Index 
Notulen
PDF 270kWORD 219k
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Resultaat van de Rio+20-top (debat)
 9.Gevaar van charteren voor de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat in het kader van de CITES-overeenkomst (debat)
 10.Diversen
 11.Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)
 12.Instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (schriftelijke verklaring)
 13.Stemmingen
  
13.1.Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.2.Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***I (stemming)
  
13.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering tijdens het begrotingsjaar 2011 (stemming)
  
13.5.EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
17.1.Geweld tegen lesbiennes en LGBTI-rechten in Afrika
  
17.2.Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut
  
17.3.Het schandaal van de gedwongen abortussen in China
 18.Stemmingen
  
18.1.Geweld tegen lesbiennes en LGBTI-rechten in Afrika (stemming)
  
18.2.Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut (stemming)
  
18.3.Het schandaal van gedwongen abortussen in China (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten
 21.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 82/891/EG, 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, JURI, IMCO

- Speciaal verslag nr. 7/2012 (Kwijting 2011) - "De hervorming van de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt: voortgang tot op heden" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG, wat de verlenging van de toepassingsperiode en de bijwerking van de naam van een derde land en de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft (Voor de EER relevante tekst) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Voorstel voor een Besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2013-2017 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, AFET, BUDG

- Voorstel voor een Besluit van de Raad tot sluiting van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AFET

- Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst. (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC18 /2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/971/EG, wat het opnemen van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie "gekeurd" in het toepassingsgebied van die beschikking en het bijwerken van de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over een bilaterale overeenkomst met Somalië (B7-0378/2012)
verwezen naar ten principale: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over veilige asbestverwijdering (B7-0379/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over cultureel toerisme voor blinden (B7-0380/2012)
verwezen naar ten principale: CULT
advies: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de verspreiding van LED-lampen (B7-0381/2012)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over een nieuwe strategie op Syrisch grondgebied (B7-0382/2012)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over ecologische afvalzakken met het oog op de traceerbaarheid van afval (B7-0383/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over ondervoeding in de Afrikaanse landen (B7-0384/2012)
verwezen naar ten principale: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over lessen over Europa op scholen (B7-0385/2012)
verwezen naar ten principale: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over een nieuwe soort van ingreep voor staar (B7-0386/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over octrooi op het cryopreserveren van stamcellen (B7-0387/2012)
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over het hergebruik van versleten banden (B7-0411/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: LIBE

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de opname van het genderaspect in het onderzoek van de universiteiten (B7-0412/2012)
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI.


3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 22, lid 2, van het Financieel Reglement stelde het Europees Economisch en Sociaal Comité de begrotingsautoriteit op de hoogte van kredietoverschrijving INF 1/2012 – Algemene begroting 2012 – Afdeling IV.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

Gedelegeerde verordening (EU) nr. .../... van de Commissie van 28.6.2012 tot aanvulling van Verordening (EG) nr.1234/2007 van de Raad wat de grensoverschrijdende samenwerking en de contractuele onderhandelingen van producentenorganisaties in de sector melk en zuivelproducten betreft - C(2012)4297 - termijn: 28.8.2012
verwezen naar ten principale: AGRI

Gedelegeerd besluit van de Commissie van 29.6.2012 inzake de onderzoeken en boetes bij manipulatie van statistieken, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied - C(2012)4361 - termijn: 29.8.2012
verwezen naar ten principale: ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie van 29.6.2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen inzake de meldings- en openbaarmakingsvereisten met betrekking tot netto shortposities, de bijzonderheden van de aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten te verstrekken informatie over netto shortposities en de methode voor het berekenen van de omzet om te bepalen welke aandelen zijn vrijgesteld - C(2012)4362 - termijn: 29.7.2012
verwezen naar ten principale: ECON
advies : JURI


5. Samenstelling Parlement

Kyriakos Mavronikolas zal met ingang van 1 september 2012 zijn mandaat als lid van het Parlement neerleggen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetel vanaf deze datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Carl Haglund tot lid van de Finse regering met ingang van 5 juli 2012 en van de aanwijzing van Nils Torvalds om hem in het Europees Parlement te vervangen met ingang van dezelfde datum.

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel van Carl Haglund met ingang van 5 juli 2012 vacant en neemt kennis van de benoeming van Nils Torvalds tot lid van het Europees Parlement met ingang van dezelfde datum.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Nils Torvalds, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Begrotingscommissie: Jan Mulder

Commissie visserij: Nils Torvalds

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: Nils Torvalds in plaats van Jan Mulder


7. EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

Het debat heeft op 12 juni 2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 12.6.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over het EU-beleid met betrekking tot de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky en Dominique Vlasto, namens de PPE-Fractie, over het EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0377/2012).

Stemming: punt 13.5 van de notulen van 5.7.2012.


8. Resultaat van de Rio+20-top (debat)

Verklaring van de Commissie: Resultaat van de Rio+20-top

Janez Potočnik (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Vittorio Prodi, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux en Josefa Andrés Barea.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Michael Theurer en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


9. Gevaar van charteren voor de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat in het kader van de CITES-overeenkomst (debat)

Mondelinge vraag (O-000127/2012) van Gabriel Mato Adrover, namens de Commissie visserij, aan de Commissie: Hoe scheepsbevrachting de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat in het kader van de Cites-overeenkomst op de helling zet (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover licht de vraag toe.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Pat the Cope Gallagher, namens de ALDE-Fractie, Isabella Lövin, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo en Struan Stevenson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria do Céu Patrão Neves.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.30 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

10. Diversen

Het woord wordt gevoerd door Luigi Berlinguer over de bekendmaking van het CERN op 4 juli waarin het bestaan wordt bevestigd van het Higgs-deeltje, dat nieuwe horizonten opent voor de deeltjesfysica, en de perspectieven voor het Europees wetenschappelijk onderzoek werden toegelicht.


11. Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0007/2012 ingediend door de leden Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze en Fiona Hall over ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2012)0302) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 5.7.2012).

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek.


12. Instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0010/2012 ingediend door de leden Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella en Ewald Stadler over instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2012)0303) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (bijlage 2 van de notulen van 5.7.2012).

Het woord wordt gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bijlage I daarvan [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0294)

Het woord werd gevoerd door:

Alexandra Thein (rapporteur).


13.2. Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0295)


13.3. Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr. 680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0296)


13.4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering tijdens het begrotingsjaar 2011 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0297)


13.5. EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (stemming)

Het debat heeft op 12 juni 2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 12.6.2012).

Ontwerpresoluties B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 en B7-0377/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0296/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE B7-0373/2012

(ter vervanging van B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 en B7-0376/2012):

ingediend door de volgende leden:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols en Boris Zala, namens de S&D-Fractie;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0298)

(Ontwerpresolutie B7- 0377/2012 komt te vervallen.)


VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock en Daniel Hannan

Verslag Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi en Charles Tannock

Verslag Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula en Daniel Hannan

Overeenkomst EU-Israël inzake conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten - B7-0296/2012 en RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula en Peter Jahr


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski heeft laten weten dat hij om technische redenen niet aan de stemmingen over de verslagen A7-0185/2012, A7-0184/2012 en A7-0150/2012 heeft kunnen deelnemen.


(De vergadering wordt om 12.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

16. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


17. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 3.7.2012 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


17.1. Geweld tegen lesbiennes en LGBTI-rechten in Afrika

Ontwerpresoluties B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 en B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Britta Thomsen en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Seán Kelly en Nicole Kiil-Nielsen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá en Piotr Borys.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.1 van de notulen van 5.7.2012.


17.2. Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut

Ontwerpresoluties B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 en B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt en Marek Henryk Migalski lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, en Liisa Jaakonsaari.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.2 van de notulen van 5.7.2012.


17.3. Het schandaal van de gedwongen abortussen in China

Ontwerpresoluties B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 en B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake en Marie-Christine Vergiat, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marek Henryk Migalski en Bernd Posselt, lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Joanna Senyszyn, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli en Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner en Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek over het verloop van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.3 van de notulen van 5.7.2012.


18. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


18.1. Geweld tegen lesbiennes en LGBTI-rechten in Afrika (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 en B7-0401/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0389/2012rev

(ter vervanging van B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 en B7-0401/2012):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie;

Marina Yannakoudakis en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0299)

(Ontwerpresolutie B7-0391/2012 komt te vervallen.)


18.2. Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 en B7-0405/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0393/2012

(ter vervanging van B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 en B7-0405/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen en Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie;

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2012)0300)

(Ontwerpresolutie B7-0404/2012 komt te vervallen.)


18.3. Het schandaal van gedwongen abortussen in China (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 en B7-0399/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0388/2012

(ter vervanging van B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 en B7-0399/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen en Edward McMillan-Scott, namens de ALDE-Fractie;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2012)0301)

Het woord werd gevoerd door:

Marie-Christine Vergiat over het verloop en de uitslag van de stemmingen.


19. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


20. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijziging titel

- Het verslag Trzaskowski aan de Commissie consitutionele zaken over artikel 123 van het Reglement (schriftelijke verklaringen) wordt uitgebreid tot het vraagstuk van de wetgevingsinitiatieven (artikel 42 van het Reglement) en de titel komt als volgt te luiden:

Wijziging van artikel 123 van het Reglement van het Europees Parlement inzake schriftelijke verklaringen en van artikel 42 over wetgevingsinitiatieven – (2011/2058/REG)
Commissie : AFCO

Wijzigingen aanwijzing commissies

Commissie JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor belastingen en douane in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscus) en tot intrekking van Beschikkingen nr. 1482/2007/EG en nr. 624/2007/EG – 2011/0341(COD)
verwezen naar ten principale : IMCO
advies : BUDG, ECON, JURI (artikel 37)

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) – 2011/0282(COD)
verwezen naar ten principale : AGRI
advies : DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (artikel 37)

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid - 2011/0195(COD)
verwezen naar ten principale : PECH
advies : DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (artikel 37)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.6.2012)

Commissie AFET

- Betrekkingen EU-China (2012/2137(INI))

- Gevolgen van de financiële en economische crisis voor de mensenrechten (2012/2136(INI))

Commissie CULT

- Toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (2012/2132(INI))
(advies: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

Commissie DEVE

- Ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen: gevolgen voor de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (2012/2135(INI))
(advies: ENVI, JURI, INTA)

Commissie ECON

- Verbetering van de toegang tot financiering voor het MKB (2012/2134(INI))
(advies: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

Commissie EMPL

- Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (2012/2131(INI))
(advies: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

Commissie FEMM

- Preventie van leeftijdsgebonden ziekten bij vrouwen (2012/2129(INI))
(advies: ENVI)

Commissie IMCO

- Een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid (2012/2133(INI))

Commissie LIBE

- Situatie van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (overeenkomstig de resolutie van het EP van 16 februari 2012) (2012/2130(INI))
(advies: AFCO)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 119, lid 1, van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.6.2012)

Commissie AFET

- Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad) (2012/2138(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 121, lid 3, van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5.6.2012)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad inzake het VN-beginsel van "verantwoordelijkheid tot bescherming" (R2P) (2012/2143(INI))

- Aanbeveling aan de Raad over de instelling van gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski (2012/2142(INI))
(advies: LIBE)

Medeverantwoordelijke commissies

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.6.2012)

Commissie EMPL

- Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (2012/2131(INI))
Medeverantwoordelijke commissies EMPL, LIBE

(advies: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI).


21. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


23. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 10 september 2012 t/m 13 september 2012.


24. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Bijlage 1 - Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0007/2012 ingediend door de leden Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze en Fiona Hall over ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (punt 11 van de notulen van 5.7.2012 en P7_TA(2012)0302) en ondertekend door 398 leden:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bijlage 2 - Instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0010/2012 ingediend door de leden Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella en Ewald Stadler over de instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (punt 12 van de notulen van 5.7.2012 en P7_TA(2012)0303) en ondertekend door 387 leden:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridische mededeling - Privacybeleid