Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

8. Resultat av Rio+20-toppmötet (20-22 juni 2012) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Resultat av Rio+20-toppmötet (20-22 juni 2012)

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Vittorio Prodi för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux och Josefa Andrés Barea.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Michael Theurer och Jaroslav Paška.

Talare: Janez Potočnik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy