Seznam 
Zápis
PDF 265kWORD 250k
Čtvrtek, 5. července 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (předložené návrhy usnesení)
 8.Výsledky summitu Rio+20 (20.–22. června 2012) (rozprava)
 9.Ohrožení odpovědnosti státu vlajky v rámci úmluvy CITES plynoucí z pronajímání plavidel (rozprava)
 10.Různé
 11.Poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství (písemné prohlášení)
 12.Zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny (písemné prohlášení)
 13.Hlasování
  
13.1.Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.2.Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.3.Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I (hlasování)
  
13.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: přebytek rozpočtu na rok 2011 (hlasování)
  
13.5.Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
17.1.Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Africe
  
17.2.Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje Pačobuta
  
17.3.Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně
 18.Hlasování
  
18.1.Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Africe (hlasování)
  
18.2.Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje Pačobuta (hlasování)
  
18.3.Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně (hlasování)
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 21.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 22.Předání textů přijatých během zasedání
 23.Termíny příštích zasedání
 24.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny (písemné prohlášení)


ZÁPIS

ČTVRTEK 5. ČERVENCE 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, IMCO

- Zvláštní zpráva č. 7/2012 (Udělení absolutoria za rok 2011) - „Reforma společné organizace trhu s vínem: dosavadní pokrok“ (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES rozšířením jeho doby použitelnosti a aktualizací názvu jedné z třetích zemí a názvů orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu produkce (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2013–2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o zahrnutí reprodukčního materiálu lesních dřevin kategorie „kvalifikovaný“ do působnosti uvedeného rozhodnutí a aktualizaci názvů orgánů příslušných pro schvalování a kontrolu produkce (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

2) od poslanců – návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o dvoustranné dohodě se Somálskem (B7-0378/2012)
předáno věcně příslušný výbor: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o bezpečné likvidaci azbestu (B7-0379/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o kulturním cestovním ruchu pro nevidomé (B7-0380/2012)
předáno věcně příslušný výbor: CULT
stanovisko: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o rozšíření LED žárovek (B7-0381/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o nové strategii na území Sýrie (B7-0382/2012)
předáno věcně příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o ekologických pytlích umožňujících sledování odpadu (B7-0383/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o podvýživě v afrických zemích (B7-0384/2012)
předáno věcně příslušný výbor: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o školních vzdělávacích kurzech o Evropě (B7-0385/2012)
předáno věcně příslušný výbor: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o novém druhu zásahu při léčbě šedého zákalu (B7-0386/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o patentu týkajícím se kryokonzervace kmenových buněk (B7-0387/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o opětovném využití opotřebovaných pneumatik (B7-0411/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: LIBE

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o zavedení studia genderového hlediska do univerzitní výuky (B7-0412/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: ENVI


3. Převody prostředků

Evropský hospodářský a sociální výbor informoval v souladu s čl. 22 odst. 22 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodu prostředků INF 1/2012 – souhrnný rozpočet 2012 – oddíl IV.


4. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 28. 6. 2012 doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů - C(2012)4297 - lhůta: 28. 8. 2012
předáno věcně příslušný výbor: AGRI

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. 6. 2012 o šetřeních a pokutách v souvislosti se zkreslováním statistik, jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně - C(2012)4361 - lhůta: 29. 8. 2012
předáno věcně příslušný výbor: ECON

nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. 6. 2012,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky - C(2012)4362 - lhůta: 29.7.2012
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI


5. Složení Parlamentu

Kyriakos Mavronikolas oznámil, že s účinností od 1. září 2012 odstupuje z funkce poslance Evropského parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.

Příslušné finské orgány oznámily, že Carl Haglund byl jmenován členem finské vlády s účinností od 5. července 2012 a že jej v Evropském parlamentu nahradí Nils Torvalds s účinností od stejného data.

V souladu s čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu Carla Haglunda s účinností od 5. července 2012 a vzal na vědomí jmenování Nilse Torvaldse poslancem Evropského parlamentu s účinností od stejného data.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Nils Torvalds v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny ALDE schválil Parlament tato jmenování:

Rozpočtový výbor: Jan Mulder

Výbor pro rybolov: Nils Torvalds

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: Nils Torvalds, kterým je nahrazen Jan Mulder


7. Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém

Rozprava se konala dne 12. června 2012 (bod 13 zápisu ze dne 12.6.2012).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o politice EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o politice EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols a Boris Zala za skupinu S&D o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky a Dominique Vlasto za skupinu PPE o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (B7-0377/2012).

Hlasování: bod 13.5 zápisu ze dne 5.7.2012.


8. Výsledky summitu Rio+20 (20.–22. června 2012) (rozprava)

Prohlášení Komise: Výsledky summitu Rio+20 (20.–22. června 2012)

Janez Potočnik (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Vittorio Prodi za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Sandrine Bélier za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux a Josefa Andrés Barea.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alajos Mészáros, Michael Theurer a Jaroslav Paška.

Vystoupil Janez Potočnik.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


9. Ohrožení odpovědnosti státu vlajky v rámci úmluvy CITES plynoucí z pronajímání plavidel (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000127/2012), kterou pokládá Gabriel Mato Adrover za Výbor pro rybolov Komisi: Ohrožení odpovědnosti státu vlajky v rámci úmluvy CITES plynoucí z pronajímání plavidel (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover rozvinul otázku.

Janez Potočnik (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE, Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D, Pat the Cope Gallagher za skupinu ALDE, Isabella Lövin za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo a Struan Stevenson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria do Céu Patrão Neves.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Rozprava skončila.


(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:30 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

10. Různé

Vystoupil Luigi Berlinguer k oznámení, které dne 4. července učinil CERN a ve kterém potvrdil existenci Higgsova bosonu, která otevírá nové možnosti fyzice částic, a k perspektivám evropského vědeckého výzkumu.


11. Poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0007/2012, které předložili Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze a Fiona Hall, o poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem příjemcům a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2012)0302), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 5.7.2012).

Vystoupil Filip Kaczmarek.


12. Zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0010/2012, které předložili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella a Ewald Stadler, o zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem příjemcům a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2012)0303), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (příloha 2 zápisu ze dne 5.7.2012).

Vystoupil Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie a příloha I k tomuto protokolu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0294)

Vystoupení

Alexandra Thein (Zpravodajka).


13.2. Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přechodných soudcích Soudu pro veřejnou službu Evropské unie [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0295)


13.3. Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Göran Färm (A7-0150/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0296)


13.4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: přebytek rozpočtu na rok 2011 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0297)


13.5. Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. června 2012 (bod 13 zápisu ze dne 12.6.2012).

Návrhy usnesení B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 a B7-0377/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ B7-0296/2012

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ B7-0373/2012

(nahrazující B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 a B7-0376/2012):

předložen těmito poslanci:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols a Boris Zala za skupinu S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0298)

(Návrh usnesení B7- 0377/2012 se nebere v potaz.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock a Daniel Hannan

zpráva Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi a Charles Tannock

zpráva Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula a Daniel Hannan

Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi EU a Izraelem - B7-0296/2012 a RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula a Peter Jahr


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski oznámil, že se z technických důvodů nemohl zúčastnit hlasování o zprávách A7-0185/2012, A7-0184/2012 a A7-0150/2012.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

16. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


17. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 3.7.2012)


17.1. Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Africe

Návrhy usnesení B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Britta Thomsen a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Seán Kelly a Nicole Kiil-Nielsen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá a Piotr Borys.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.1 zápisu ze dne 5.7.2012.


17.2. Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje Pačobuta

Návrhy usnesení B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 a B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, a Marek Henryk Migalski uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Sergio Paolo Francesco Silvestris za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, a Liisa Jaakonsaari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.2 zápisu ze dne 5.7.2012.


17.3. Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně

Návrhy usnesení B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake a Marie-Christine Vergiat, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Marek Henryk Migalski a Bernd Posselt, uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Sari Essayah za skupinu PPE, Joanna Senyszyn za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner a Bernd Posselt.

Vystoupila Ulrike Lunacek k průběhu rozpravy.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.3 zápisu ze dne 5.7.2012.


18. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


18.1. Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Africe (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0389/2012rev

(nahrazující B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012):

předložen těmito poslanci:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis a Charles Tannock za skupinu ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0299)

(Návrh usnesení B7-0391/2012 se nebere v potaz.)


18.2. Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje Pačobuta (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 a B7-0405/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0393/2012

(nahrazující B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 a B7-0405/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR;

Jaroslav Paška.

přijat (P7_TA(2012)0300)

(Návrh usnesení B7-0404/2012 se nebere v potaz.)


18.3. Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0388/2012

(nahrazující B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE;

Véronique De Keyser a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen a Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

přijat (P7_TA(2012)0301)

Vystoupení

Marie-Christine Vergiat k průběhu a výsledkům hlasování.


19. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


20. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změna názvu

- Zpráva Trzaskowski určená Výboru pro ústavní záležitosti o článku 123 jednacího řádu (písemná prohlášení) je rozšířena, aby zahrnula problematiku legislativních podnětu (článek 42 jednacího řádu) a název zní takto:

„Změna jednacího řádu Evropského parlamentu: článek 123, který se týká písemných prohlášení, a článek 42, který se týká legislativních podnětů – (2011/2058/REG)“
výbor: AFCO

Změny v postoupení výborům

výbor JURI (článek 37 jednacího řádu)

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast cel a daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (FISCUS) a zrušují rozhodnutí č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES 2011/0341(COD)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO
stanovisko: BUDG, ECON, JURI (článek 37)

- návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 2011/0282(COD)
předáno věcně příslušný výbor: AGRI
stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (článek 37)

- nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice2011/0195(COD)
předáno věcně příslušný výbor: PECH
stanovisko: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (článek 37)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 6. 2012)

výbor AFET

- Vzahy mezi EU a Čínou (2012/2137(INI))

- Dopad finanční a hospodářské krize na lidská práva (2012/2136(INI))

výbor CULT

- Uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2012/2132(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

výbor DEVE

- Rozvojové aspekty práv duševního vlastnictví na genetické zdroje: dopad na snížení chudoby v rozvojových zemích (2012/2135(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, INTA)

výbor ECON

- Zlepšení přístupu MSP k financování (2012/2134(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

výbor EMPL

- Integrace přistěhovalců, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení (2012/2131(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

výbor FEMM

- Prevence nemocí žen spojených s věkem (2012/2129(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor IMCO

- Nový program evropské spotřebitelské politiky (2012/2133(INI))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

- Situace v oblasti základních práv: normy a postupy v Maďarsku (podle usnesení EP ze dne 16. února 2012) (2012/2130(INI))
(stanovisko: AFCO)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 119 odst. 1 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 6. 2012)

výbor AFET

- Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (založeno na výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a obranné politice) (2012/2138(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 121 odst. 3 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 6. 2012)

výbor AFET

- Doporučení Radě k zásadě OSN spočívající v „odpovědnosti za ochranu" (R2P) (2012/2143(INI))

- Doporučení Radě týkající se zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (2012/2142(INI))
(stanovisko: LIBE)

Postup s přidruženými výbory

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. 6. 2012)

výbor EMPL

- Integrace přistěhovalců, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení (2012/2131(INI)))

Přidružené výbory EMPL, LIBE
(stanovisko: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


23. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 10. do 13. září 2012.


24. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Příloha 1 – Poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0007/2012, které předložili Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze a Fiona Hall, o poskytování informací o rozvojové problematice a o aktivním celosvětovém občanství (bod 11 zápisu ze dne 5.7.2012 a P7_TA(2012)0302) podepsalo 398 poslanců:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Příloha 2 – Zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0010/2012, které předložili poslanci Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella a Ewald Stadler, o zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny (bod 12 zápisu ze dne 5.7.2012 a P7_TA(2012)0303) podepsalo 387 poslanců:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právní upozornění - Ochrana soukromí