Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI, IMCO

- Ειδική έκθεση αριθ. 7/2012 (Απαλλαγή 2011) - "Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα: κατάσταση προόδου" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου με παράταση της περιόδου εφαρμογής της και επικαιροποίηση των ονομασιών μιας τρίτης χώρας και των αρμόδιων για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής αρχών (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2013-2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 και της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ 1994) για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2012- Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/971/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού της κατηγορίας «χαρακτηρισμένο» στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και στην επικαιροποίηση του ονόματος των αρχών που είναι αρμόδιες για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές, τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του κανονισμού)

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με διμερή συμφωνία με την Σομαλία (B7-0378/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη διάθεση του αμιάντου με ασφάλεια (B7-0379/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό για τους τυφλούς (B7-0380/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT
γνωμοδότηση: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη διάδοση των λαμπτήρων LED (B7-0381/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια νέα στρατηγική στο έδαφος της Συρίας (B7-0382/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τον οικολογικό σάκο για την ανιχνευσιμότητα των απορριμμάτων (B7-0383/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τον υποσιτισμό στις χώρες της Αφρικής (B7-0384/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τα μαθήματα για την Ευρώπη στα σχολεία (B7-0385/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με ένα νέο τύπο επέμβασης καταρράκτη (B7-0386/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων (B7-0387/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Προταση ψηφισματος σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση φθαρμένων ελαστικών (B7-0411/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: LIBE

- Cristiana Muscardini. Προταση ψηφισματος σχετικά με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια σπουδών «gender attention» (B7-0412/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου