Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg

7.  ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes

Arutelu toimus 12. juunil 2012 (12.6.2012 protokolli punkt 13).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky ja Dominique Vlasto fraktsiooni PPE nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0377/2012).

Hääletus: 5.7.2012protokoll punkt 13.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika