Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2702(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0393/2012

Συζήτηση :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0300

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

18.2. Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 και B7-0405/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0393/2012

(αντικαθιστά τις B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 και B7-0405/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0300)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0404/2012 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου