Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

4. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. .../... z 28. 6. 2012 ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov - C(2012)4297 - termín: 28.8.2012
postúpené gestorský výbor: AGRI

Delegované rozhodnutie Komisie z 29. 6. 2012 o vyšetrovaní a pokutách v súvislosti s manipulovaním štatistických údajov, ako je uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne - C(2012)4361 - termín: 29.8.2012
postúpené gestorský výbor: ECON

Delegované nariadenie Komisie z 29. 6. 2012 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie týkajúce sa čistých krátkych pozícií, podrobné informácie poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami a metódu na výpočet obratu na určenie oslobodených akcií - C(2012)4362 - termín : 29.7.2012
postúpené gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia