Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

8. Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο+20 (20-22 Ιουνίου 2012) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο+20 (20-22 Ιουνίου 2012)

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Κρίτων Αρσένης, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux και Josefa Andrés Barea.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alajos Mészáros, Michael Theurer και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου