Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση του Σώματος

Ο Κυριάκος Μαυρονικόλας υπέβαλε την παραίτησή του από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες αρχές της Φινλανδίας ανακοίνωσαν τον διορισμό του Carl Haglund ως μέλους της φινλανδικής κυβέρνησης με ισχύ από τις 5 Ιουλίου 2012 και τον διορισμό του Nils Torvalds ως αντικαταστάτή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ από την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του Carl Haglund από τις 5 Ιουλίου 2012 και λαμβάνει γνώση του ορισμού του Nils Torvalds ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Nils Torvalds καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου