Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0199/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0199/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 22
CRE 10/09/2012 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.9
CRE 11/09/2012 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 02/04/2014 - 18.7
CRE 02/04/2014 - 18.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0312
P7_TA(2014)0262

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

22. Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Η Sophie Auconie παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Julie Girling, Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dagmar Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Riikka Manner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Horst Schnellhardt, Κρίτων Αρσένης, Britta Reimers, John Bufton, José Manuel Fernandes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mara Bizzotto, Peter Liese, Mario Pirillo, Daciana Octavia Sârbu, James Nicholson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI) και Diane Dodds.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Peter Jahr, Giancarlo Scottà και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Sophie Auconie.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου