Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

11. Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου (γραπτή δήλωση)
Πλήρη Πρακτικά

Η γραπτή δήλωση 0007/2012 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze και Fiona Hall σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου, συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0302) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012).

Παρεμβαίνει ο Filip Kaczmarek.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου