Indeks 
Protokol
PDF 267kWORD 220k
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (indgivne beslutningsforslag)
 8.Resultat af Rio+20-topmødet den 20.-22. juni 2012 (forhandling)
 9.Befragtning, en trussel mod flagstaters ansvar under CITES-konventionen (forhandling)
 10.Diverse
 11.Undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab (skriftlig erklæring)
 12.Indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is (skriftlig erklæring)
 13.Afstemningstid
  
13.1.Protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
13.2.Stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
13.3.Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet ***I (afstemning)
  
13.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2012: overskud fra gennemførelsen af budgettet for 2011 (afstemning)
  
13.5.EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
17.1.Vold mod lesbiske og LGBTI-rettigheder i Afrika
  
17.2.Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut
  
17.3.Skandale om tvangsabort i Kina
 18.Afstemningstid
  
18.1.Vold mod lesbiske og LGBTI-rettigheder i Afrika (afstemning)
  
18.2.Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut (afstemning)
  
18.3.Skandale om tvangsabort i Kina (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 21.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste mødeperiode
 24.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, af direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EU og af forordning (EU) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, JURI, IMCO

- Særberetning nr. 7/2012 (Decharge 2011) – "Reformen af den fælles markedsordning for vin: hidtidige fremskridt" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen (EØS-relevant tekst) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, AFET, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Brasilien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 og aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2008/971/EF for så vidt angår medtagelse af forstligt formeringsmateriale af kategorien "kvalificeret" i nævnte beslutnings anvendelsesområde og ajourføring af navnet på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

2) fra medlemmerne: følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om en bilateral aftale med Somalia (B7-0378/2012)
henvist til: kor.udv.: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om sikker bortskaffelse af asbest (B7-0379/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om kulturturisme for blinde (B7-0380/2012)
henvist til: kor.udv.: CULT
rådg.udv.: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om udbredelse af led-pærer (B7-0381/2012)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om en ny strategi for Syrien (B7-0382/2012)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om miljøvenlige affaldsposer til sporing af affald (B7-0383/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om underernæring i afrikanske lande (B7-0384/2012)
henvist til: kor.udv.: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om undervisning om EU i skolen (B7-0385/2012)
henvist til: kor.udv.: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om en ny type indgreb mod grå stær (B7-0386/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om patent på kryopræservering af stamceller (B7-0387/2012)
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om genbrug af brugte dæk (B7-0411/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: LIBE

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om indførelse af såkaldte gender attention-studier på universitetsniveau (B7-0412/2012)
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: ENVI


3. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen underrettede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg budgetmyndigheden om overførsel af bevilling INF 1/2012 – Det almindelige Budget 2012 - Sektion IV.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 28.6.2012 om supplering af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 hvad angår tværnationalt samarbejde og producentorganisationernes kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektoren - C(2012)4297 - frist: 28.8.2012
henvist til: kor.udv.: AGRI

Kommissionens delegerede afgørelse af 29.6.2012 om undersøgelser og bod i forbindelse med manipulation af statistikker som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet - C(2012)4361 - frist: 29.8.2012
henvist til: kor.udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning af 29.6.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for meddelelses- og offentliggørelseskrav vedrørende korte nettopositioner, de oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om korte nettopositioner, og metoden til beregning af omsætningen for at fastslå, hvilke aktier der er fritaget - C(2012)4362 - frist : 29.7.2012
henvist til: kor.udv. ECON
rådg.udv. : JURI


5. Parlamentets sammensætning

Kyriakos Mavronikolas havde meddelt, at han nedlagde sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra 1. september 2012.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dag at regne, og vedkommende nationale myndighede ville blive underrettet herom.

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Carl Haglund var blevet udnævnt til medlem af den finske regering med virkning fra 5. juli 2012, og at Nils Torvalds var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for ham med virkning fra samme dato.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, konstaterede Parlamentet, at Carl Haglunds mandat var ledigt fra den 5. juli 2012 at regne, og tog udnævnelsen af Nils Torvalds til medlem af Europa-Parlamentet med virkning pr. samme dato til efterretning.

Nils Torvalds deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

Budgetudvalget: Jan Mulder

Fiskeriudvalget: Nils Torvalds

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender: Nils Torvalds i stedet for Jan Mulder.


7. EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem

Forhandlingen havde fundet sted den 12. juni 2012 (punkt 13 i protokollen af 12.6.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (B7-0296/2012)

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om EU’s politik for Vestbredden, herunder Østjerusalem (B7-0373/2012)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols og Boris Zala for S&D-Gruppen om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (B7-0374/2012)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (B7-0375/2012)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (B7-0376/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky og Dominique Vlasto for PPE-Gruppen om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (B7-0377/2012).

Afstemning: punkt 13.5 i protokollen af 5.7.2012.


8. Resultat af Rio+20-topmødet den 20.-22. juni 2012 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Resultat af Rio+20-topmødet den 20.-22. juni 2012

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Vittorio Prodi for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux og Josefa Andrés Barea.

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Michael Theurer og Jaroslav Paška.

Janez Potočnik tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


9. Befragtning, en trussel mod flagstaters ansvar under CITES-konventionen (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000127/2012) af Gabriel Mato Adrover for Fiskeriudvalget til Kommissionen: Befragtning af fartøjer er en trussel mod flagstatens ansvar i forbindelse med CITES-konventionen (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover begrundede forespørgslen.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) besvarede forespørgslen.

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo og Struan Stevenson.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 11.30 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

10. Diverse

Luigi Berlinguer tog ordet om meddelelsen af 4. juli fra CERN, der bekræftede eksistensen af Higgs-partiklen, hvilket åbner nye grænser for partikelfysikken, og om perspektiverne for den europæiske videnskabelige forskning.


11. Undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0007/2012 indgivet af Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze og Fiona Hall om undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0302) (bilag 1 i protokollen af 5.7.2012).

Filip Kaczmarek tog ordet.


12. Indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0010/2012 indgivet af Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella og Ewald Stadler om indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0303) (bilag 2 i protokollen af 5.7.2012).

Sergio Paolo Francesco Silvestris tog ordet.


13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokollen om statutten for Den Europæiske Unions domstol og af bilag I hertil [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0294)

Indlæg
Alexandra Thein (ordfører).


13.2. Stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0295)


13.3. Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0296)


13.4. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2012: overskud fra gennemførelsen af budgettet for 2011 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0297)


13.5. EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 12. juni 2012 (punkt 13 i protokollen af 12.6.2012).

Forslag til beslutning B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 og B7-0377/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0296/2012

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG B7-0373/2012

(erstatter B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 og B7-0376/2012):

stillet af:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols og Boris Zala for S&D-Gruppen;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0298)

(Forslag til beslutning B7- 0377/2012 bortfaldt).


FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

14. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock og Daniel Hannan

Betænkning: Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi og Charles Tannock

Betænkning: Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula og Daniel Hannan

Aftalen mellem EU og Israel om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer - B7-0296/2012 og RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula og Peter Jahr


15. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski havde meddelt, at han af tekniske årsager ikke havde kunnet deltage i afstemningen om betænkningerne A7-0185/2012, A7-0184/2012 og A7-0150/2012.


(Mødet udsat kl. 12.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

16. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


17. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 3.7.2012)


17.1. Vold mod lesbiske og LGBTI-rettigheder i Afrika

Forslag til beslutning B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 og B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Britta Thomsen og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eija-Riitta Korhola for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Seán Kelly og Nicole Kiil-Nielsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá og Piotr Borys.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.1 i protokollen af 5.7.2012.


17.2. Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut

Forslag til beslutning B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 og B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt,og Marek Henryk Migalski forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Sergio Paolo Francesco Silvestris for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen og Liisa Jaakonsaari.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.2 i protokollen af 5.7.2012.


17.3. Skandale om tvangsabort i Kina

Forslag til beslutning B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 og B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake og Marie-Christine Vergiat, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski og Bernd Posselt, forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Sari Essayah for PPE-Gruppen, Joanna Senyszyn for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli og Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner og Bernd Posselt.

Ulrike Lunacek tog ordet om afviklingen af forhandlingen.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.3 i protokollen af 5.7.2012.


18. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


18.1. Vold mod lesbiske og LGBTI-rettigheder i Afrika (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 og B7-0401/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0389/2012rev

(erstatter B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 og B7-0401/2012):

stillet af:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen

Marina Yannakoudakis og Charles Tannock for ECR-Gruppen

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0299)

(Forslag til beslutning B7-0391/2012 bortfaldt).


18.2. Ytringsfrihed i Hviderusland, navnlig sagen Andrzej Poczobut (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 og B7-0405/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0393/2012

(erstatter B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 og B7-0405/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari og Mitro Repo for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen og Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

Jaroslav Paška.

Vedtaget (P7_TA(2012)0300)

(Forslag til beslutning B7-0404/2012 bortfaldt).


18.3. Skandale om tvangsabort i Kina (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 og B7-0399/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0388/2012

(erstatter B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 og B7-0399/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik og Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen og Edward McMillan-Scott for ALDE-Gruppen;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock for ECR-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen;

Jaroslav Paška.

Vedtaget (P7_TA(2012)0301)

Indlæg
Marie-Christine Vergiat om afviklingen og resultaterne af afstemningen.


19. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


20. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændring af en titel

- Trzaskowskis betænkning til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forretningsordenens artikel 123 (skriftlige erklæringer) udvides til også at omhandle spørgsmålet om lovgivningsmæssige initiativer (forretningsordenens artikel 42) og titlen ændres til følgende:

Ændring af forretningsordenens artikel 123 om skriftlige erklæringer og artikel 42 om lovgivningsmæssige initiativer – (2011/2058/REG)
Udvalg: AFCO

Ændringer i udvalgshenvisninger

JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for told og beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscus) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF og nr. 624/2007/EF – 2011/0341(COD)
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: BUDG, ECON, JURI (artikel 37)

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD)
henvist til: kor.udv. : AGRI
rådg.udv.: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (artikel 37)

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik - 2011/0195(COD)
henvist til: kor.udv.: PECH
rådg.udv.: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (artikel 37)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 48)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 27.6.2012)

AFET

- Forbindelserne mellem EU og Kina (2012/2137(INI))

- Den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for menneskerettighederne (2012/2136(INI))

CULT

- Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (2012/2132(INI))
(rådg.udv.: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

DEVE

- Udviklingsmæssige aspekter af intellektuel ejendomsret til genetiske ressourcer: konsekvenser for fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande (2012/2135(INI))
(rådg.udv.: ENVI, JURI, INTA)

ECON

- Bedre adgang til finansiering for SMV'er (2012/2134(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

EMPL

- Integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (2012/2131(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

FEMM

- Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (2012/2129(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

IMCO

- Ny europæisk forbrugerdagsorden (2012/2133(INI))

LIBE

- Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (jf. EP-beslutning af 16. februar 2012) (2012/2130(INI))
(rådg.udv.: AFCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 119, stk. 1)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 27.6.2012)

AFET

- Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2012/2138(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 121, stk. 3)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 5.6.2012)

AFET

- Henstilling til Rådet om FN-princippet "Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse)(R2P) (2012/2143(INI))

- Henstilling om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen (2012/2142(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

Associerede udvalg
(Jf. formandskonferencens afgørelse af 27.6.2012)

EMPL

- Integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (2012/2131(INI))
Associerede udvalg EMPL, LIBE
(rådg.udv.: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


23. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 10. september 2012 - 13. september 2012.


24. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Bilag 1 - Undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0007/2012 indgivet af Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze og Fiona Hall om undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab (punkt 11 i protokollen af 5.7.2012 og P7_TA(2012)0302) og underskrevet af 398 medlemmer:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilag 2 - Indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0010/2012 indgivet af Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella og Ewald Stadler om indførelse af en europæisk dag for hjemmelavet is (punkt 12 i protokollen af 5.7.2012 og P7_TA(2012)0303) og underskrevet af 387 medlemmer:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik