Rodyklė 
Protokolas
PDF 270kWORD 276k
Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 5.Parlamento sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai (diskusijos)
 9.Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal CITES konvenciją (diskusijos)
 10.Kiti klausimai
 11.Švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir aktyvi globali pilietybė (rašytinis pareiškimas)
 12.Europos tradiciniu būdu gaminamų ledų dienos paskelbimas (rašytinis pareiškimas)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
13.2.Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
13.3.Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse ***I (balsavimas)
  
13.4.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 3/2012: 2011 finansinių metų perviršis (balsavimas)
  
13.5.ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
17.1.Prievarta prieš lesbietes ir LGBTI teisės Afrikoje
  
17.2.Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis
  
17.3.Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje
 18.Balsuoti skirtas laikas
  
18.1.Prievarta prieš lesbietes ir LGBTI teisės Afrikoje (balsavimas)
  
18.2.Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis (balsavimas)
  
18.3.Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje (balsavimas)
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 20.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 21.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 22.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 23.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 24.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir aktyvi globali pilietybė (rašytinis pareiškimas)
 2 priedas. - Europos tradiciniu būdu gaminamų ledų dienos paskelbimas (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB bei 82/891/EB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 2011/35/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, JURI, IMCO

- Specialioji ataskaita Nr. 7/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Vyno rinkos bendro organizavimo reforma: pasiekta pažanga“ (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus (Tekstas svarbus EEE) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo sudarymo (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, AFET

- Tarybos sprendimas dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, sudarymo (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas perkelti DEC 18/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB, siekiant į to sprendimo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

2) Parlamento narių pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis):

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dvišalio susitarimo su Somaliu (B7-0378/2012)
perduota atsakingam komitetui: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugaus asbesto pašalinimo (B7-0379/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kultūrinio turizmo akliesiems (B7-0380/2012)
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl platesnio šviesos diodų lempų naudojimo (B7-0381/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos strategijos dėl Sirijos (B7-0382/2012)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekologinio maišelio, pagal kurį būtų galima atsekti atliekas (B7-0383/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nepakankamos mitybos Afrikos šalyse (B7-0384/2012)
perduota atsakingam komitetui: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokyklų mokymo kursų apie Europą (B7-0385/2012)
perduota atsakingam komitetui: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos kataraktos operacijos rūšies (B7-0386/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kamieninių ląstelių kriogeninio konservavimo metodo patentavimo (B7-0387/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl susidėvėjusių padangų pakartotino panaudojimo (B7-0411/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: LIBE

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl studijų, susijusių su ligų eiga ir gydymu atsižvelgiant į lytį (angl. „gender attention“), įtraukimo į universitetų programas (B7-0412/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: ENVI


3. Asignavimų perkėlimas

Remdamasis Finansinio reglamento 22 straipsnio 2 dalimi, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimą „INF 1/2012. 2012 m. bendrasis biudžetas. IV skirsnis“.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

2012 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo papildomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir gamintojų organizacijų derybų dėl sutarčių sudarymo pieno ir pieno produktų sektoriuje - C(2012)4297 - terminas: 2012/08/28
perduota atsakingam komitetui: AGRI

2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis sprendimas dėl tyrimų ir baudų, susijusių su manipuliavimu statistiniais duomenimis, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje - C(2012)4361 - terminas: 2012/08/29
perduota atsakingam komitetui: ECON

2012 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas pranešimo ir atskleidimo reikalavimams, informacijai apie grynąsias trumpąsias pozicijas, kurią reikia teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ir apyvartos apskaičiavimo siekiant nustatyti akcijas, kurioms taikoma išimtis, metodui - C(2012)4362 - terminas: 2012/07/29
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI


5. Parlamento sudėtis

Kyriakos Mavronikolas pranešė, kad atsistatydina iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos Parlamento nario vieta yra laisva, ir apie tai pranešė atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms.

Kompetentingos Suomijos institucijos pranešė, kad 2012 m. liepos 5 d. Carl Haglund paskirtas Suomijos vyriausybės nariu ir nuo šios datos Europos Parlamente jį pakeisti paskirtas Nils Torvalds.

Remdamasis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Parlamentas konstatavo, kad nuo 2012 m. liepos 5 d. Carlo Haglundo vieta laisva, ir pažymėjo, kad nuo šios datos Europos Parlamento nariu paskirtas Nils Torvalds.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Nilso Torvaldso įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ALDE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

Biudžeto komitetas: Jan Mulder

Žuvininkystės komitetas: Nils Torvalds

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas: Nils Torvalds vietoj Jano Mulderio


7. ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 12 d. (punktas 13 protokolo 12.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl ES Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės politikos (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky ir Dominique Vlasto PPE frakcijos vardu – dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (B7-0377/2012).

Balsavimas: punktas 13.5 protokolo 5.7.2012.


8. Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai

Janez Potočnik (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Vittorio Prodi S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux ir Josefa Andrés Barea.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Michael Theurer ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Janez Potočnik.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.


9. Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal CITES konvenciją (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000127/2012), kurį pateikė Gabriel Mato Adrover Žuvininkystės komiteto vardu Komisijai: Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal CITES konvenciją (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover pateikė klausimą.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez PPE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Isabella Lövin Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo ir Struan Stevenson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria do Céu Patrão Neves.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

10. Kiti klausimai

Kalbėjo Luigi Berlinguer dėl Europos branduolinių tyrimų centro (CERN) liepos 4 d. pranešimo, kuriame buvo patvirtinta, kad esama vadinamosios dieviškosios dalelės („Higgso bozono“), kuri atveria naujas erdves dalelių fizikai, ir dėl Europos mokslinių tyrimų perspektyvų.


11. Švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir aktyvi globali pilietybė (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ir Fiona Hall pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0007/2012 dėl .švietimo vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir aktyvios globalios pilietybės pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio „Priimtuose tekstuose“ (P7_TA(2012)0302) protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (priedas 1 protokolo 5.7.2012).

Kalbėjo Filip Kaczmarek.


12. Europos tradiciniu būdu gaminamų ledų dienos paskelbimas (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ir Ewald Stadler pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0010/2012 dėl Europos tradiciniu būdu gaminamų ledų dienos paskalbimo pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio „Priimtuose tekstuose“ (P7_TA(2012)0303) protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (priedas 2 protokolo 5.7.2012).

Kalbėjo Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas, projekto [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0294).

Kalbėjo:

Alexandra Thein (pranešėja).


13.2. Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjų projekto [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0295).


13.3. Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0296).


13.4. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 3/2012: 2011 finansinių metų perviršis (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 3/2012, III skirsnis – Komisija [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0297).


13.5. ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 12 d. (punktas 13 protokolo 12.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 ir B7-0377/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0296/2012

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0373/2012

(keičiama B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 ir B7-0376/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ir Boris Zala S&D frakcijos vardu;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0298).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7- 0377/2012 anuliuotas.)


PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock ir Daniel Hannan

Pranešimas: Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi ir Charles Tannock

Pranešimas: Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula ir Daniel Hannan

ES ir Izraelio susitarimas dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo - B7-0296/2012 ir RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula ir Peter Jahr


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski pranešė, kad dėl techninių kliūčių jis negalėjo dalyvauti balsuojant dėl pranešimų A7-0185/2012, A7-0184/2012 ir A7-0150/2012.


(Posėdis sustabdytas 12.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

16. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


17.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 3 protokolo 3.7.2012)


17.1. Prievarta prieš lesbietes ir LGBTI teisės Afrikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ir B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake (ji taip pat atsakė į Berndo Posselto pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Britta Thomsen ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Eija-Riitta Korhola PPE frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Seán Kelly ir Nicole Kiil-Nielsen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá ir Piotr Borys.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. liepos 5 d..


17.2. Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ir B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka (jis taip pat atsakė į Berndo Posselto pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) ir Marek Henryk Migalski pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, ir Liisa Jaakonsaari.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr (jis taip pat atsakė į Mareko Henryko Migalskio pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Lena Kolarska-Bobińska ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. liepos 5 d..


17.3. Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ir B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake ir Marie-Christine Vergiat (ji taip pat atsakė į du Mareko Henryko Migalskio ir Berndo Posselto pakėlus mėlynąją kortelę pateiktus klausimus) pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Sari Essayah PPE frakcijos vardu, Joanna Senyszyn S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner ir Bernd Posselt.

Kalbėjo Ulrike Lunacek dėl diskusijų eigos.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. liepos 5 d..


18. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


18.1. Prievarta prieš lesbietes ir LGBTI teisės Afrikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ir B7-0401/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0389/2012rev

(keičiama B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ir B7-0401/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu;

Marina Yannakoudakis ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0299).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0391/2012 anuliuotas.)


18.2. Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ir B7-0405/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0393/2012

(keičiama B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 ir B7-0405/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ir Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu;

Jaroslav Paška.

Priimta (P7_TA(2012)0300).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0404/2012 anuliuotas.)


18.3. Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ir B7-0399/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0388/2012

(keičiama B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ir B7-0399/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik ir Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen ir Edward McMillan-Scott ALDE frakcijos vardu;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu;

Jaroslav Paška.

Priimta (P7_TA(2012)0301).

Kalbėjo:

Marie-Christine Vergiat dėl balsavimo eigos ir rezultatų.


19. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


20. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Pavadinimo keitimas

- R. Trzaskowskio pranešimas, parengtas Konstitucinių reikalų komitetui, dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio („Rašytiniai pareiškimai“) pakeitimo išplėstas, kad į jį būtų įtrauktas teisėkūros iniciatyvų klausimas (Darbo tvarkos taisyklių 42 straipsnis), ir jo pavadinimas turi būti toks:

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio dėl rašytinių pareiškimų ir 42 straipsnio dėl teisėkūros iniciatyvų pakeitimas – (2011/2058/REG)
komitetas : AFCO

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitų ir mokesčių srities veiksmų programa (FISCUS) ir panaikinami sprendimai Nr. 1482/2007/EB ir Nr. 624/2007/EB – 2011/0341(COD)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: BUDG, ECON, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis – 2011/0282(COD)
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendros žuvininkystės politikos – 2011/0195(COD)
perduota atsakingam komitetui: PECH
nuomonė: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus 2012 m. birželio 27 d. sprendimą)

AFET komitetas

- ES ir Kinijos santykiai (2012/2137(INI))

- Finansų ir ekonomikos krizės poveikis žmogaus teisėms (2012/2136(INI))

CULT komitetas

- Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymas (2012/2132(INI))
(nuomonė: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

DEVE komitetas

- Intelektinės nuosavybės teisių į genetinius išteklius vystymosi aspektai: poveikis skurdo mažinimui besivystančiose šalyse (2012/2135(INI))
(nuomonė: ENVI, JURI, INTA)

ECON komitetas

- MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimas (2012/2134(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

EMPL komitetas

- Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (2012/2131(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

FEMM komitetas

- Moterų ligų, susijusių su amžiumi, prevencija (2012/2129(INI))
(nuomonė: ENVI)

IMCO komitetas

- Nauja Europos vartotojų politikos darbotvarkė (2012/2133(INI))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

- Pagrindinių teisių padėtis. Standartai ir praktika Vengrijoje (pagal EP 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją) (2012/2130(INI))
(nuomonė: AFCO)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalis)
(Pirmininkų sueigai priėmus 2012 m. birželio 27 d. sprendimą)

AFET komitetas

- Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimas (2012/2138(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalis)
(Pirmininkų sueigai priėmus 2012 m. birželio 5 d. sprendimą)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai dėl JT principo „pareiga apsaugoti“ (angl. R2P) (2012/2143(INI))

- Rekomendacija Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnickio byla (2012/2142(INI))
(nuomonė: LIBE)

Susiję komitetai

(Pirmininkų sueigai priėmus 2012 m. birželio 27 d. sprendimą)

EMPL komitetas

- Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (2012/2131(INI))
Susiję komitetai: EMPL, LIBE

(nuomonė: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


23. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks nuo 2012 m. rugsėjo 10 d. iki 2012 m. rugsėjo 13 d..


24. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.50 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


1 priedas. - Švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir aktyvi globali pilietybė (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0007/2012 dėl švietimo vystomojo bendradarbiavimo klausimais ir aktyvios globalios pilietybės, kurį pateikė Parlamento nariai Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ir Fiona Hall (punktas 11 protokolo 5.7.2012 ir P7_TA(2012)0302) ir kurį pasirašė 398 Parlamento nariai:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2 priedas. - Europos tradiciniu būdu gaminamų ledų dienos paskelbimas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0010/2012 dėl Europos tradiciniu būdu gaminamų ledų dienos paskelbimo, kurį pateikė Parlamento nariai Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ir Ewald Stadler (punktas 12 protokolo 5.7.2012 ir P7_TA(2012)0303) ir kurį pasirašė 387 Parlamento nariai:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinė informacija - Privatumo politika