Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0150(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0069/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0069/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

21. Ευρωπαϊκή τυποποίηση ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Lara Comi (A7-0069/2012)

Η Lara Comi παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Gierek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz και Barbara Weiler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati και Malcolm Harbour.

Παρεμβαίνουν οι Toine Manders, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Viviane Reding και Lara Comi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου