Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 253k
Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes (Rio+20) rezultāti (2012. gada 20.-22. jūnijs) (debates)
 9.Ar fraktēšanu saistītie draudi attiecībā uz karoga valsts pienākumiem saskaņā ar CITES konvenciju (debates)
 10.Dažādi jautājumi
 11.Izglītība attīstības jomā un aktīvs globālais pilsoniskums (rakstiska deklarācija)
 12.Eiropas amatnieciski ražota saldējuma dienas ieviešana (rakstiska deklarācija)
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.2.Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesneši ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
13.3.Finansiālais atbalsts Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā ***I (balsošana)
  
13.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projekts — pēc 2011. finanšu gada budžeta izpildes atlikušais pārpalikums (balsošana)
  
13.5.ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (balsošana)
 14.Balsojuma skaidrojumi
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
17.1.Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu tiesības Āfrikā
  
17.2.Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta
  
17.3.Piespiedu aborta skandāls Ķīnā
 18.Balsošanas laiks
  
18.1.Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu tiesības Āfrikā (balsošana)
  
18.2.Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta (balsošana)
  
18.3.Piespiedu aborta skandāls Ķīnā (balsošana)
 19.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 20.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 21.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Izglītība attīstības jomā un aktīvs globālais pilsoniskums (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums. Eiropas amatnieciski ražota saldējuma dienas ieviešana (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 2011/35/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI, IMCO

- Īpašais ziņojums Nr. 7/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vīna tirgus kopīgās organizācijas reforma: līdzšinējie sasniegumi ” (N7-0072/2012 – C7-0149/2012 – 2012/2119(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK, pagarinot tā piemērošanas termiņu un atjauninot trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumus (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Padomes lēmums, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnes laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM, AFET, BUDG

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (14762/2011 – C7-0170/2012 – 2011/0249(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, AFET

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994, un nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi, ievērojot Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994 (07883/2012 – C7-0171/2012 – 2012/0046(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2012 – III iedaļa – Komisija (N7-0080/2012 – C7-0172/2012 – 2012/2139(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2008/971/EK attiecībā uz tāda meža reproduktīvā materiāla iekļaušanu minētā lēmuma darbības jomā, kas pieskaitāms kategorijai “uzlabots”, un to iestāžu nosaukumu atjaunināšanu, kas atbildīgas par ražošanas apstiprināšanu un kontroli (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

2. Deputāti. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par divpusēju nolīgumu ar Somāliju (B7-0378/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par drošu azbesta glabāšanu (B7-0379/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par kultūrtūrismu aklajiem cilvēkiem (B7-0380/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par LED spuldžu izplatību (B7-0381/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par jaunu stratēģiju attiecībā uz Sīriju (B7-0382/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par ekoloģiskajiem maisiņiem atkritumu izsekojamībai (B7-0383/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par nepietiekamu uzturu Āfrikas valstīs (B7-0384/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas zinību mācību priekšmetiem skolās (B7-0385/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par jaunu procesu kataraktas operāciju laikā (B7-0386/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par cilmes šūnu kriokonservācijas patentu (B7-0387/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par nolietotu riepu atkārtotu izmantošanu (B7-0411/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: LIBE

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par dzimumu medicīnas pētījumu iekļaušanu universitāšu programmā (B7-0412/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ENVI


3. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. panta 2. punktu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu INF 1/2012 – 2012. gada vispārējais budžets – IV iedaļa.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

Komisijas 2012. gada 28. jūnija Deleģētā regula (ES) Nr. .../..., ar ko papildina Padomes Regulu (ES) Nr. 1234/2007 attiecībā uz ražotāju organizāciju starptautisko sadarbību un līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē – C(2012)4297 – termiņš: 28.08.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

Komisijas 2012. gada 29. jūnija Deleģētais lēmums par izmeklēšanām un sodanaudām saistībā ar manipulāciju ar statistikas datiem, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā – C(2012)4361 – termiņš: 29.08.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Komisijas 2012. gada 29. jūnija Deleģētā regula, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informēšanas un informācijas publiskošanas prasībām par neto īsajām pozīcijām, Eiropas Vērtspapīru tirgu iestādei sniedzamajām ziņām par neto īsajām pozīcijām un apgrozījuma aprēķināšanas metodi nolūkā noteikt atbrīvotās akcijas – C(2012)4362 – termiņš: 29.07.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI


5. Parlamenta sastāvs

Kyriakos Mavronikolas ir paziņojis, ka atkāpjas no Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2012. gada 1. septembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka šī vieta ir atbrīvojusies, sākot ar minēto datumu, un informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Carl Haglund no 2012. gada 5. jūlija ir iecelts par Somijas valdības locekli un ka viņa vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar šo pašu dienu, ir iecelts Nils Torvalds.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kā arī Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar 2012. gada 5. jūliju, Carl Haglund vieta ir atbrīvojusies, un pieņēma zināšanai, ka par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar šo pašu dienu, ir iecelts Nils Torvalds.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Nils Torvalds pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

Budžeta komiteja: Jan Mulder.

Zivsaimniecības komiteja: Nils Torvalds.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja: Nils Torvalds aizstāj Jan Mulder.


7. ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi.

Debates notika 2012. gada 12. jūnijā (2012. gada 12. jūnija protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu, tostarp Austrumjeruzalemi (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols un Boris Zala S&D grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā – par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (B7-0377/2012).

Balsojums: 2012. gada 5. jūlija protokola 13.5. punkts.


8. Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes (Rio+20) rezultāti (2012. gada 20.-22. jūnijs) (debates)

Komisijas paziņojums: Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes (Rio+20) rezultāti (2012. gada 20.-22. jūnijs).

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Vittorio Prodi S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Sandrine Bélier Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux un Josefa Andrés Barea.

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Michael Theurer un Jaroslav Paška.

Uzstājās Janez Potočnik.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā


9. Ar fraktēšanu saistītie draudi attiecībā uz karoga valsts pienākumiem saskaņā ar CITES konvenciju (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000127/2012) un kuru uzdeva Gabriel Mato Adrover Zivsaimniecības komitejas vārdā Komisijai: Draudi, ko fraktēšana rada Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITIES) paredzētajiem kuģa karoga valsts pienākumiem (B7-0120/2012).

Gabriel Mato Adrover izvērsa jautājumu.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Pat the Cope Gallagher ALDE grupas vārdā, Isabella Lövin Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo un Struan Stevenson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria do Céu Patrão Neves.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

10. Dažādi jautājumi

Uzstājās Luigi Berlinguer par Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) šā gada 4. jūlija paziņojumu, kurā apstiprināta Higsa bozona eksistence, kas paver jaunas iespējas pētījumiem elementārdaļiņu fizikā, un par zinātniskās pētniecības perspektīvām Eiropā.


11. Izglītība attīstības jomā un aktīvs globālais pilsoniskums (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0007/2012 par izglītību attīstības jomā un aktīvu globālo pilsoniskumu, kuru iesniedza Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze un Fiona Hall, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2012)0302), parakstītāju vārdus norādot sēdes protokolā (sk. 2012. gada 5. jūlija protokola 1. pielikumu).

Uzstājās Filip Kaczmarek.


12. Eiropas amatnieciski ražota saldējuma dienas ieviešana (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0010/2012 par Eiropas amatnieciski ražota saldējuma dienas ieviešanu, kuru iesniedza Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella un Ewald Stadler, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2012)0303), parakstītāju vārdus norādot sēdes protokolā (sk. 2012. gada 5. jūlija protokola 2. pielikumu).

Uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Alexandra Thein (A7-0185/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0294).

Uzstāšanās

Uzstājās Alexandra Thein (referente).


13.2. Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesneši ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesnešiem [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Alexandra Thein (A7-0184/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0295).


13.3. Finansiālais atbalsts Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), un Regulu (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Göran Färm (A7-0150/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0296).


13.4. Budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projekts — pēc 2011. finanšu gada budžeta izpildes atlikušais pārpalikums (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projektu, III iedaļa — Komisija [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Francesca Balzani (A7-0206/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0297).


13.5. ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (balsošana)

Debates notika 2012. gada 12. jūnijā (2012. gada 12. jūnija sēdes protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 un B7-0377/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0296/2012

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0373/2012

(aizstāj B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 un B7-0376/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols un Boris Zala S&D grupas vārdā,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā,
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā,
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0298).

(Rezolūcijas priekšlikums B7- 0377/2012 vairs nav spēkā.)


SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Alexandra Thein ziņojums - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock un Daniel Hannan

Alexandra Thein ziņojums - A7-0184/2012
Iva Zanicchi un Charles Tannock

Göran Färm ziņojums - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula un Daniel Hannan

ES un Izraēlas nolīgums par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu - B7-0296/2012 un RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula un Peter Jahr


15. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski bija darījis zināmu, ka tehnisku iemeslu dēļ nav varējis piedalīties balsošanā par ziņojumiem A7-0185/2012, A7-0184/2012 un A7-0150/2012.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


17. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2012. gada 3. jūlija protokola 3. punktā.)


17.1. Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu tiesības Āfrikā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 un B7-0401/2012.

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt, Britta Thomsen un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eija-Riitta Korhola PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Seán Kelly un Nicole Kiil-Nielsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá un Piotr Borys.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 5. jūlija protokola 18.1. punkts.


17.2. Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta

Rezolūciju priekšlikumi B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 un B7-0405/2012.

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt, un Marek Henryk Migalski iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Liisa Jaakonsaari.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 5. jūlija protokola 18.2. punkts.


17.3. Piespiedu aborta skandāls Ķīnā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 un B7-0399/2012.

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake un Marie-Christine Vergiat, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Marek Henryk Migalski un Bernd Posselt, iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Sari Essayah PPE grupas vārdā, Joanna Senyszyn S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli un Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner un Bernd Posselt.

Uzstājās Ulrike Lunacek par debašu norisi.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 5. jūlija protokola 18.3. punkts.


18. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


18.1. Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu tiesības Āfrikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 un B7-0401/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0389/2012rev.

(aizstāj B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 un B7-0401/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā,

Marina Yannakoudakis un Charles Tannock ECR grupas vārdā,

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0299).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0391/2012 vairs nav spēkā.)


18.2. Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 un B7-0405/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0393/2012

(aizstāj B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 un B7-0405/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen un Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2012)0300).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0404/2012 vairs nav spēkā.)


18.3. Piespiedu aborta skandāls Ķīnā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 un B7-0399/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0388/2012

(aizstāj B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 un B7-0399/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen un Edward McMillan-Scott ALDE grupas vārdā,

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias un Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2012)0301).

Uzstāšanās

Uzstājās Marie-Christine Vergiat par balsošanas norisi un tās rezultātiem.


19. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


20. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Virsraksta maiņa

- Referenta R. Trzaskowski sagatavotais Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 123. panta (rakstiskas deklarācijas) grozīšanu ir paplašināts, lai tajā iekļautu jautājumu par likumdošanas iniciatīvām (Reglamenta 42. pants), tādēļ ziņojuma virsrakstam jābūt šādam:

“Grozījumu izdarīšana Reglamenta 123. pantā par rakstiskām deklarācijām un 42. pantā par likumdošanas iniciatīvām – (2011/2058(REG))”
AFCO komiteja

Nodošana citām komitejām

JURI komiteja (Reglamenta 37. pants)

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido rīcības programmu muitas un nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (FISCUS) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK un Lēmumu Nr. 624/2007/EK – 2011/0341(COD)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: BUDG, ECON, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – 2011/0282(COD)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (Reglamenta 37. pants)

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopējo zivsaimniecības politiku – 2011/0195(COD)
nodots atbildīgajai komitejai: PECH
atzinums: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (Reglamenta 37. pants)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 27. jūnija lēmumu)

AFET komiteja

- ES un Ķīnas attiecības (2012/2137(INI))

- Finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz cilvēktiesībām (2012/2136(INI))

CULT komiteja

- Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (2012/2132(INI))
(atzinums: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

DEVE komiteja

- Intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspekti: ietekme uz nabadzības mazināšanu jaunattīstības valstīs (2012/2135(INI))
(atzinums: ENVI, JURI, INTA)

ECON komiteja

- Finansējuma pieejamības uzlabošana maziem un vidējiem uzņēmumiem (2012/2134(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

EMPL komiteja

- Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (2012/2131(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

FEMM komiteja

- Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (2012/2129(INI))
(atzinums: ENVI)

IMCO komiteja

- Jauna programma attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzības politiku (2012/2133(INI))

LIBE komiteja

- Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (saskaņā ar EP 2012. gada 16. februāra rezolūciju) (2012/2130(INI))
(atzinums: AFCO)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 119. panta 1. punkts)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 27. jūnija lēmumu)

AFET komiteja

- Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (pamatojoties uz Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) (2012/2138(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 121. panta 3. punkts)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 5. jūnija lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei par ANO principu “pienākums aizsargāt” (R2P) (2012/2143(INI))

- Ieteikums Padomei par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā (2012/2142(INI))
(atzinums: LIBE)

Iesaistītās komitejas
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 27. jūnija lēmumu)

EMPL komiteja

- Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (2012/2131(INI))
Iesaistītās komitejas: EMPL, LIBE
(atzinums: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


23. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2012. gada 10. septembra līdz 2012. gada 13. septembrim.


24. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


1. pielikums. Izglītība attīstības jomā un aktīvs globālais pilsoniskums (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija 0007/2012 par izglītību attīstības jomā un aktīvu globālo pilsoniskumu (2012. gada 5. jūlija protokola 11. punkts un P7_TA(2012)0302), kuru iesniedza Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze un Fiona Hall un kuru parakstījuši 398 deputāti:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. pielikums. Eiropas amatnieciski ražota saldējuma dienas ieviešana (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija 0010/2012 par Eiropas amatnieciski ražota saldējuma dienas ieviešanu (2012. gada 5. jūlija protokola 12. punkts un P7_TA(2012)0303), kuru iesniedza Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella un Ewald Stadler un kuru parakstījuši 387 deputāti:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika