Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

7. Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema

Rozprava sa konala 12. júna 2012 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.6.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o politike EÚ v Predjordánsku vrátane východného Jeruzalema (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols a Boris Zala v mene skupiny S&D, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky a Dominique Vlasto v mene skupiny PPE, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0377/2012).

Hlasovanie: bod 13.5 zápisnice z 5. júla 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia