Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της 28.6.2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διακρατική συνεργασία και τις συμβατικές διαπραγματεύσεις των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων - C(2012)4297 - προθεσμία : 28.8.2012
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής της 29.6.2012 σχετικά με τις έρευνες και τα πρόστιμα για την παραποίηση στατιστικών στοιχείων, που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ - C(2012)4361 – προθεσμία: 29.8.2012
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής της 29.6.2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και δημοσιοποίησης αναφορικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, τις λεπτομέρειες των προς κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών πληροφοριών συναφών με καθαρές αρνητικές θέσεις και τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας συναλλαγών για τον προσδιορισμό των εξαιρέσιμων μετοχών - C(2012)4362 - προθεσμία: 29.7.2012
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδοτική επιτροπή: JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου