Показалец 
Протокол
PDF 290kWORD 264k
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (внесени предложения за резолюция)
 8.Резултат от срещата на високо равнище Рио+20 (20-22 юни 2012 г.) (разискване)
 9.Заплаха за отговорностите на държавата на флага съгласно Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора вследствие на фрахтоването (разискване)
 10.Разни въпроси
 11.Образованието за развитие и активното глобално гражданство (писмена декларация)
 12.Обявяване на Европейски ден на домашния сладолед (писмена декларация)
 13.Време за гласуване
  
13.1.Протокол относно Статута на Съда на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.2.Заместващи съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.3.Финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи ***I (гласуване)
  
13.4.Проект на коригиращ бюджет № 3/ 2012: излишък от изпълнението на бюджета за 2011 г. (гласуване)
  
13.5.Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
17.1.Насилието срещу лесбийки и правата на ЛГБТИ в Африка
  
17.2.Свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Andrzej Poczobut
  
17.3.Скандал с принудителни аборти в Китай
 18.Време за гласуване
  
18.1.Насилието срещу лесбийки и правата на ЛГБТИ в Африка (гласуване)
  
18.2.Свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Andrzej Poczobut (гласуване)
  
18.3.Скандал с принудителни аборти в Китай (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Решения относно някои документи
 21.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Образованието за развитие и активното глобално гражданство (писмена декларация)
 Приложение 2 - Обявяване на Европейски ден на домашния сладолед (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (EС) №1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща

BUDG, JURI, IMCO

- Специален доклад № 7/2012 (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.)– "Реформа на общата организация на пазара на вино: постигнат напредък" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща

AGRI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията (текст от значение за ЕИП) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща

INTA

- Предложение за решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г. (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща

FEMM, AFET, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от еднастрана, и Колумбия и Перу, от друга страна (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща

DEVE, AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. и на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща

AGRI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географските означения на земеделски продукти и храни (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща

AGRI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета с оглед на включване в приложното му поле на горския репродуктивен материал от категория „окачествен“ и актуализиране на списъка с наименования на органите, отговарящи за одобрението и производствения контрол (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща

ENVI

2) от членове на ЕП, предложения за резолюции (член 120 от правилника)

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно двустранно споразумение със Сомалия (B7-0378/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно безопасното преработване на азбест (B7-0379/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно културен туризъм за незрящи лица (B7-0380/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно разпространението на светодиодните (LED) крушки (B7-0381/2012)

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно нова стратегия на територията на Сирия (B7-0382/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно използването на екологични торбички с цел проследяване на отпадъците (B7-0383/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно недохранването в африканските страни (B7-0384/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно предмета европейско образование в учебните заведения (B7-0385/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно нов вид операция на катарактата (B7-0386/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно патента за криоконсервацията на стволови клетки (B7-0387/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно повторното използване на износени автомобилни гуми (B7-0411/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: LIBE

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно въвеждането на изучаването на предмета "внимание към въпросите, свързани с пола" (gender attention) в университетите (B7-0412/2012)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: ENVI


3. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 22, параграф 2 от Финансовия регламент, Европейският икономически и социален комитет информира бюджетния орган за трансфера на бюджетни кредити INF 1/2012 – общ бюджет за 2012 г. - Раздел IV.


4. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

Делегиран регламент (ЕС) № …/... на Комисията от 28.6.2012 г. за допълнение към Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по отношение на транснационалното сътрудничество и преговорите за сключване на договори от страна на организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти - C(2012)4297 - срок: 28.8.2012 г.
водеща: AGRI

Делегирано решение на Комисията от 29.6.2012 г. относно разследванията и глобите във връзка с манипулиране на статистическите данни, посочени в Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната - C(2012)4361 - срок: 29.8.2012 г.
водеща: ECON

Делегиран регламент на Комисията от 29.6.2012 г. за допълнение на Регламент(ЕС) №236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във връзка с нетни къси позиции, подробностите по информацията, която се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, и метода за изчисляване на оборота, въз основа на който се определят изключените от изискванията акции - C(2012)4362 - срок: 29.7.2012 г.
водеща: ECON
подпомагаща: JURI


5. Състав на Парламента

Kyriakos Mavronikolas подаде оставка от мандата си като член на ЕП, считано от 1 септември 2012 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

Компетентните органи на Финландия съобщиха за назначаването на Carl Haglund за член на финландското правителство, считано от 5 юли 2012 г., и за определянето на Nils Torvalds, който да го замества в Европейския парламент, считано от същата дата.

В съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграфи 1 и 4 от правилника, Парламентът отбелязва освобождаването на мястото на Carl Haglund, считано от 5 юли 2012 г., и посочва назначаването на Nils Torvalds за член на ЕП, считано от същата дата.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Nils Torvalds заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


6. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата ALDE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия по бюджети: Jan Mulder

комисия по рибно стопанство: Nils Torvalds

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: Nils Torvalds на мястото на Jan Mulder


7. Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

Разискването се състоя на 12 юни 2012 г. (точка 13 от протокола от 12.6.2012 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг, включително Източен Йерусалим (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols и Boris Zala, от името на групата S&D, относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Надежда Нейнски и Dominique Vlasto, от името на групата PPE, относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (B7-0377/2012).

Гласуване: точка13.5 от протокола от 5.7.2012 г.


8. Резултат от срещата на високо равнище Рио+20 (20-22 юни 2012 г.) (разискване)

Изявление на Комисията: Резултат от срещата на високо равнище Рио+20 (20-22 юни 2012 г.)

Janez Potočnik (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Vittorio Prodi, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Владко Тодоров Панайотов, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux и Josefa Andrés Barea.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Michael Theurer и Jaroslav Paška.

Изказа се Janez Potočnik.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


9. Заплаха за отговорностите на държавата на флага съгласно Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора вследствие на фрахтоването (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000127/2012), зададен от Gabriel Mato Adrover, от името на комисия по рибно стопанство, към Комисията: Заплаха за отговорностите на държавата на флага съгласно Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора вследствие на чартирането (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover разви въпроса.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Isabella Lövin, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo и Struan Stevenson.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria do Céu Patrão Neves.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 11.30 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

10. Разни въпроси

Изказа се Luigi Berlinguer относно съобщението на ЦЕРН от 4 юли, с което се потвърждава съществуването на бозона на Хигс, което открива нови граници пред физиката на елементарните частици, както и относно перспективите на европейските научни изследвания.


11. Образованието за развитие и активното глобално гражданство (писмена декларация)

Писмена декларация 0007/2012, внесена от членовете на Парламента Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze и Fiona Hall относно образованието за развитие и активното глобално гражданство, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0302), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 1 към протокола от 5.7.2012 г.).

Изказа се Filip Kaczmarek.


12. Обявяване на Европейски ден на домашния сладолед (писмена декларация)

Писмена декларация 0010/2012, внесена от членовете на Парламента Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella и Ewald Stadler, относно обявяването на Европейски ден на домашния сладолед е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0303), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 2 към протокола от 5.7.2012 г.).

Изказа се Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Протокол относно Статута на Съда на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз и на приложение I към него [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0294)

Изказване

Alexandra Thein (Докладчик).


13.2. Заместващи съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0295)


13.3. Финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Göran Färm (A7-0150/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0296)


13.4. Проект на коригиращ бюджет № 3/ 2012: излишък от изпълнението на бюджета за 2011 г. (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0297)


13.5. Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (гласуване)

Разискването се състоя на 12 юни 2012 г. (точка 13 от протокола от 12.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 и B7-0377/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0296/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0373/2012

(за замяна на B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 и B7-0376/2012):

внесени от следните членове на ЕП:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols и Boris Zala, от името на групата S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0298)

(Предложението за резолюция B7- 0377/2012 отпада.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

14. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock и Daniel Hannan

Доклад Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi и Charles Tannock

Доклад Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula и Daniel Hannan

Споразумение между ЕС и Израел за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти - B7-0296/2012 и RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula и Peter Jahr


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski съобщи, че по технически причини не е могъл да участва в гласуването на докладите A7-0185/2012, A7-0184/2012 и A7-0150/2012.


(Заседанието, прекъснато в 12.35 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

16. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


17. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 3.7.2012)


17.1. Насилието срещу лесбийки и правата на ЛГБТИ в Африка

Предложения за резолюция B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 и B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Britta Thomsen и Marie-Christine Vergiat представиха предложения за резолюция.

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Seán Kelly и Nicole Kiil-Nielsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá и Piotr Borys.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.1 от протокола от 5.7.2012 г.


17.2. Свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Andrzej Poczobut

Предложения за резолюция B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 и B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt и Marek Henryk Migalski представиха предложения за резолюция.

Изказаха се: Sergio Paolo Francesco Silvestris, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Liisa Jaakonsaari.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.2 от протокола от 5.7.2012 г..


17.3. Скандал с принудителни аборти в Китай

Предложения за резолюция B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 и B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake и Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Marek Henryk Migalski и Bernd Posselt, представиха предложения за резолюция.

Изказаха се: Sari Essayah, от името на групата PPE, Joanna Senyszyn, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli и Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner и Bernd Posselt.

Изказа се Ulrike Lunacek относно протичането на разискването.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.3 от протокола от 5.7.2012 г..


18. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


18.1. Насилието срещу лесбийки и правата на ЛГБТИ в Африка (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 и B7-0401/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0389/2012rev

(за замяна на B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 и B7-0401/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström и Alexandra Thein, от името на групата ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis и Charles Tannock, от името на групата ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0299)

(Предложението за резолюция B7-0391/2012 отпада.)


18.2. Свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Andrzej Poczobut (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 и B7-0405/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0393/2012

(за замяна на B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 и B7-0405/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari и Mitro Repo, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR;

Jaroslav Paška.

приема се (P7_TA(2012)0300)

(Предложението за резолюция B7-0404/2012 отпада.)


18.3. Скандал с принудителни аборти в Китай (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 и B7-0399/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0388/2012

(за замяна на B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 и B7-0399/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen и Edward McMillan-Scott, от името на групата ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, от името на групата ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

приема се (P7_TA(2012)0301)

Изказване

Marie-Christine Vergiat относно протичането и резултатите от гласуването.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


20. Решения относно някои документи

Промяна на заглавие

- Обхватът на доклада Trzaskowski до комисията по конституционни въпроси относно член 123 от правилника (писмени декларации) се разширява, така че да включи въпроса за законодателните инициативи (чл. 42 от правилника) и заглавието трябва да се чете, както следва:

Изменение на член 123 от Правилника за дейността на ЕП относно писмените декларции и на член 42 относно законодателните инициативи – (2011/2058/REG)
комисия: AFCO

Промени в сезирането на комисии

комисия: JURI (член 37 от правилника)

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за митниците и данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020г. (Fiscus) и за отмяна на решения№1482/2007/ЕО и №624/2007/ЕО – 2011/0341(COD)
водеща: IMCO
подпомагащи: BUDG, ECON, JURI (член 37)

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – 2011/0282(COD)

водеща: AGRI
подпомагащи: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (член 37)

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството - 2011/0195(COD)
водеща: PECH
подпомагащи: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (член 37)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.6.2012 г.)

комисия AFET

- Отношенията между ЕС и Китай (2012/2137(INI))

- Въздействието на финансовата и икономическата криза върху правата на човека (2012/2136(INI))

комисия CULT

- Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (2012/2132(INI))
(подпомагаща: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

комисия DEVE

- Аспекти на правата върху интелектуалната собственост върху генетичните ресурси, свързани с развитието :отражението на намаляването на бедността в развиващите се страни (2012/2135(INI))
(подпомагаща: ENVI, JURI, INTA)

комисия ECON

- Улесняване достъпа на МСП до финансиране (2012/2134(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

комисия EMPL

- Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (2012/2131(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

комисия FEMM

- Превенция на заболяванията, свързани с възрастта, при жените (2012/2129(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия IMCO

- Нова програма за европейската политика за защита на потребителите (2012/2133(INI))

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

- Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) (2012/2130(INI))
(подпомагаща: AFCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 119, параграф 1 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.6.2012 г.)

комисия AFET

- Изпълнение на общата политика на сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност ) (2012/2138(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 121, параграф 3 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.6.2012 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета относно принципа на ООН за отговорност за защита (2012/2143(INI))

- Препоръка до Съвета относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски (2012/2142(INI))
(подпомагаща: LIBE)

Асоциирани комисии
(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.06.2012)

комисия EMPL

- Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (2012/2131(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)
Асоциирани комисии EMPL, LIBE


21. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


23. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 10 септември 2012 г. до 13 септември 2012 г.


24. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.50 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Мария Габриел, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Димитър Стоянов, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Приложение 1 - Образованието за развитие и активното глобално гражданство (писмена декларация)

Писмена декларация № 0007/2012, внесена от членовете на ЕП Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze и Fiona Hall, относно образованието за развитие и активното глобално гражданство (точка 11 от протокола от 5.7.2012 и P7_TA(2012)0302) и подписана от 398 членове на ЕП:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Приложение 2 - Обявяване на Европейски ден на домашния сладолед (писмена декларация)

Писмена декларация № 0010/2012, внесена от членовете на ЕП Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella и Ewald Stadler, относно обявяване на Европейски ден на домашния сладолед (точка 12 от протокола от 5.7.2012 и P7_TA(2012)0303) и подписана от 387 членове на ЕП:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Правна информация - Политика за поверителност