Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2701(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0389/2012

Συζήτηση :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 18.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0299

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

17.1. Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 και B7-0401/2012

Οι Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Britta Thomsen και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Seán Kelly και Nicole Kiil-Nielsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου