Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

Делегиран регламент (ЕС) № …/... на Комисията от 28.6.2012 г. за допълнение към Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по отношение на транснационалното сътрудничество и преговорите за сключване на договори от страна на организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти - C(2012)4297 - срок: 28.8.2012 г.
водеща: AGRI

Делегирано решение на Комисията от 29.6.2012 г. относно разследванията и глобите във връзка с манипулиране на статистическите данни, посочени в Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната - C(2012)4361 - срок: 29.8.2012 г.
водеща: ECON

Делегиран регламент на Комисията от 29.6.2012 г. за допълнение на Регламент(ЕС) №236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във връзка с нетни къси позиции, подробностите по информацията, която се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, и метода за изчисляване на оборота, въз основа на който се определят изключените от изискванията акции - C(2012)4362 - срок: 29.7.2012 г.
водеща: ECON
подпомагаща: JURI

Правна информация - Политика за поверителност