena 138(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0286)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.10. Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Mehiko, Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in Združenimi državami Amerike *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A7-0204/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

Govorili so

Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, ki je na podlagi člena175(2) Poslovnika zahteval vrnitev zadeve odboru za priporočilo, Klaus-Heiner Lehne, ki je zahtevo podprl, in David Martin (poročevalec), ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil s poimenskim glasovanjem (255 glasov za, 420 glasov proti in 9 vzdržanih).

SKLENITEV SPORAZUMA

Zavrnjeno

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0287)

Govoril je

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) po končnem glasovanju, da bi pojasnil stališče Komisije.


7.11. Neposredna plačila kmetom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z uporabo neposrednih plačil kmetom za leto 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0288)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0288)


7.12. Proračun za leto 2013 - Pooblastilo za trialog (glasovanje)

Poročilo o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2013 [2012/2016(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0289)

Govorila sta

Bernd Posselt o dopustnosti predloga spremembe 20, in Giovanni La Via (poročevalec), ki je podal ustni predlog spremembe, ki je bil upoštevan.


7.13. Strategija za zaščito in dobro počutje živali (glasovanje)

Strategija Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 [2012/2043(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE skupine GUE/NGL

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE odbora AGRI

Sprejeto (P7_TA(2012)0290)


7.14. Določitev pravnega okvira EU za zaščito hišnih in potepuških živali (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0341/2012, ki ga je vložila Erminia Mazzoni v imenu odbora PETI o vzpostavitvi pravnega okvira EU za varstvo hišnih in potepuških živali (B7-0341/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0291)


7.15. Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012) (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 in B7-0410/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0407/2012

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0408/2012

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0409/2012

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0410/2012

Sprejeto (P7_TA(2012)0292)

(Predlog resolucije B7-0406/2012 je bil umaknjen.)


7.16. Dostop do osnovnih bančnih storitev (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o dostopu do osnovnih bančnih storitev [2012/2055(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

(Zahtevana kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0293)


7.17. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012 in B7-0350/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

Govoril je Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je na podlagi člena 177 Poslovnika zahteval, da se glasovanje preloži na september 2012.

Parlament je odobril zahtevo.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0190/2012 (glasovanje je potekalo včeraj, glej: točka 6.10 zapisnika z dne 3.7.2012)

Vicky Ford, Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Mario Pirillo, Seán Kelly in Daniel Hannan

Poročilo: Miloslav Ransdorf - A7-0183/2012 (glasovanje je potekalo včeraj, glej: točka 6.11 zapisnika z dne 3.7.2012)

Adam Bielan, Charles Tannock, Marina Yannakoudakis in Daniel Hannan

Poročilo: Paolo De Castro - A7-0158/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Ashley Fox in Daniel Hannan

Poročilo: Paolo De Castro - A7-0161/2011

Adam Bielan in Salvatore Iacolino

Poročilo: Paolo De Castro - A7-0322/2011

Peter Jahr

Poročilo: Giovanni La Via - A7-0209/2011

Iva Zanicchi, Daniel Hannan in Elena Băsescu

Poročilo: Martin Häusling - A7-0215/2011

Iva Zanicchi, Charles Tannock in Miroslav Mikolášik

Priporočilo: David Martin - A7-0204/2012

Ewald Stadler, Joseph Cuschieri, Josef Weidenholzer, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Frédérique Ries, Kristian Vigenin, Julie Girling, Edward Scicluna, Bendt Bendtsen, Charles Tannock, Dimitar Stoyanov, Seán Kelly, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola in Zuzana Roithová

Poročilo: Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0163/2012

Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds, Seán Kelly in Elena Băsescu

Poročilo: Giovanni La Via - A7-0215/2012

George Lyon, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Diane Dodds, Charles Tannock, Georgios Koumoutsakos in Andrea Češková

Poročilo: Marit Paulsen - A7-0216/2012

Andrea Zanoni, George Lyon, Agnès Le Brun, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds in Charles Tannock

Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012) - B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 in B7-0410/2012

Patrizia Toia, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, Mitro Repo in Silvia Costa

Poročilo: Jürgen Klute - A7-0197/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei in Diane Dodds

Govoril je Claude Turmes.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.55, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij *** I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1639/2006/ES o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) ter Uredbe (ES) št. 680/2007 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm je predstavil poročilo.

Govorili so Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu), Olli Rehn (podpredsednik Komisije) in Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke).

Govorili so Werner Langen (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Antonio Cancian (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Dominique Riquet v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer in Riikka Manner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška in Elena Băsescu.

Govorili so Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis in Göran Färm.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 5.7.2012


12. Kršitve schengenskih pravil (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Kršitve schengenskih pravil

Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, in Renate Weber v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govorili so Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria in Monika Hohlmeier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai in Franz Obermayr.

Govorila sta Andreas Mavroyiannis in Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


13. Začasni sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije ***I - Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije ***I (razprava)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z začasnimi sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije in Priloge I k temu Statutu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Alexandra Thein je predstavila poročili.

Govorila sta Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, in Dimitar Stoyanov samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Govorili so Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo in Monika Flašíková Beňová.

Govorili so Cecilia Malmström, Andreas Mavroyiannis in Alexandra Thein.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 5.7.2012 in točka 13.3 zapisnika z dne 5.7.2012.


14. Razmere v Gruziji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Gruziji

Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Adam Bielan, Vytautas Landsbergis in Richard Howitt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Arnaud Danjean, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Tunne Kelam in Franz Obermayr.

Govoril je Andreas Mavroyiannis.

Razprava se je zaključila.


15. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji

Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Giancarlo Scottà v imenu skupine EFD, Elmar Brok v imenu skupine PPE, Richard Howitt, Nikolaos Salavrakos, Charalampos Angourakis, Saïd El Khadraoui, Corina Creţu in Carmen Romero López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogusław Sonik, Marielle de Sarnez, Charles Tannock, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Howitt, Bastiaan Belder, Franz Obermayr in Kristiina Ojuland.

Govoril je Andreas Mavroyiannis.

Razprava se je zaključila.


16. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE in S&D prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor INTA: Nora Berra in Henri Weber

odbor BUDG: Jean-Louis Cottigny

odbor ITRE: Catherine Trautmann namesto Henrija Webra

odbor PECH: Isabelle Thomas namesto Catherine Trautmann

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Henri Weber

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Eric Andrieu

Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom: Nora Berra

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: Isabelle Thomas

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


17. Razmere v Egiptu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Egiptu

Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Hans-Gert Pöttering v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim in Kristian Vigenin.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Richard Howitt in Judith Sargentini.

Govoril je Andreas Mavroyiannis.

Razprava se je zaključila.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 491.927/OJJE).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra , Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov