Indeks 
Protokół
PDF 272kWORD 256k
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (złożone projekty rezolucji)
 8.Wyniki szczytu Rio+20 (20-22 czerwca 2012 r.) (debata)
 9.Zagrożenie związane z obarczaniem państw bandery obowiązkami wynikającymi z konwencji CITES w związku z czarterowaniem statków (debata)
 10.Sprawy różne
 11.Edukacja dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej (oświadczenie pisemne)
 12.Ustanowienie europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną (oświadczenie pisemne)
 13.Głosowanie
  
13.1.Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Sędziowie ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Pomoc finansowa w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***I (głosowanie)
  
13.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2012 – nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2011 (głosowanie)
  
13.5.Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Przemoc wobec lesbijek i prawa osób LGBT w Afryce
  
17.2.Wolność słowa na Białorusi, w szczególności sprawa Andrzeja Poczobuta
  
17.3.Skandal związany z przymusową aborcją w Chinach
 18.Głosowanie
  
18.1.Przemoc wobec lesbijek i prawa osób LGBT w Afryce (głosowanie)
  
18.2.Wolność słowa na Białorusi, w szczególności sprawa Andrzeja Poczobuta (głosowanie)
  
18.3.Skandal związany z przymusową aborcją w Chinach (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 20.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Edukacja dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 - Ustanowienie europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG i 82/891/WE, dyrektywy 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, JURI, IMCO

- Sprawozdanie specjalne nr 7/2012 (Absolutorium 2011) - „Reforma wspólnej organizacji rynku wina – dotychczasowe postępy” (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE poprzez wydłużenie okresu jej stosowania oraz aktualizację nazwy państwa trzeciego oraz nazw organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013–2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM, AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2008/971/WE w odniesieniu do włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „kwalifikowany” w zakres tej decyzji oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie umowy dwustronnej z Somalią (B7-0378/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie bezpiecznego usuwania azbestu (B7-0379/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie turystyki kulturalnej osób niewidomych (B7-0380/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: CULT
opinia: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania żarówek LED (B7-0381/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie nowej strategii na terytorium syryjskim (B7-0382/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie ekologicznego worka umożliwiającego identyfikację odpadów (B7-0383/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie niedożywienia w krajach afrykańskich (B7-0384/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie kursów edukacji europejskiej w szkołach (B7-0385/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie nowej metody operacji zaćmy (B7-0386/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie patentu na kriokonserwację komórek macierzystych (B7-0387/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ITRE
opinia: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie ponownego wykorzystywania zużytych opon (B7-0411/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ENVI
opinia: LIBE

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia nauczania “gender attention” na uczelniach (B7-0412/2012)
odesłany komisja przedm. właść.: ITRE
opinia: ENVI


3. Przesunięcie środków

W myśl art. 22 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskim Komitet Ekonomiczno-Społeczny powiadomił władzę budżetową o przesunięciu środków INF 1/2012 – budżet ogólny na rok 2012 – Sekcja 4.


4. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/... z dnia 28.6.2012 r. uzupełniające rozporządzenie Rad (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych - C(2012)4297 - termin : 28.8.2012
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Decyzja delegowana Komisji z dnia 29.6.2012 r. w sprawie postępowań wyjaśniających i grzywien związanych z manipulowaniem danymi statystycznymi, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro - C(2012)4361 - termin : 29.8.2012
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 29.6.2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem - C(2012)4362 - termin : 29.7.2012
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON
opinia : JURI


5. Skład Parlamentu

Kyriakos Mavronikolas złożył mandat posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 września 2012 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował zainteresowany organ krajowy.

Właściwe władze Finlandii poinformowały o mianowaniu Carla Haglunda na członka rządu fińskiego ze skutkiem od dnia 5 lipca 2012 r. oraz o wyznaczeniu Nilsa Torvaldsa na jego zastępcę w Parlamencie Europejskim ze skutkiem od tego samego dnia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich i art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament ogłosił wakat na miejscu Carla Haglunda począwszy od dnia 5 lipca 2012 r. i przyjął do wiadomości mianowanie Nilsa Torvaldsa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od tego samego dnia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Nils Torvalds bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


6. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

Komisja Budżetowa: Jan Mulder

Komisja Rybołówstwa: Nils Torvalds

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: Nils Torvalds w miejsce Jana Muldera


7. Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy

Debata odbyła się dnia 12 czerwca 2012 (pkt 13 protokołu z dnia 12.6.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols i Boris Zala w imieniu grupy S&D, w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Jerozolimy Wschodniej (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky i Dominique Vlasto w imieniu grupy PPE, w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (B7-0377/2012).

Głosowanie: pkt 13.5 protokołu z dnia 5 lipca 2012 r.


8. Wyniki szczytu Rio+20 (20-22 czerwca 2012 r.) (debata)

Oświadczenie Komisji: Wyniki szczytu Rio+20 (20-22 czerwca 2012 r.)

Janez Potočnik (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Vittorio Prodi w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Sandrine Bélier w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux i Josefa Andrés Barea.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Michael Theurer i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Janez Potočnik.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


9. Zagrożenie związane z obarczaniem państw bandery obowiązkami wynikającymi z konwencji CITES w związku z czarterowaniem statków (debata)

Pytanie ustne (O-000127/2012) które zadał Gabriel Mato Adrover, w imieniu Komisja Rybołówstwa, do Komisji: Zagrożenie związane z obarczaniem państw bandery obowiązkami wynikającymi z konwencji CITES w związku z czarterowaniem statków (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover zadał pytanie.

Janez Potočnik (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo i Struan Stevenson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Maria do Céu Patrão Neves.

Głos zabrał Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.30 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

10. Sprawy różne

Głos zabrał Luigi Berlinguer w sprawie informacji podanych 4 lipca przez CERN, potwierdzających istnienie bozonu Higgsa, które otwiera nowe możliwości w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, oraz w sprawie perspektyw stojących przed europejskim sektorem badań naukowych.


11. Edukacja dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0007/2012 złożone przez następujących posłów: Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze i Fiona Hall, w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych, uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (załącznik 1 do protokołu z dnia 5.7.2012 r.), wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (P7_TA(2012)0302).

Głos zabrał: Filip Kaczmarek


12. Ustanowienie europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0010/2012 złożone przez następujących posłów: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella i Ewald Stadler, w sprawie w sprawie ustanowienia europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną, uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (załącznik 2 do protokołu z dnia 5.7.2012 r.), wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (P7_TA(2012)0303).

Głos zabrał: Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0294)

Wystąpienie

Alexandra Thein (sprawozdawczyni).


13.2. Sędziowie ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0295)


13.3. Pomoc finansowa w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0296)


13.4. Projekt budżetu korygującego nr 3/2012 – nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2011 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0297)


13.5. Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 czerwca 2012 r. (pkt 13 protokołu z dnia 12.6.2012).

Projekty rezolucji B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 i B7-0377/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0296/2012

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI B7-0373/2012

(zastępujący B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 i B7-0376/2012):

złożony przez następujących posłów:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols i Boris Zala w imieniu grupy S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0298)

(Projekt rezolucji B7- 0377/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock i Daniel Hannan

Sprawozdanie Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi i Charles Tannock

Sprawozdanie Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula i Daniel Hannan

Układ między UE a Izraelem o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych - B7-0296/2012 i RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula i Peter Jahr


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski poinformował, że z powodów technicznych nie mógł uczestniczyć w głosowaniu nad sprawozdaniami A7-0185/2012, A7-0184/2012 i A7-0150/2012.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.35 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


17. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 3.7.2012)


17.1. Przemoc wobec lesbijek i prawa osób LGBT w Afryce

Projekty rezolucji B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 i B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta, Britta Thomsen i Marie-Christine Vergiat przedstawiły projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Seán Kelly i Nicole Kiil-Nielsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá i Piotr Borys.

Głos zabrał Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.1 protokołu z dnia 5 lipca 2012.


17.2. Wolność słowa na Białorusi, w szczególności sprawa Andrzeja Poczobuta

Projekty rezolucji B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 i B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta, i Marek Henryk Migalski przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD i Liisa Jaakonsaari.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Lena Kolarska-Bobińska i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Głos zabrał Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.2 protokołu z dnia 5 lipca 2012


17.3. Skandal związany z przymusową aborcją w Chinach

Projekty rezolucji B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 i B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake i Marie-Christine Vergiat, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego i Bernda Posselta, przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Sari Essayah w imieniu grupy PPE, Joanna Senyszyn w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner i Bernd Posselt.

Głos zabrała Ulrike Lunacek w sprawie przebiegu debaty.

Głos zabrał Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.3 protokołu z dnia 5 lipca 2012


18. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


18.1. Przemoc wobec lesbijek i prawa osób LGBT w Afryce (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 i B7-0401/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0389/2012rev

(zastępujący B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 i B7-0401/2012):

złożony przez następujących posłów:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis i Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0299)

(Projekt rezolucji B7-0391/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


18.2. Wolność słowa na Białorusi, w szczególności sprawa Andrzeja Poczobuta (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 i B7-0405/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0393/2012

(zastępujący B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 i B7-0405/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2012)0300)

(Projekt rezolucji B7-0404/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


18.3. Skandal związany z przymusową aborcją w Chinach (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 i B7-0399/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0388/2012

(zastępujący B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 i B7-0399/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias i Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2012)0301)

Wystąpienie

Marie-Christine Vergiat w sprawie przebiegu i wyników głosowania.


19. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


20. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiana tytułu

- Do sprawozdania R. Trzaskowskiego dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie art.123 Regulaminu (oświadczenia pisemne) włączone zostało zagadnienie inicjatywy ustawodawczej (art.42 Regulminu), w związku z czym tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do art. 123 dotyczącego oświadczeń pisemnych i art. 42 dotyczącego inicjatywy ustawodawczej – (2011/2058/REG)
komisja : AFCO

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

komisja JURI (art. 37 Regulaminu)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program działania dla ceł i podatków w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (FISCUS) i uchylający decyzje nr 1482/2007/WE i 624/2007/WE – 2011/0341(COD)
odesłane kom. przed. właść. : IMCO
opinia : BUDG, ECON, JURI (art. 37)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2011/0282(COD)
odesłane kom. przed. właść. : AGRI
opinia : DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (art. 37)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa - 2011/0195(COD)
odesłane kom. przed. właść : PECH
opinia : DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (art. 37)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 27.6.2012)

komisja AFET

- Stosunki UE-Chiny (2012/2137(INI))

- Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na prawa człowieka (2012/2136(INI))

komisja CULT

- Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2012/2132(INI))
(opinia: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

komisja DEVE

- Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływ na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się (2012/2135(INI))
(opinia: ENVI, JURI, INTA)

komisja ECON

- Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (2012/2134(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

komisja EMPL

- Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2012/2131(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

komisja FEMM

- Zapobieganie chorobom kobiet związanym z wiekiem (2012/2129(INI))
(opinia: ENVI)

komisja IMCO

- Nowa strategia na rzecz europejskiej polityki ochrony konsumentów (2012/2133(INI))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

- Sytuacja w zakresie praw człowieka: standardy i praktyka na Węgrzech (na podstawie rezolucji PE z dnia 16 lutego 2012 r.) (2012/2130(INI))
(opinia: AFCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 119 ust. 1 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 27.6.2012)

komisja AFET

- Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (w oparciu o sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2012/2138(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 121 ust. 3 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 5.6.2012)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady w sprawie zasady ONZ dotyczącej „obowiązku ochrony” (R2P) (2012/2143(INI))

- Zalecenie dla Rady w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego (2012/2142(INI))
(opinia: LIBE)

Zaangażowane komisje

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2012 r.)

komisja EMPL

- Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2012/2131(INI))
Zaangażowane komisje: EMPL, LIBE

(opinia: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


23. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 10 września 2012 r. do 13 września 2012 r.


24. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Załącznik 1 - Edukacja dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0007/2012 złożone przez następujących posłów: Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze i Fiona Hall w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej (pkt 11 protokołu z dnia 5.7.2012 i P7_TA(2012)0302) zostało podpisane przez 398 następujących posłów:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Załącznik 2 - Ustanowienie europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0010/2012 złożone przez następujących posłów: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella i Ewald Stadler w sprawie ustanowienia europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną (pkt 12 protokołu z dnia 5.7.2012 i P7_TA(2012)0303) zostało podpisane przez 387 następujących posłów:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności