Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2694(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0373/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0298

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

13.5. Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2012 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 και B7-0377/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0296/2012

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0373/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 και B7-0376/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sabine Lösing, Νικόλαος Χουντής και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0298)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7- 0377/2012 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου