Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, IMCO

- Osobitná správa č. 7/2012 (absolutórium za rok 2011) – Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom: Doterajší pokrok (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2003/17/ES predĺžením obdobia jeho uplatňovania a aktualizáciou názvu jednej z tretích krajín a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 – 2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994, a dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 18/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/971/ES, pokiaľ ide o zahrnutie množiteľského materiálu lesných kultúr kategórie „kvalifikovaný“ do rozsahu pôsobnosti uvedeného rozhodnutia a o aktualizáciu názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

2) Poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o dvojstrannej dohode so Somálskom (B7-0378/2012)
pridelené gestorský výbor: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o bezpečnej likvidácii azbestu (B7-0379/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o cestovnom ruchu pre nevidiacich zameranom na kultúru (B7-0380/2012)
pridelené gestorský výbor: CULT
stanovisko: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o šírení LED žiaroviek (B7-0381/2012)
pridelené gestorský výbor: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o novej stratégie na území Sýrie (B7-0382/2012)
pridelené gestorský výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o ekologickom vrecku umožňujúcom sledovanie odpadu (B7-0383/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o podvýžive v afrických krajinách (B7-0384/2012)
pridelené gestorský výbor: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o náuke o Európe na školách B7-0385/2012)
pridelené gestorský výbor: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o novom postupe pri operácii katarakty (B7-0386/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o patente na kryokonzerváciu kmeňových buniek (B7-0387/2012)
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o využívaní opotrebovaných pneumatík (B7-0411/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: LIBE

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o zavedení štúdia „vplyvu pohlavia na výskyt chorôb” na univerzitách " (B7-0412/2012)
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia