Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 82/891/EG, 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, JURI, IMCO

- Speciaal verslag nr. 7/2012 (Kwijting 2011) - "De hervorming van de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt: voortgang tot op heden" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG, wat de verlenging van de toepassingsperiode en de bijwerking van de naam van een derde land en de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft (Voor de EER relevante tekst) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Voorstel voor een Besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2013-2017 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, AFET, BUDG

- Voorstel voor een Besluit van de Raad tot sluiting van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AFET

- Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst. (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC18 /2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/971/EG, wat het opnemen van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie "gekeurd" in het toepassingsgebied van die beschikking en het bijwerken van de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over een bilaterale overeenkomst met Somalië (B7-0378/2012)
verwezen naar ten principale: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over veilige asbestverwijdering (B7-0379/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over cultureel toerisme voor blinden (B7-0380/2012)
verwezen naar ten principale: CULT
advies: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de verspreiding van LED-lampen (B7-0381/2012)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over een nieuwe strategie op Syrisch grondgebied (B7-0382/2012)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over ecologische afvalzakken met het oog op de traceerbaarheid van afval (B7-0383/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over ondervoeding in de Afrikaanse landen (B7-0384/2012)
verwezen naar ten principale: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over lessen over Europa op scholen (B7-0385/2012)
verwezen naar ten principale: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over een nieuwe soort van ingreep voor staar (B7-0386/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over octrooi op het cryopreserveren van stamcellen (B7-0387/2012)
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over het hergebruik van versleten banden (B7-0411/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: LIBE

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de opname van het genderaspect in het onderzoek van de universiteiten (B7-0412/2012)
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI.

Juridische mededeling - Privacybeleid