Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

11. Utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap (skriftlig förklaring)
Fullständigt förhandlingsreferat

Den skriftliga förklaringen nr 0007/2012, som ingetts av Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze och Fiona Hall, om utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från detta sammanträde (P7_TA(2012)0302) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (bilaga 1 i protokollet av den 5.7.2012).

Talare: Filip Kaczmarek.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy