Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

7. EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem

Debatten hölls den 12 juni 2012 (punkt 13 i protokollet av den 12.6.2012).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols och Boris Zala för S&D-gruppen, om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky och Dominique Vlasto för PPE-gruppen, om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (B7-0377/2012).

Omröstning: punkt 13.5 i protokollet av den 5.7.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy