Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

7. Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2012 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0375/2012);

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, João Ferreira και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky και Dominique Vlasto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (B7-0377/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου