Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2701(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0389/2012

Συζήτηση :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 18.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0299

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

18.1. Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 και B7-0401/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0389/2012/αναθ.

(αντικαθιστά τις B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 και B7-0401/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Marina Yannakoudakis και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0299)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0391/2012 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου