Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 258kWORD 218k
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7. ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )
 8. Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused (arutelu)
 9. Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames (arutelu)
 10.Muud küsimused
 11.Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (kirjalik deklaratsioon)
 12.Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)
 13.Hääletused
  
13.1.Protokoll Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikud ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas ***I (hääletus)
  
13.4. Paranduseelarve projekt nr 3/2012: eelarveaasta 2011 ülejääk (hääletus)
  
13.5. ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Lesbiliste naiste vastane vägivald ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õigused Aafrikas
  
17.2. Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum
  
17.3. Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas
 18.Hääletused
  
18.1.Lesbiliste naiste vastane vägivald ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õigused Aafrikas (hääletus)
  
18.2. Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum (hääletus)
  
18.3. Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 21.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EL ning määrust (EL) nr 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI, IMCO

- Eriaruanne nr 7/2012 (heakskiidu andmine 2011) – „Veinituru ühise korralduse reformi senised edusammud ” (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ, pikendades selle kohaldamisperioodi ja ajakohastades tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste ja kolmandate riikide nimede loetelu (EMPs kohaldatav tekst) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, AFET, BUDG

- Nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja seoses 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Tai vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja seoses 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2012 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelise põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ, lisades kõnealuse otsuse kohaldamisalasse kategooriasse „tingimustele vastav paljundusmaterjal” kuuluva metsapaljundusmaterjali ja ajakohastades toodangu heakskiidu ja kontrolli eest vastutavate asutuste nimesid (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek kahepoolse kokkulepe kohta Somaaliaga (B7-0378/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek asbesti ohutu kõrvaldamise kohta (B7-0379/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek kultuuriturismi kohta pimedatele (B7-0380/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT
nõuandvad komisjonid: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek LED-lampide laialdasema kasutamise kohta (B7-0381/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek uue Süüria strateegia kohta (B7-0382/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek jäätmete liikumise jälgimist võimaldava ökokoti kohta (B7-0383/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek alatoitumuse kohta Aafrika riikides (B7-0384/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu õppe kohta koolides (B7-0385/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek uut tüüpi kaeoperatsioonide kohta (B7-0386/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek tüvirakkude krüosäilitamise patentimise kohta (B7-0387/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek kasutatud rehvide korduskasutamise kohta (B7-0411/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: LIBE

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek sooliste terviseerinevuste uurimise alustamise kohta ülikoolides (B7-0412/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 22 lõikele 2 teavitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamisest INF 1/2012 – 2012. aasta üldeelarve – IV jagu.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/…, 28.6.2012, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses tootjaorganisatsioonide riikidevahelise koostöö ja läbirääkimistega lepingute sõlmimiseks piima- ja piimasektoris - C(2012)4297 - tähtaeg: 28.8.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Komisjoni delegeeritud otsus, 29.6.2012, uurimiste ja trahvide kohta statistika manipuleerimise korral, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal - C(2012)4361 - tähtaeg: 29.8.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Komisjoni delegeeritud määrus, 29.6.2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 seoses lühikeste netopositsioonidega seotud teavitamis- ja avalikustamisnõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, üksikasjaliku teabega, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lühikeste netopositsioonidega, ja käibe arvutamise meetodiga selliste aktsiate kindlaksmääramiseks, mille suhtes kohaldatakse erandit – C(2012)4362 - tähtaeg : 29.7.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI


5. Parlamendi koosseis

Kyriakos Mavronikolas on teatanud tagasiastumisest Euroopa Parlamendi liikme ametist alates 1. septembrist 2012.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

Soome pädevad asutused on teatanud Carl Haglundi nimetamisest Soome valitsuse liikmeks alates 5. juulist 2012 ja määranud Nils Torvaldsi teda asendama Euroopa Parlamendis alates samast kuupäevast.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 märkis parlament, et Carl Haglundi koht jääb vabaks alates 5 juulist 2012, ja võttis teadmiseks Nils Torvaldsi määramise Euroopa Parlamendi liikmeks alates samast kuupäevast.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Nils Torvalds vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni ALDE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

eelarvekomisjon: Jan Mulder

kalanduskomisjon: Nils Torvalds

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon: Jan Mulderi asemel Nils Torvalds


7.  ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes

Arutelu toimus 12. juunil 2012 (12.6.2012 protokolli punkt 13).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky ja Dominique Vlasto fraktsiooni PPE nimel: Euroopa Liidu poliitika seoses Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemmaga (B7-0377/2012).

Hääletus: 5.7.2012protokoll punkt 13.5.


8.  Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused (arutelu)

Komisjoni avaldus: Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused

Janez Potočnik (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Vittorio Prodi fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux ja Josefa Andrés Barea.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Michael Theurer ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Janez Potočnik.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


9.  Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000127/2012), mille esitas(id) Gabriel Mato Adrover kalanduskomisjoni nimel komisjonile: Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover esitas küsimuse.

Janez Potočnik (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Lövin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo ja Struan Stevenson.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria do Céu Patrão Neves.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.30 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

10. Muud küsimused

Sõna võttis Luigi Berlinguer, kes käsitles Euroopa tuumauuringute keskuse CERN 4. juuli teaadannet, milles kinnitatakse Higgsi bosoni olemasolu, mis avab uued võimalused osakestefüüsikas, ning peatus ühtlasi Euroopa teadusuuringute väljavaadetel.


11. Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0007/2012, mille esitasid parlamendiliikmed Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ja Fiona Hall arenguhariduse ja aktiivse maailmakodaniku kohta, on andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2012)0302) (5.7.2012 protokolli 1. lisa).

Sõna võttis Filip Kaczmarek.


12. Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0010/2012, mille esitasid parlamendiliikmed Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ja Ewald Stadler käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamise kohta, on andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2012)0303) (5.7.2012 protokolli 2. lisa)

Sõna võttis Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Protokoll Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse protokolli Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ja põhikirja I lisa [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0294)

Sõnavõtt

Alexandra Thein (raportöör).


13.2. Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikud ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikke [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0295)


13.3. Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse otsust nr 1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013), ning määrust (EÜ) nr 680/2007, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0296)


13.4.  Paranduseelarve projekt nr 3/2012: eelarveaasta 2011 ülejääk (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2012 kohta, III jagu – Komisjon [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0297)


13.5.  ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes (hääletus)

Arutelu toimus 12. juunil 2012 (12.6.2012 protokolli punkt 13).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 ja B7-0377/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0296/2012

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK B7-0373/2012

(asendades B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 ja B7-0376/2012):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud ( P7_TA(2012)0298 )

(Resolutsiooni ettepanek B7- 0377/2012 muutus kehtetuks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock ja Daniel Hannan

Raport: Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi ja Charles Tannock

Raport: Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula ja Daniel Hannan

ELi ja Iisreali vaheline leping tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise kohta - B7-0296/2012 ja RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula ja Peter Jahr


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski andis teada, et tehnilistel põhjustel ei saanud ta osaleda järgmiste raportite hääletusel: A7-0185/2012, A7-0184/2012 ja A7-0150/2012.


(Istung katkestati kell 12.35 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 3.7.2012protokoll punkt 3.)


17.1. Lesbiliste naiste vastane vägivald ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õigused Aafrikas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Britta Thomsen ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE nimel, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Seán Kelly ja Nicole Kiil-Nielsen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá ja Piotr Borys.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2012protokoll punkt 18.1.


17.2.  Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ja B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bernd Posselt ja Marek Henryk Migalski, kes tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Sergio Paolo Francesco Silvestris fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel ja Liisa Jaakonsaari.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2012protokoll punkt 18.2.


17.3.  Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake ja Marie-Christine Vergiat, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marek Henryk Migalski ja Bernd Posselt tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel, Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogusław Sonik, Roberta Angelilli ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner ja Bernd Posselt.

Sõna võttis Ulrike Lunacek arutelu kulgemise teemal.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2012protokoll punkt 18.3.


18. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


18.1. Lesbiliste naiste vastane vägivald ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õigused Aafrikas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0389/2012rev

(asendades B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marina Yannakoudakis ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud ( P7_TA(2012)0299 )

(Resolutsiooni ettepanek B7-0391/2012 muutus kehtetuks.)


18.2.  Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ja B7-0405/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0393/2012

(asendades B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 ja B7-0405/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel;

Jaroslav Paška.

Vastu võetud ( P7_TA(2012)0300 )

(Resolutsiooni ettepanek B7-0404/2012 muutus kehtetuks.)


18.3.  Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0388/2012

(asendades B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen ja Edward McMillan-Scott fraktsiooni ALDE nimel;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Jaroslav Paška.

Vastu võetud ( P7_TA(2012)0301 )

Sõnavõtt

Marie-Christine Vergiat käsitles hääletuse kulgemist ja selle tulemusi.


19. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


20. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Pealkirja muutmine

- Trzaskowski raportit põhiseaduskomisjoni nimel kodukorra artikli 123 kohta (kirjalikud deklaratsioonid) on täiendatud ja sellesse on lisatud seadusandlike algatustega seonduv (kodukorra artikkel 42) ning pealkiri tuleb sõnastada järgmiselt:

Euroopa Parlamendi kodukorra kirjalikke deklaratsioone käsitleva artikli 123 ja seadusandlikke algatusi käsitleva artikli 42 muutmine – (2011/2058/REG)
komisjon : AFCO

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

JURI komisjon (kodukorra artikkel 37)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu tolli- ja maksustamisalane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 (FISCUS) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1482/2007/EÜ ja nr 624/2007/EÜ – 2011/0341(COD)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON, JURI (artikkel 37)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta – 2011/0282(COD)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (artikkel 37)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta - 2011/0195(COD)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (artikkel 37)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 27.6.2012)

AFET komisjon

- ELi ja Hiina suhted (2012/2137(INI))

- Finants- ja majanduskriisi mõju inimõigustele (2012/2136(INI))

CULT komisjon

- Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine (2012/2132(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

DEVE komisjon

- Geneetilisi ressursse käsitlevate intellektuaalomandiõiguste arenguaspektid: mõju vaesuse vähendamisele arenguriikides (2012/2135(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI, INTA)

ECON komisjon

- VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (2012/2134(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

EMPL komisjon

- Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (2012/2131(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

FEMM komisjon

- Vananemisega seotud haiguste ennetamine naistel (2012/2129(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

IMCO komisjon

- Euroopa tarbijapoliitika uus tegevuskava (2012/2133(INI))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

- Põhiõiguste olukord: Ungari õigusnormid ja tavad (Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni alusel) (2012/2130(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 119 lõige 1)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 27.6.2012)

AFET komisjon

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (nõukogu aastaaruande põhjal Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (2012/2138(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks(kodukorra artikli 121 lõige 3)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 5.6.2012)

AFET komisjon

- Soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta (2012/2143(INI))

- Soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (2012/2142(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

Kaasatud komisjonid
Esimeeste konverentsi otsuse alusel 27.6.2012)

EMPL komisjon

- Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (2012/2131(INI))
Kaasatud komisjonid: EMPL, LIBE
(nõuandvad komisjonid: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


23. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 10. septembrist 2012 kuni 13. septembrini 2012.


24. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Lisa 1 - Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 0007/2012, mille esitasid parlamendiliikmed Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ja Fiona Hall arenguhariduse ja aktiivse maailmakodaniku kohta (5.7.2012protokoll punkt 11 ja P7_TA(2012)0302) ning millele kirjutas alla 398 parlamendiliiget:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Lisa 2 - Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 0010/2012, mille esitasid parlamendiliikmed Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ja Ewald Stadler käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamise kohta (5.7.2012protokoll punkt 12 ja P7_TA(2012)0303) ning millele kirjutas alla 387 parlamendiliiget:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika