Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (EС) №1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща

BUDG, JURI, IMCO

- Специален доклад № 7/2012 (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.)– "Реформа на общата организация на пазара на вино: постигнат напредък" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща

AGRI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията (текст от значение за ЕИП) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща

INTA

- Предложение за решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г. (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща

FEMM, AFET, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от еднастрана, и Колумбия и Перу, от друга страна (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща

DEVE, AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. и на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща

AGRI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географските означения на земеделски продукти и храни (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща

AGRI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета с оглед на включване в приложното му поле на горския репродуктивен материал от категория „окачествен“ и актуализиране на списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща

ENVI

2) от членове на ЕП, предложения за резолюции (член 120 от правилника)

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно двустранно споразумение със Сомалия (B7-0378/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно безопасното преработване на азбест (B7-0379/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно културен туризъм за незрящи лица (B7-0380/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно разпространението на светодиодните (LED) крушки (B7-0381/2012)

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно нова стратегия на територията на Сирия (B7-0382/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно използването на екологични торбички с цел проследяване на отпадъците (B7-0383/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно недохранването в африканските страни (B7-0384/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно предмета европейско образование в учебните заведения (B7-0385/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно нов вид операция на катарактата (B7-0386/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно патента за криоконсервацията на стволови клетки (B7-0387/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно повторното използване на износени автомобилни гуми (B7-0411/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: LIBE

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно въвеждането на изучаването на предмета "внимание към въпросите, свързани с пола" (gender attention) в университетите (B7-0412/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност