Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 288kWORD 263k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 8.Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο+20 (20-22 Ιουνίου 2012) (συζήτηση)
 9.Κίνδυνος για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας λόγω ναύλωσης στο πλαίσιο της CITES (συζήτηση)
 10.Διάφορα
 11.Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου (γραπτή δήλωση)
 12.Καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (γραπτή δήλωση)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.2.Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.3.Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  13.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2011 (ψηφοφορία)
  13.5.Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  17.1.Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική
  17.2.Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut
  17.3.Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  18.1.Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική (ψηφοφορία)
  18.2.Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut (ψηφοφορία)
  18.3.Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 21.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI, IMCO

- Ειδική έκθεση αριθ. 7/2012 (Απαλλαγή 2011) - "Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα: κατάσταση προόδου" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου με παράταση της περιόδου εφαρμογής της και επικαιροποίηση των ονομασιών μιας τρίτης χώρας και των αρμόδιων για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής αρχών (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2013-2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 και της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ 1994) για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2012- Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/971/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού της κατηγορίας «χαρακτηρισμένο» στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και στην επικαιροποίηση του ονόματος των αρχών που είναι αρμόδιες για την έγκριση και τον έλεγχο της παραγωγής (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές, τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του κανονισμού)

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με διμερή συμφωνία με την Σομαλία (B7-0378/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη διάθεση του αμιάντου με ασφάλεια (B7-0379/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό για τους τυφλούς (B7-0380/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT
γνωμοδότηση: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη διάδοση των λαμπτήρων LED (B7-0381/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια νέα στρατηγική στο έδαφος της Συρίας (B7-0382/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τον οικολογικό σάκο για την ανιχνευσιμότητα των απορριμμάτων (B7-0383/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τον υποσιτισμό στις χώρες της Αφρικής (B7-0384/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με τα μαθήματα για την Ευρώπη στα σχολεία (B7-0385/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με ένα νέο τύπο επέμβασης καταρράκτη (B7-0386/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Προταση ψηφισματος σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων (B7-0387/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Προταση ψηφισματος σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση φθαρμένων ελαστικών (B7-0411/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: LIBE

- Cristiana Muscardini. Προταση ψηφισματος σχετικά με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια σπουδών «gender attention» (B7-0412/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI


3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη μεταφορά πιστώσεων INF 1/2012 – γενικός προϋπολογισμός 2012 – Τμήμα IV.


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της 28.6.2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διακρατική συνεργασία και τις συμβατικές διαπραγματεύσεις των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων - C(2012)4297 - προθεσμία : 28.8.2012
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής της 29.6.2012 σχετικά με τις έρευνες και τα πρόστιμα για την παραποίηση στατιστικών στοιχείων, που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ - C(2012)4361 – προθεσμία: 29.8.2012
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής της 29.6.2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και δημοσιοποίησης αναφορικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, τις λεπτομέρειες των προς κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών πληροφοριών συναφών με καθαρές αρνητικές θέσεις και τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας συναλλαγών για τον προσδιορισμό των εξαιρέσιμων μετοχών - C(2012)4362 - προθεσμία: 29.7.2012
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδοτική επιτροπή: JURI


5. Σύνθεση του Σώματος

Ο Κυριάκος Μαυρονικόλας υπέβαλε την παραίτησή του από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες αρχές της Φινλανδίας ανακοίνωσαν τον διορισμό του Carl Haglund ως μέλους της φινλανδικής κυβέρνησης με ισχύ από τις 5 Ιουλίου 2012 και τον διορισμό του Nils Torvalds ως αντικαταστάτή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ από την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του Carl Haglund από τις 5 Ιουλίου 2012 και λαμβάνει γνώση του ορισμού του Nils Torvalds ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Nils Torvalds καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

Επιτροπή Προϋπολογισμών: Jan Mulder

Επιτροπή Αλιείας: Nils Torvalds

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: Nils Torvalds αντί του Jan Mulder


7. Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2012 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0375/2012);

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, João Ferreira και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky και Dominique Vlasto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (B7-0377/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.


8. Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο+20 (20-22 Ιουνίου 2012) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο+20 (20-22 Ιουνίου 2012)

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Κρίτων Αρσένης, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux και Josefa Andrés Barea.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alajos Mészáros, Michael Theurer και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


9. Κίνδυνος για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας λόγω ναύλωσης στο πλαίσιο της CITES (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000127/2012) που κατέθεσε ο Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπή Αλιείας, προς την Επιτροπή: Κίνδυνος για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας λόγω ναύλωσης στο πλαίσιο της CITES (B7-0120/2012)

Ο Gabriel Mato Adrover αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabella Lövin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo και Struan Stevenson.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria do Céu Patrão Neves.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

10. Διάφορα

Παρεμβαίνει ο Luigi Berlinguer σχετικά με την ανακοίνωση, που έγινε στις 4 Ιουλίου από το CERN, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη του μποζονίου του Higgs, που ανοίγει νέα σύνορα στη φυσική των σωματιδίων, και σχετικά με τις προοπτικές της ευρωπαϊκής επιστημονικής έρευνας.


11. Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0007/2012 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze και Fiona Hall σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου, συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0302) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012).

Παρεμβαίνει ο Filip Kaczmarek.


12. Καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0010/2012 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella και Ewald Stadler σχετικά με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού, συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0303) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012).

Παρεμβαίνει ο Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


13.1. Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παραρτήματος Ι του Οργανισμού [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0294)

Παρέμβαση

Alexandra Thein (Εισηγήτρια).


13.2. Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0295)


13.3. Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0296)


13.4. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2011 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III – Επιτροπή [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0297)


13.5. Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2012 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 και B7-0377/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0296/2012

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0373/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 και B7-0376/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sabine Lösing, Νικόλαος Χουντής και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0298)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7- 0377/2012 καταπίπτει.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock και Daniel Hannan

Έκθεση Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi και Charles Tannock

Έκθεση Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula και Daniel Hannan

Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων - B7-0296/2012 και RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula και Peter Jahr


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Jacek Olgierd Kurski γνωστοποιεί ότι, για λόγους τεχνικής φύσεως, δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες όσον αφορά τις εκθέσεις A7-0185/2012, A7-0184/2012 και A7-0150/2012.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


17. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012)


17.1. Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 και B7-0401/2012

Οι Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Britta Thomsen και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Seán Kelly και Nicole Kiil-Nielsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.


17.2. Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 και B7-0405/2012

Οι Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα των Bernd Posselt και Marek Henryk Migalski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.


17.3. Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 και B7-0399/2012

Οι Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake και Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marek Henryk Migalski και Bernd Posselt, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli και Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει η Ulrike Lunacek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.


18. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


18.1. Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 και B7-0401/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0389/2012/αναθ.

(αντικαθιστά τις B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 και B7-0401/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Marina Yannakoudakis και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0299)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0391/2012 καταπίπτει.)


18.2. Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 και B7-0405/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0393/2012

(αντικαθιστά τις B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 και B7-0405/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0300)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0404/2012 καταπίπτει.)


18.3. Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 και B7-0399/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0388/2012

(αντικαθιστά τις B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 και B7-0399/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jaroslav Paška.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0301)

Παρέμβαση

Marie-Christine Vergiat σχετικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.


19. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


20. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποίηση τίτλου

- Η έκθεση Trzaskowski προς την Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων σχετικά με το άρθρο 123 του Κανονισμού (Γραπτές Δηλώσεις) διευρύνεται κατά τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνει το ζήτημα των νομοθετικών πρωτοβουλιών (άρθρο 42 του Κανονισμού)· ως εκ τούτου ο τίτλος διατυπώνεται ως εξής :

Τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά το άρθρο 123, σχετικά με τις γραπτές δηλώσεις και με το άρθρο 42, όσον αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες – (2011/2058/REG)
επιτροπή : AFCO

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπή JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού )

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία και τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Fiscus) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1482/2007/CE και αριθ, 624/2007/CE – 2011/0341(COD)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδοτικές επιτροπές: BUDG, ECON, JURI (άρθρο 37)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – 2011/0282(COD)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδοτικές επιτροπές: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (άρθρο 37)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική - 2011/0195(COD)
αναπομπή επί της ουσίας: PECH
γνωμοδοτικές επιτροπές: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (άρθρο 37)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.6.2012)

επιτροπή AFET

- Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (2012/2137(INI))

- Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (2012/2136(INI))

επιτροπή CULT

- Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (2012/2132(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

επιτροπή DEVE

- Πτυχές που αφορούν την ανάπτυξη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων: οι επιπτώσεις στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2012/2135(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, JURI, INTA)

επιτροπή ECON

- Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

επιτροπή EMPL

- Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειές της στην αγορά εργασίας και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (2012/2131(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

επιτροπή FEMM

- Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία παθήσεων των γυναικών (2012/2129(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή IMCO

- Μια νέα ατζέντα για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών (2012/2133(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

- Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) (2012/2130(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 119, παράγραφος 1, του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.6.2012)

επιτροπή AFET

- Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας) (2012/2138(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 121, παράγραφος 3, του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.6.2012)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή του ΟΗΕ σχετικά με την "ευθύνη προστασίας" (R2P) (2012/2143(INI))

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων έναντι αξιωματούχων της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (2012/2142(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

Συνδεδεμένες επιτροπές

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27.06.2012)

επιτροπή EMPL

- Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειές της στην αγορά εργασίας και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (2012/2131(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές EMPL, LIBE
(γνωμοδότηση: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


23. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2012.


24. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Παράρτηµα 1 - Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0007/2012 που κατέθεσαν οι βουλευτές Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze και Fiona Hall σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012 και P7_TA(2012)0302) και υπέγραψαν 398 βουλευτές:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0010/2012 που κατέθεσαν οι βουλευτές Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella και Ewald Stadler σχετικά με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012 και P7_TA(2012)0303) και που υπέγραψαν 387 βουλευτές:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου