Zoznam 
Zápisnica
PDF 267kWORD 246k
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (predložené návrhy uznesení)
 8.Výsledky samitu Rio+20 (20. – 22. júna 2012) (rozprava)
 9.Ohrozenie zodpovednosti vlajkových štátov vyplývajúce z prenajímania v rámci dohovoru CITES (rozprava)
 10.Rôzne
 11.Rozvoj vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva (písomné vyhlásenie)
 12.Ustanovenie Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny (písomné vyhlásenie)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.2.Zastupujúci sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.3.Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***I (hlasovanie)
  
13.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: prebytok z rozpočtového roka 2011 (hlasovanie)
  
13.5.Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
17.1.Násilie páchané na lesbičkách a práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike
  
17.2.Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta
  
17.3.Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne
 18.Hlasovanie
  
18.1.Násilie páchané na lesbičkách a práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (hlasovanie)
  
18.2.Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta (hlasovanie)
  
18.3.Škandál v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 21.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Rozvoj vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Ustanovenie Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, IMCO

- Osobitná správa č. 7/2012 (absolutórium za rok 2011) – Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom: Doterajší pokrok (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2003/17/ES predĺžením obdobia jeho uplatňovania a aktualizáciou názvu jednej z tretích krajín a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 – 2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994, a dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií týkajúcich sa spracovaného hydinového mäsa stanovených v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 18/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/971/ES, pokiaľ ide o zahrnutie množiteľského materiálu lesných kultúr kategórie „kvalifikovaný“ do rozsahu pôsobnosti uvedeného rozhodnutia a o aktualizáciu názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

2) Poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o dvojstrannej dohode so Somálskom (B7-0378/2012)
pridelené gestorský výbor: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o bezpečnej likvidácii azbestu (B7-0379/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o cestovnom ruchu pre nevidiacich zameranom na kultúru (B7-0380/2012)
pridelené gestorský výbor: CULT
stanovisko: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o šírení LED žiaroviek (B7-0381/2012)
pridelené gestorský výbor: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o novej stratégie na území Sýrie (B7-0382/2012)
pridelené gestorský výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o ekologickom vrecku umožňujúcom sledovanie odpadu (B7-0383/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o podvýžive v afrických krajinách (B7-0384/2012)
pridelené gestorský výbor: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o náuke o Európe na školách B7-0385/2012)
pridelené gestorský výbor: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o novom postupe pri operácii katarakty (B7-0386/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o patente na kryokonzerváciu kmeňových buniek (B7-0387/2012)
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o využívaní opotrebovaných pneumatík (B7-0411/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: LIBE

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o zavedení štúdia „vplyvu pohlavia na výskyt chorôb” na univerzitách " (B7-0412/2012)
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: ENVI


3. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách informoval Európsky hospodársky a sociálny výbor rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov INF 1/2012 – všeobecný rozpočet na rok 2012 - Oddiel IV.


4. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. .../... z 28. 6. 2012 ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov - C(2012)4297 - termín: 28.8.2012
postúpené gestorský výbor: AGRI

Delegované rozhodnutie Komisie z 29. 6. 2012 o vyšetrovaní a pokutách v súvislosti s manipulovaním štatistických údajov, ako je uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne - C(2012)4361 - termín: 29.8.2012
postúpené gestorský výbor: ECON

Delegované nariadenie Komisie z 29. 6. 2012 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie týkajúce sa čistých krátkych pozícií, podrobné informácie poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami a metódu na výpočet obratu na určenie oslobodených akcií - C(2012)4362 - termín : 29.7.2012
postúpené gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI


5. Zloženie Parlamentu

Kyriakos Mavronikolas oznámil, že s účinnosťou od 1. septembra 2012 odstupuje funkcie poslanca Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

Príslušné fínske úrady oznámili, že Carl Haglund bol menovaný za člena fínskej vlády s účinnosťou od 5. júla 2012 a že ho v Európskom parlamente nahradí Nils Torvalds s účinnosťou od rovnakého dátumu.

V súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu Carla Haglunda s účinnosťou od 5. júla 2012 a vzal na vedomie menovanie Nilsa Torvaldsa za poslanca Európskeho Parlamentu s účinnosťou od rovnakého dátumu.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Nils Torvalds na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


6. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny ALDE Parlament schválil tieto menovania:

Výbor pre rozpočet: Jan Mulder

Výbor pre rybné hospodárstvo: Nils Torvalds

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: Nils Torvalds, ktorým sa nahrádza Jan Mulder


7. Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema

Rozprava sa konala 12. júna 2012 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.6.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o politike EÚ v Predjordánsku vrátane východného Jeruzalema (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols a Boris Zala v mene skupiny S&D, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky a Dominique Vlasto v mene skupiny PPE, o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0377/2012).

Hlasovanie: bod 13.5 zápisnice z 5. júla 2012.


8. Výsledky samitu Rio+20 (20. – 22. júna 2012) (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Výsledky samitu Rio+20 (20. – 22. júna 2012)

Janez Potočnik (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Vittorio Prodi v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux a Josefa Andrés Barea.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Michael Theurer a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


9. Ohrozenie zodpovednosti vlajkových štátov vyplývajúce z prenajímania v rámci dohovoru CITES (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000127/2012), ktorú položil Gabriel Mato Adrover v mene výboru Výbor pre rybné hospodárstvo pre Komisiu: Ohrozenie zodpovednosti vlajkových štátov vyplývajúce z prenajímania v rámci dohovoru CITES (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover rozvinul otázku.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Maria do Céu Patrão Neves.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

10. Rôzne

V rozprave vystúpil Luigi Berlinguer k oznámeniu, ktoré 4. júla zverejnil CERN, v ktorom sa potvrdzuje existencia Higgsovho bozónu, čo otvára nové obzory fyziky častíc, a k vyhliadkam európskeho vedeckého výskumu.


11. Rozvoj vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0007/2012, ktoré predložili poslanci Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze a Fiona Hall, o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s článkom 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice z 5. 7. 2012) v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0302).

Vystúpili Filip Kaczmarek.


12. Ustanovenie Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0010/2012, ktoré predložili poslanci Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella a Ewald Stadler, o ustanovení Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 2 zápisnice z 5. 7. 2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0303).

Vystúpil Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0294)

Vystúpenie

Alexandra Thein (spravodajkyňa).


13.2. Zastupujúci sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0295)


13.3. Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0296)


13.4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: prebytok z rozpočtového roka 2011 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0297)


13.5. Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. júna 2012 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.6.2012).

Návrhy uznesenia B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 a B7-0377/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA B7-0296/2012

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA B7-0373/2012

(nahrádzajúci B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 a B7-0376/2012):

podaný týmito poslancami:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols a Boris Zala v mene skupiny S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0298)

(Návrh uznesenia B7- 0377/2012 sa stal bezpredmetným.)


PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock a Daniel Hannan

Správa: Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi a Charles Tannock

Správa: Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula a Daniel Hannan

Dohoda medzi EÚ a Izraelom o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov - B7-0296/2012 a RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula a Peter Jahr


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski oznámil, že z technických dôvodov sa nemohol zúčastniť na hlasovaní o správach A7-0185/2012, A7-0184/2012 a A7-0150/2012.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

16. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


17. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 3. 7. 2012 )


17.1. Násilie páchané na lesbičkách a práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike

Návrhy uznesenia B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Britta Thomsen a Marie-Christine Vergiat predložili návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Seán Kelly a Nicole Kiil-Nielsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá a Piotr Borys.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.1 zápisnice z 5. júla 2012.


17.2. Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta

Návrhy uznesenia B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 a B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt a Marek Henryk Migalski predložili návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Sergio Paolo Francesco Silvestris v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD a Liisa Jaakonsaari.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.2 zápisnice z 5. júla 2012.


17.3. Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne

Návrhy uznesenia B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake a Marie-Christine Vergiat, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski a Bernd Posselt predložili návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah v mene skupiny PPE, Joanna Senyszyn v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner a Bernd Posselt.

V rozprave vystúpila Ulrike Lunacek k priebehu rozpravy.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.3 zápisnice z 5. júla 2012.


18. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


18.1. Násilie páchané na lesbičkách a práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0389/2012rev

(nahrádzajúci B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis a Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0299)

(Návrh uznesenia B7-0391/2012 sa stal bezpredmetným.)


18.2. Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta (hlasovanie)

Návrhy uznesení B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 a B7-0405/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0393/2012

(nahrádzajúci B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 a B7-0405/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR;

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2012)0300)

(Návrh uznesenia B7-0404/2012 sa stal bezpredmetným.)


18.3. Škandál v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0388/2012

(nahrádzajúci B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2012)0301)

Vystúpenie

Marie-Christine Vergiat k priebehu a k výsledkom hlasovania.


19. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


20. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena názvu

- Správa Trzaskowski Výboru pre ústavne záležitosti týkajúce sa článku 123 rokovacieho poriadku (písomné vyhlásenia) sa rozširuje a zahŕňa otázku legislatívnych iniciatív (článok 42 rokovacieho poriadku) a názov znie takto:

„Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku Parlamentu: článok 123 týkajúci sa písomných vyhlásení a článok 42 týkajúci sa legislatívnych iniciatív – (2011/2058/REG)"
výbor : AFCO

Zmeny v pridelení výborom

výbor JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo a dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES – 2011/0341(COD)
postúpené gestorský výbor: IMCO
stanovisko: BUDG, ECON, JURI (článok 37)

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – 2011/0282(COD)
postúpené gestorský výbor: AGRI
stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (článok 37)

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva - 2011/0195(COD)
postúpené gestorský výbor: PECH
stanovisko: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (článok 37)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. 6. 2012)

výbor AFET

- Vzťahy medzi EÚ a Čínou (2012/2137(INI))

- Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva (2012/2136(INI))

výbor CULT

- Uplatňovanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (2012/2132(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

výbor DEVE

- Rozvojové aspekty práv duševného vlastníctva na genetické zdroje: vplyv na zníženie chudoby v rozvojových krajinách (2012/2135(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, INTA)

výbor ECON

- Zlepšenie prístupu MSP k financovaniu (2012/2134(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

výbor EMPL

- Integrácia migrantov, jej účinky na trh práce a vonkajšia dimenzia koordinácie sociálneho zabezpečenia (2012/2131(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

výbor FEMM

- Prevencia chorôb žien súvisiacich s vekom (2012/2129(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor IMCO

- Nový program pre európsku spotrebiteľskú politiku (2012/2133(INI))

výbor LIBE

- Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 16. februára 2012) (2012/2130(INI))
(stanovisko: AFCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. 6. 2012)

výbor AFET

- Realizácia spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (na základe výročnej správy Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2012/2138(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 121 ods. 3 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. 6. 2012)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, ktoré sa týka zásady OSN „zodpovednosť za ochranu“ (R2P) (2012/2143(INI))

- Odporúčanie Rade, ktoré sa týka zavedenia spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského (2012/2142(INI))
(stanovisko: LIBE)

Pridružené výbory

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. 6. 2012)

výbor EMPL

- Integrácia migrantov, jej účinky na trh práce a vonkajšia dimenzia koordinácie sociálneho zabezpečenia (2012/2131(INI))
Pridružené výbory EMPL, LIBE

(stanovisko: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


23. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 10. septembra 2012 do 13. septembra 2012.


24. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.50 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Príloha 1 - Rozvoj vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0007/2012, ktoré predložili poslanci Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze a Fiona Hall, o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva (bod 11 zápisnice zo dňa 5.7.2012 a P7_TA(2012)0302) podpísalo 398 poslancov:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Príloha 2 - Ustanovenie Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č.0010/2012, ktoré predložili poslanci Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella a Ewald Stadler, o ustanovení Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny (bod 12 zápisnice zo dňa 5.7.2012 a P7_TA(2012)0303) podpísalo 387 poslancov:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia