Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0388/2012

Συζήτηση :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0301

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

18.3. Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 και B7-0399/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0388/2012

(αντικαθιστά τις B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 και B7-0399/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0301)

Παρέμβαση

Marie-Christine Vergiat σχετικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου