Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG i 82/891/WE, dyrektywy 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, JURI, IMCO

- Sprawozdanie specjalne nr 7/2012 (Absolutorium 2011) - „Reforma wspólnej organizacji rynku wina – dotychczasowe postępy” (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE poprzez wydłużenie okresu jej stosowania oraz aktualizację nazwy państwa trzeciego oraz nazw organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013–2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM, AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2008/971/WE w odniesieniu do włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „kwalifikowany” w zakres tej decyzji oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie umowy dwustronnej z Somalią (B7-0378/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie bezpiecznego usuwania azbestu (B7-0379/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie turystyki kulturalnej osób niewidomych (B7-0380/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: CULT
opinia: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania żarówek LED (B7-0381/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie nowej strategii na terytorium syryjskim (B7-0382/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie ekologicznego worka umożliwiającego identyfikację odpadów (B7-0383/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie niedożywienia w krajach afrykańskich (B7-0384/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie kursów edukacji europejskiej w szkołach (B7-0385/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie nowej metody operacji zaćmy (B7-0386/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie patentu na kriokonserwację komórek macierzystych (B7-0387/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ITRE
opinia: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie ponownego wykorzystywania zużytych opon (B7-0411/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI
opinia: LIBE

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia nauczania “gender attention” na uczelniach (B7-0412/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ITRE
opinia: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności