Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0301(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0150/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0150/2012

Συζήτηση :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0296

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

13.3. Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0296)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου