Index 
Protokoll
PDF 227kWORD 168k
Onsdagen den 4 juli 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Verksamhetsprogrammet för det cypriotiska ordförandeskapet (debatt)
 4.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013 (debatt)
 5.Den allmänna budgeten för budgetåret 2013 (tidsfrist för att lämna in ändringsförslag)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Avtal EU-Ryssland om bibehållande av åtaganden om handel med tjänster *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.Avtal EU-Ryssland om handel med delar och komponenter till motorfordon *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Avtal EU-Ryssland om Ryska federationens införande eller ökning av exportavgifter på råvaror *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.10.Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz *** (omröstning)
  7.11.Direktstöd till jordbrukare ***I (omröstning)
  7.12.2013 års budget - Mandat för trepartsmötet (omröstning)
  7.13.Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande (omröstning)
  7.14.Inrättandet av en europeisk rättslig ram för skydd av husdjur och herrelösa djur (omröstning)
  7.15.Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) (omröstning)
  7.16.Tillgång till grundläggande banktjänster (omröstning)
  7.17.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Finansiellt stöd till transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet *** I (debatt)
 12.Brott mot Schengenbestämmelserna (debatt)
 13.Tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol ***I - Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I (debatt)
 14.Situationen i Georgien (debatt)
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Situationen i Egypten (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acefat, alaklor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylat, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, klortaldimetyl, klortiamid, cyhexatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, hexakonazol, lactofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, oxikarboxin, oxidemetonmetyl, parationmetyl, forat, fosalon, procymidon, profenofos, propaklor, kvinklorak, kvintozen, tolylfluanid, triklorfon, tridemorf och trifluralin i eller på vissa produkter och om ändring av den förordningen genom fastställande av bilaga V med en förteckning över standardvärden (D018240/03 - 2012/2706(RPS) - tidsfrist: 23/08/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller polyglycitolsirap (D020179/03 - 2012/2697(RPS) - tidsfrist: 24/09/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycitolsirap i flera livsmedelskategorier (D020925/03 - 2012/2698(RPS) - tidsfrist: 24/09/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om undantag från genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller det datum då godkännandeperioden löper ut för de verksamma ämnena 2,4-DB, bensoesyra, betacyflutrin, karfentrazonetyl, Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyflutrin, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, etoxisulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodosulfuron, iprodion, isoxaflutol, linuron, maleinsyrahydrazid, mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mesotrion, oxadiargyl, oxasulfuron, pendimetalin, pikoxistrobin, propikonazol, propineb, propoxikarbazon, propyzamid, pyraklostrobin, siltiofam, trifloxistrobin, warfarin och zoxamid (D021094/03 - 2012/2705(RPS) - tidsfrist: 28/08/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI, IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för resthalter av spinosad i eller på hallon (D021278/02 - 2012/2696(RPS) - tidsfrist: 26/07/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


3. Verksamhetsprogrammet för det cypriotiska ordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Verksamhetsprogrammet för det cypriotiska ordförandeskapet

Demetris ChristofiasDemetris Christofias (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ioannis Kasoulides, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Ioannis Kasoulides, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Kyriakos Mavronikolas, Cecilia Wikström, Philippe Lamberts, Jan Zahradil, Takis Hadjigeorgiou, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, François Alfonsi, Jaroslav Paška, Philip Claeys, Jan Olbrycht, Maria Eleni Koppa, Anne E. Jensen, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, et Göran Färm.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Chris Davies, Mario Mauro, Cătălin Sorin Ivan, Kristiina Ojuland, András Gyürk, Ismail Ertug, Wim van de Camp, Kristian Vigenin, Eduard Kukan, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, Alejandro Cercas, Tunne Kelam, Monika Flašíková Beňová, Reimer Böge, Edite Estrela och Salvador Garriga Polledo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Peter van Dalen, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jan Kozłowski, Mirosław Piotrowski och Gay Mitchell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Demetris ChristofiasDemetris Christofias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Martina Anderson, för GUE/NGL-gruppen, Frank Vanhecke för EFD-gruppen, och Andrew Henry William Brons, grupplös.

Talare: Maroš Šefčovič.

Resolutionsförslag som inlämnats i enlighet med artikel 35.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen, till följd av debatten:

- Malcolm Harbour för ECR-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2013 (B7-0345/2012);

- József Szájer och Joseph Daul för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2013 (B7-0346/2012);

- Andrew Duff och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2013 (B7-0347/2012);

- Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, om förberedandet av kommissionens arbetsprogram för 2013 (B7-0348/2012);

- Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om prioriteringarna i kommissionens program för 2013 (B7-0349/2012);

- Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2013 (B7-0350/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.17 i protokollet av den 4.7.2012.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

5. Den allmänna budgeten för budgetåret 2013 (tidsfrist för att lämna in ändringsförslag)

Talmannen meddelade att tidsfristen för att lämna in ändringsförslag till den allmänna budgeten för budgetåret 2013, i samförstånd med budgetutskottet hade fastställts enligt följande:

- för parlamentets utskott och ledamöterna (minst 40 ledamöter): torsdagen den 6 september 2012 kl. 12.00,

- för de politiska grupperna: torsdagen den 13 september 2012 kl. 12.00.


6. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om skogsbränderna i Valenciaområdet i Spanien där en helikopterpilot hade omkommit. Han framförde parlamentets kondoleanser till offrets familj.

°
° ° °

Talare: Hannes Swoboda om ett uttalande från det brittiske premiärministern, och Martin Callanan om detta inlägg.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar, etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat”, som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0278)

Talare
Paolo De Castro (föredragande).


7.2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0279)


7.3. Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0280)


7.4. Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 165/94 och (EG) nr 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0281)


7.5. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Martin Häusling (A7-0215/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0282)


7.6. Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 485/2008 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0283)


7.7. Avtal EU-Ryssland om bibehållande av åtaganden om handel med tjänster *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland [16815/2011 - C7-0522/2011- 2011/0328(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0284)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


7.8. Avtal EU-Ryssland om handel med delar och komponenter till motorfordon *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen [16806/2011 - C7-0517/2011- 2011/0324(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0285)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


7.9. Avtal EU-Ryssland om Ryska federationens införande eller ökning av exportavgifter på råvaror *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror [16827/2011 - C7-0520/2011- 2011/0332(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: Inese Vaidere (föredragande) som gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0286)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


7.10. Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A7-0204/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Talare: Christofer Fjellner, för PPE-gruppen, som i enlighet med artikel 175.2 i arbetsordningen begärde att rekommendationen skulle återförvisas till utskottet, Klaus-Heiner Lehne som stödde denna begäran och David Martin (föredragande) som motsatte sig densamma.

Genom ONU (255 röster för, 420 röster mot och 9 nedlagda röster) avvisade parlamentet denna begäran.

INGÅENDET AV AVTALET

Förkastades

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0287)

Inlägg:

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen), efter slutomröstningen, för att förtydliga kommissionens ståndpunkt.


7.11. Direktstöd till jordbrukare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tillämpningen av direktstöd till jordbrukare avseende år 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0288)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0288)


7.12. 2013 års budget - Mandat för trepartsmötet (omröstning)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2013 [2012/2016(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0289)

Inlägg:

Bernd Posselt, om tillåtligheten för ändringsförslag 20, och Giovanni La Via (föredragande), som presenterade ett muntligt ändringsförslag, som beaktades.


7.13. Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande (omröstning)

Betänkande om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 [2012/2043(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION från GUE/NGL-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från utskottet AGRI

Antogs (P7_TA(2012)0290)


7.14. Inrättandet av en europeisk rättslig ram för skydd av husdjur och herrelösa djur (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0341/2012 inlämnat av Erminia Mazzoni, för utskottet PETI, om upprättande av en rättslig ram inom EU för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur (B7-0341/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0291)


7.15. Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 och B7-0410/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0407/2012

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0408/2012

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0409/2012

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0410/2012

Antogs (P7_TA(2012)0292)

(Resolutionsförslaget B7-0406/2012 hade dragits tillbaka.)


7.16. Tillgång till grundläggande banktjänster (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om tillgång till grundläggande banktjänster [2012/2055(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionen)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0293)


7.17. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013 (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012 och B7-0350/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Talare: Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen, som i enlighet med artikel 177 i arbetsordningen begärde att omröstningen skulle skjutas upp till september 2012.

Parlamentet godkände denna begäran.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0190/2012 (omröstningen ägde rum i går, se punkt 6.10 i protokollet av den 3.7.2012)

Vicky Ford, Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Mario Pirillo, Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Miloslav Ransdorf - A7-0183/2012 (omröstningen ägde rum i går, se punkt 6.11 i protokollet av den 3.7.2012)

Adam Bielan, Charles Tannock, Marina Yannakoudakis och Daniel Hannan

Betänkande Paolo De Castro - A7-0158/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Ashley Fox och Daniel Hannan

Betänkande Paolo De Castro - A7-0161/2011

Adam Bielan och Salvatore Iacolino

Betänkande Paolo De Castro - A7-0322/2011

Peter Jahr

Betänkande Giovanni La Via - A7-0209/2011

Iva Zanicchi, Daniel Hannan och Elena Băsescu

Betänkande Martin Häusling - A7-0215/2011

Iva Zanicchi, Charles Tannock och Miroslav Mikolášik

Rekommendation David Martin - A7-0204/2012

Ewald Stadler, Joseph Cuschieri, Josef Weidenholzer, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Frédérique Ries, Kristian Vigenin, Julie Girling, Edward Scicluna, Bendt Bendtsen, Charles Tannock, Dimitar Stoyanov, Seán Kelly, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola och Zuzana Roithová

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0163/2012

Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds, Seán Kelly och Elena Băsescu

Betänkande Giovanni La Via - A7-0215/2012

George Lyon, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Diane Dodds, Charles Tannock, Georgios Koumoutsakos och Andrea Češková

Betänkande Marit Paulsen - A7-0216/2012

Andrea Zanoni, George Lyon, Agnès Le Brun, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Diane Dodds och Charles Tannock

Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) - B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012 och B7-0410/2012

Patrizia Toia, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, Mitro Repo och Silvia Costa

Betänkande Jürgen Klute - A7-0197/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei och Diane Dodds

Talare: Claude Turmes.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Finansiellt stöd till transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet *** I (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av beslut nr 1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013 och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande), Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) och Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande).

Talare: Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Antonio Cancian (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Dominique Riquet för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer och Riikka Manner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška och Elena Băsescu.

Talare: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis och Göran Färm.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 5.7.2012.


12. Brott mot Schengenbestämmelserna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Brott mot Schengenbestämmelserna

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, och Renate Weber för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talare: Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria och Monika Hohlmeier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai och Franz Obermayr.

Talare: Andreas Mavroyiannis och Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol ***I - Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I (debatt)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om förslag till ändringar i stadgan för Europeiska unionens domstol [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Alexandra Thein redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, och Dimitar Stoyanov, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Cecilia Malmström, Andreas Mavroyiannis och Alexandra Thein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 5.7.2012 och punkt 13.3 i protokollet av den 5.7.2012.


14. Situationen i Georgien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Georgien

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande i Catherine Ashtons (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) namn.

Talare: Krzysztof Lisek för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Adam Bielan, Vytautas Landsbergis och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arnaud Danjean, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Tunne Kelam och Franz Obermayr.

Talare: Andreas Mavroyiannis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande i Catherine Ashtons (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) namn.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Giancarlo Scottà för EFD-gruppen, Elmar Brok för PPE-gruppen, Richard Howitt, Nikolaos Salavrakos, Charalampos Angourakis, Saïd El Khadraoui, Corina Creţu och Carmen Romero López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Marielle de Sarnez, Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Howitt, Bastiaan Belder, Franz Obermayr och Kristiina Ojuland.

Talare: Andreas Mavroyiannis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och S&D hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet INTA: Nora Berra och Henri Weber

utskottet BUDG: Jean-Louis Cottigny

utskottet ITRE: Catherine Trautmann i stället för Henri Weber

utskottet PECH: Isabelle Thomas i stället för Catherine Trautmann

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Henri Weber

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Eric Andrieu

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Nora Berra

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Isabelle Thomas

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


17. Situationen i Egypten (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Egypten

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande i Catherine Ashtons (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) namn.

Talare: Hans-Gert Pöttering för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim och Kristian Vigenin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Richard Howitt och Judith Sargentini.

Talare: Andreas Mavroyiannis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 491.927/OJJE).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 20.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy