Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs - Strasbūra

7. ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi.

Debates notika 2012. gada 12. jūnijā (2012. gada 12. jūnija protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu, tostarp Austrumjeruzalemi (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols un Boris Zala S&D grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0377/2012).

Balsojums: 2012. gada 5. jūlija protokola 13.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika