Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 245kWORD 198k
Maanantai 10. syyskuuta 2012 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Muistosanat
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt
 8.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta ja 88 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 13.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 14.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Määrärahojen siirrot
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Vetoomukset
 20.Käsittelyjärjestys
 21.Eurooppalainen standardointi ***I (keskustelu)
 22.Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ***I (keskustelu)
 23.Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen (keskustelu)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Vapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset (lyhyt esittely)
 26.Naisten rooli vihreässä taloudessa (lyhyt esittely)
 27.Naisten työolot palvelualalla (lyhyt esittely)
 28.EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa (lyhyt esittely)
 29.Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I - Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I (keskustelu)
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Seán Kelly oli läsnä 22. marraskuuta 2010 ja 1. helmikuuta 2012 pidetyissä istunnoissa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

°
° ° °

Puhemies palautti mieliin, että keskiviikkona 12. syyskuuta 2012 José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antaa julkilausuman unionin tilasta (PDOJ:n kohta 36).


3. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin nimissä puheen parlamentin jäsenen Jiří Havelin, parlamentin entisten jäsenten Edith Mastenbroekin, Alexander Falconerin ja Patrick Lanen sekä vuoden 2002 Saharov-palkinnon saajan Oswaldo Payán muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


4. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Valko-Venäjän jatkuvista ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota koskevista loukkauksista ja vaati presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit ja varmistamaan, että seuraavat parlamenttivaalit käydään oikeudenmukaisin ehdoin ja kansainvälisten normien mukaisesti.

Puhemies ilmoitti osoittaneensa kirjeen Gambian tasavallan presidentille reagoidakseen maassa täytäntöönpantuun yhdeksän hengen kuolemanrangaistukseen. Hän vaati hallitusta pidättäytymään uusista teloituksista ja keskeyttämään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon.

Puhemies onnitteli entistä parlamentin jäsentä ja varapuhemiestä Stavros Lambrinidistä tämän nimityksestä ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n erityisedustajaksi.


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Kyproksen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Sophocles Sophocleous on nimitetty parlamentin jäseneksi Kyriakos Mavronikolasin tilalle 1. syyskuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Sophocles Sophocleous osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Erik Bánki 1. kesäkuuta 2012 alkaen ja Martina Anderson 12. kesäkuuta 2012 alkaen.


7. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt

Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Małgorzata Handzlikin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi.

Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Ewald Stadlerin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti nämä pyynnöt on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Gabriele Albertini on lähettänyt puhemiehistölle parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista koskevan pyynnön.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut poliittisilta ryhmiltä ja sitoutumattomien sihteeristöltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ulkoasiainvaliokunta: Barry Madlenerin tilalle Laurence J.A.J. Stassen

liikenne- ja matkailuvaliokunta: Laurence J.A.J. Stassenin tilalle Barry Madlener, Ádám Kósan tilalle Erik Bànki

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta: Krisztina Morvai, Angelika Werthmannin tilalle Norica Nicolai

valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Barry Madlenerin tilalle Laurence J.A.J. Stassen

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Laurence J.A.J. Stassenin tilalle Lucas Hartong

suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: Lucas Hartongin tilalle Barry Madlener

valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Axel Vossin tilalle Reimer Böge

suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta: Reimer Bögen tilalle Axel Voss

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta: Krisztina Morvai on ilmoittanut eroavansa.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


10. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Angelika Werthmann on liittynyt ALDE-ryhmän jäseneksi 4. heinäkuuta 2012 alkaen.


11. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P7_TA-PROV(2012)0241(COR1)) ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2012 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (P7_TA-PROV(2012)0241 - COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD) - INTA).

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta ja 88 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia säädöksiä ei ole vastustettu:

1. TRAN-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta täytäntöönpanotoimenpiteiksi, joka koskee valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä: "Suositus päätöksestä olla vastustamatta luonnosta komission päätökseksi luvan antamisesta Ranskan tasavallalle poiketa komission asetuksesta (EU) N:o 1332/2011 yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän (ACAS II) uuden ohjelmistoversion käytön osalta tietyissä uusissa ilma-aluksissa (B7-0423/2012)"

2. AGRI-valiokunnan suositus olla vastustamatta delegoitua säädöstä: "Suositus päätöksestä olla vastustamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täydentämisestä maito- ja maitotuotealan ylikansallisen yhteistyön ja tuottajaorganisaatioiden välisten sopimusneuvottelujen osalta 28. kesäkuuta 2012 annettua komission delegoitua asetusta (B7-0424/2012)".

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Nämä kaksi suositusta ovat saatavilla Séance en direct -sivustolla.


13. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän on allekirjoittanut heinäkuussa keskeytetyn istuntokauden jälkeen neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta (00028/2012/LEX - C7-0199/2012 - 2011/0901A(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta (00033/2012/LEX - C7-0177/2012 - 2011/0286(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1639/2006/EY sekä yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla annetun asetuksen (EY) N:o 680/2007 muuttamisesta (00027/2012/LEX - C7-0176/2012 - 2011/0301(COD)).

Puhemies ilmoitti lisäksi, että hän allekirjoittaa kuluvan istuntojakson aikana neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta (00034/2012/LEX - C7-0284/2012 - 2012/0110(COD)).


14. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin maaliskuun 2012 I ja II istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


15. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty sopimus

- Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty sopimus

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimus

- pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

- Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus

- Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen sopimuksen muuttamisesta

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen sopimus yhteisestä ilmailualueesta

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus

- Euroopan unionin ja Ukrainan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen muuttamisesta.


16. Suullisesti vastattavat kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

1) suullisesti vastattavat kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000114/2012) James Nicholson ja Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Sokerialan nykyinen hallinnointi (B7-0353/2012)

- (O-000116/2012) George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Sokerialan nykyinen hallinnointi (B7-0354/2012)

- (O-000124/2012) Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin muuttaminen (B7-0355/2012)

- (O-000125/2012) Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter ja Christian Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen säilyttämistä koskevan nykyisen direktiivin muuttaminen (B7-0356/2012)

- (O-000126/2012) Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ja Dimitrios Droutsas S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen säilyttämistä koskevien nykyisten puitteiden tarkistaminen (B7-0357/2012)

- (O-000128/2012) Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen tallentamista koskevien nykyisten puitteiden tarkistaminen (B7-0358/2012)

- (O-000143/2012) Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Sokerialan nykyinen hallinnointi (B7-0359/2012).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly ja Brian Simpson Euroopan unionin liittymiseen aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevaan Unescon yleissopimukseen (0025/2012)

- Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg ja Edvard Kožušník maailman ydinaseiden asteittaiseen ja todennettavaan poistamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman kannattamiseen (0026/2012)

- Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff ja Eider Gardiazábal Rubial äänestysikärajan madaltamiseen16:een (0027/2012)

- Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet ja Keith Taylor kiusaamisen ja kouluväkivallan vastaisen eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen (0028/2012)

- Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar ja Cecilia Wikström romanien kansanmurhan (porajmos) uhrien eurooppalaisen muistopäivän perustamiseen (0029/2012)

- Erminia Mazzoni, Carlo Casini ja Jarosław Leszek Wałęsa uskonnonvapauteen (0030/2012).


17. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 11/2012 (N7-0071/2012 - C7-0135/2012 - 2012/2113(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 14/2012 (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 18/2012 (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 19/2012 (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 21/2012 (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD)).

°
° ° °

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa INF 01/2012.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta tuomioistuimen esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa 01/2012.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta tuomioistuimen esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa 02/2012.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa 01/2012.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa 02/2012.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa 03/2012.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuin ilmoitti budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksistä V/AB-01/A/12, V/AB-02/C/12 ja V/AB-03/A/12.

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettu ilmoitti budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksestä 1/2012 – pääluokka IX – varainhoitovuosi 2012.


18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Linda McAvan (A7-0164/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Linda McAvan (A7-0165/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta (COM(2011)0855 - C7-0468/2011 - 2011/0416(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista (COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta tilatukijärjestelmän ja viininviljelijöille myönnettävän tuen osalta (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta (COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A7-0207/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle (COM(2011)0925 - C7-0521/2011 - 2011/0458(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0208/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 2008/97, (EY) N:o 779/98 ja (EY) N:o 1506/98 muuttamisesta komissiolle Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonnin alalla siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan osalta (COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0209/2012)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0210/2012)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Australian välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0211/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta annetun asetuksen (EY) N:o 774/94 muuttamisesta (COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0212/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi huviveneistä ja vesiskoottereista (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Malcolm Harbour (A7-0213/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (COM(2011)0928 - C7-0001/2012 - 2011/0459(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

- Mietintö EU:n koheesiopolitiikan strategiasta Atlantin alueella (2011/2310(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A7-0222/2012)

- Mietintö vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista (2011/2193(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

- Mietintö elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesta raportointivelvoitteesta (2011/2291(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Carl Haglund (A7-0225/2012)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0714 - C7-0516/2011 - 2011/0314(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

- Mietintö erityiskertomuksesta nro 12/2011 (Vastuuvapaus 2011) -– Ovatko EU:n toimet tukeneet kalastuslaivastojen kapasiteetin mukauttamista käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin? (N7-0003/2012 - C7-0018/2012 - 2012/2009(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marta Andreasen (A7-0228/2012)

- Mietintö Birgit Collin-Langenin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2128(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

- Mietintö Jarosław Leszek Wałęsan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2112(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (COM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska) (COM(2012)0272 - C7-0131/2012 - 2012/2110(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, Espanja) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

- Mietintö EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuutta koskevasta muutossuunnitelmasta (2012/2002(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Charles Goerens (A7-0234/2012)

- Mietintö naisten roolista vihreässä taloudessa (2012/2035(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

- Mietintö joka sisältää komission vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyyn liittyvät huomautukset tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 14/2011: Onko EU:n antama tuki parantanut Kroatian valmiuksia hallinnoida liittymisen jälkeistä rahoitusta? (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0238/2012)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemistä asioista (2011/2317(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Giles Chichester (A7-0240/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen kirjallisia kannanottoja koskevan 123 artiklan ja lainsäädäntöaloitteita koskevan 42 artiklan muuttamisesta (2011/2058(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)) - LIBE -valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Esittelijä: Antonyia Parvanova (A7-0244/2012)

- Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa (2012/2069(ACI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

- Mietintö naisten työoloista palvelualalla (2012/2046(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

- Mietintö yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta ja Eurooppa 2020 -strategiasta (2012/2045(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

- Mietintö EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämisestä turvapaikka-asioissa (2012/2032(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A7-0249/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (COM(2011)0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

- Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskevasta 18. vuosikertomuksesta (2010) (2011/2276(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

- Mietintö neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (2012/2050(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A7-0252/2012)

- Mietintö yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta kattavasta tiedonannosta (2011/2290(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

- Mietintö yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

- Mietintö audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa (2011/2313(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

- Mietintö sosiaalisia investointeja koskevasta sopimuksesta – vastauksesta kriisiin (2012/2003(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta ja direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Claude Turmes (A7-0265/2012)

- Mietintö Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen: väliaikaisen valiokunnan seurantakertomus (2012/2033(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Jörg Leichtfried, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi ja Oreste Rossi. Päätöslauselmaesitys pk-yrityksistä ja kosmeettisten valmisteiden testaamisesta eläimillä (B7-0413/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys autojen yhteiskäytön edistämisestä (B7-0414/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys uusien tieto- ja viestintätekniikan välineiden asianmukaisesta käytöstä (B7-0415/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys vesien saastumisen torjunnasta (B7-0416/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys pienimuotoisesta rannikkokalastuksesta (B7-0417/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden alueiden ja kaupunkien väestökadosta (B7-0418/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys ulkomaankauppasuhteista (B7-0419/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys portugalin kielen merkityksestä Euroopan unionille (B7-0420/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

DEVE

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys tallettajien suojasta (B7-0421/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ECON

- Sebastian Valentin Bodu. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä metsäpalojen estämiseksi ja torjumiseksi koskevan strategian laatimisesta (B7-0422/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

REGI


19. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

17. heinäkuuta 2012

Hannelore Thomas (Köln Komplett Travel Agency) (nro 0839/2012); Anli Heuser-He (2 allekirjoittanutta) (nro 0840/2012); Erich Kalkus (nro 0841/2012); Adolf Schmidt (Heimatortsgemeinschaft Donnersmarkt e.V.) (nro 0842/2012); Alevtina Braunsberg (nro 0843/2012); Dietmar Wedel (nro 0844/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0845/2012); Sonja Bergfeld (nro 0846/2012); Christian Reimann (nro 0847/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0848/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0849/2012); Todorov Angelov Todorov (nro 0850/2012); W.C.H. Bost (nro 0851/2012); P.W. Kooiker (nro 0852/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0853/2012); Panagiotis Paximadis (nro 0854/2012); Theodoros Soutis (nro 0855/2012); Božan Žabjek (nro 0856/2012); Simon Puhlmann (nro 0857/2012); Markus Havemann (nro 0858/2012); Oskar Bradler (nro 0859/2012); Gabriele Steinbach (nro 0860/2012); Ewgeni Dimke (nro 0861/2012); Otto Rover (nro 0862/2012); Heidrun Schroter (nro 0863/2012); Stephanus Kare (nro 0864/2012); Nadya Borisova (nro 0865/2012); Bernd Morsbach (nro 0866/2012); Andre Wirths (nro 0867/2012); Bernd Borzek (nro 0868/2012); Marcel Rupp (nro 0869/2012); Annemarie Arderiu Gil (nro 0870/2012); Wolfgang Gerber (nro 0871/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0872/2012); Erwin Heiko Kaltenmeier (nro 0873/2012); Yolanda Díaz Pérez (nro 0874/2012); Óscar Manteca García (nro 0875/2012); Pedro Barrionuevo Valero (nro 0876/2012); Francisco da Conceição Norte (Commissao de Moradores do Bom Sucesso) (nro 0877/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (nro 0878/2012); Árva Gyuláné (nro 0879/2012); Novák László (nro 0880/2012); M. Livčāne (Biedrība "Lauberiete", Ozolmuiža, Laubere) (nro 0881/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0882/2012); Jussi Koskinen (nro 0883/2012); Theodoros Pitikaris (nro 0884/2012); George Albert Farizo Niedbala (nro 0885/2012); Nebojša Avlijaš (7 allekirjoittanutta) (nro 0886/2012); Navratil Attila (1773 allekirjoittanutta) (nro 0887/2012); Peter Hantz (Bolyai Initiative Committee) (nro 0888/2012); Antonio Vidal López (Comptoir Paysan) (nro 0889/2012); Belkezize Tachfine (nro 0890/2012); Jean d'Abbot-Doyle (nro 0891/2012); Marcello Marafante (nro 0892/2012); Erasmo Amato (nro 0893/2012); Juan Antonio Álvarez Chorén (Plataforma de ciudadanos europeos" No es ideología es ciudadanía") (nro 0894/2012); Rosemary Rechter (nro 0895/2012); Reine Dulac (nro 0896/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0897/2012); Fabricio Sebastian Gianni (nro 0898/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0899/2012); Kyriacos Kyriakides (Change.org "Save Cyprus") (255 allekirjoittanutta) (nro 0900/2012); Giulio Cossu (nro 0901/2012); Steven Sylvester (nro 0902/2012); Graham Wheeler (nro 0903/2012); Guiso Gavino (nro 0904/2012); Daniel Seco (nro 0905/2012); Ivana Petrović (nro 0906/2012); Alain Roth (Association SLB RD422 ) (70 allekirjoittanutta) (nro 0907/2012); Fernando Cosimo Scaramozza (nro 0908/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0909/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0910/2012); Giuseppa Paolina Casillo (nro 0911/2012); Ernesto Arvelo Díaz (nro 0912/2012); Liliana Elizabeth Franco (nro 0913/2012); Eva Villaverde Pedreira (nro 0914/2012); Guillermo Valle Tárrega (nro 0915/2012); Elena Macías Otón (nro 0916/2012); Javier Hernández Delgado (nro 0917/2012); Miguel Morais (nro 0918/2012); Miguel Ângelo Correia (nro 0919/2012); Vasile Cifor (nro 0920/2012); Sorin Stelian Torop (nro 0921/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (3 allekirjoittanutta) (nro 0922/2012); Victor Ruse (nro 0923/2012).

20. heinäkuuta 2012

Dario Mengo (nro 0924/2012); Helena Iwaniuk (nro 0925/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nro 0926/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nro 0927/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nro 0928/2012); Francisco Pérez Martínez (Los Verdes de la Comunidad de Madrid) (nro 0929/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nro 0930/2012); Thomas Dammert (nro 0931/2012); Linda Maria Koldau (nro 0932/2012); Małgorzata Landsmann (nro 0933/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0934/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0935/2012); Paweł Swoboda (Krajowe stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez zakłady górnicze) (8 allekirjoittanutta) (nro 0936/2012); Oisin Jones-Dillon (nro 0937/2012); Matilde Font Ten (nro 0938/2012); Nicolas Caton (nro 0939/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0940/2012); Marinos Grigoriou (nro 0941/2012); Luigi Landolfo (nro 0942/2012); Jelena Antonova (nro 0943/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (12 allekirjoittanutta) (nro 0944/2012); Tomasz Adamowski (Transgum service opon) (nro 0945/2012); Alberto Peñalver Castellón (nro 0946/2012); Alejandro Álvarez Del Amo (nro 0947/2012); Carlo Piccolo (345 allekirjoittanutta) (nro 0948/2012); Juan Campuzano Casas (6 allekirjoittanutta) (nro 0949/2012); Vicente Pérez Crespo (Cofradías de Pescadores) (nro 0950/2012); Josef Müellejans (nro 0951/2012); Lolita Cicha (244 allekirjoittanutta) (nro 0952/2012); Barbara Chodun (2 allekirjoittanutta) (nro 0953/2012); Vincenzo Antonuccio (nro 0954/2012).

26. heinäkuuta 2012

Joan Lladó i Binimelis (40 allekirjoittanutta) (nro 0955/2012); Raina Mihailova (nro 0956/2012); Szigeti Enikö (Civic engagement movement) (nro 0957/2012); Pierre Lacroix (Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique) (221 allekirjoittanutta) (nro 0958/2012); Paula Romero Ganuza (nro 0959/2012); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (nro 0960/2012); Gheorghe Popilean (Uniunea pentru accesarea integrală a fondurilor comunitare europene alocate ţării noastre pentru perioada 2007 2013) (nro 0961/2012); Santo Grammatico (Legambiente Liguria) (nro 0962/2012); Marie Kathleen (Kitty) Denise Arce-Aspelin (nro 0963/2012); Fabrizio Infante (nro 0964/2012); Aleksandra Kwaśnicka (nro 0965/2012); Kent Cooper (nro 0966/2012); Jacqueline Claire Cotterill (nro 0967/2012); Francesco Cavagnoli (Sc. Maglieria & co Prod srl) (nro 0968/2012); Stefano Meconi (nro 0969/2012); S Dimotsantos (Medicon Hellas SA) (nro 0970/2012); Adolfo Sansolini (8Hours EU) (nro 0971/2012); Montserrat Capdevila (La Associació APIGF) (nro 0972/2012); Robert Delis (nro 0973/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0974/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0975/2012); Bibiana García Fernández (nro 0976/2012); Renato Tognini (nro 0977/2012); Fulvio Fiorentini (nro 0978/2012); Luc Gigou (nro 0979/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0980/2012); Nicolae Munteanu (nro 0981/2012); Henryk Szczepański (nro 0982/2012); Vinicije Lupis (Peljesac Bridge Steering Committee) (nro 0983/2012); dit Dieudonné Gregory Thuan (Hincker et associés - Société d'avocats) (nro 0984/2012); Gudrun Behling (nro 0985/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0986/2012).

10. elokuuta 2012

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 0987/2012); Naděžda Siváková (nro 0988/2012); Giorgio Gurrieri (nro 0989/2012); Francesco Di Pasquale (nro 0990/2012); Richard Frederick Parsons (nro 0991/2012); Jason O'Sullivan (nro 0992/2012); Filomeno Greco (nro 0993/2012); Marco Bava (nro 0994/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0995/2012); Francesco Di Pasquale (nro 0996/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0997/2012); Maurizio Sturvi (nro 0998/2012); Kestutis Vilkauskas (nro 0999/2012); Petkov Georgi Plamenov (nro 1000/2012); Sebastian Hofmann (nro 1001/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1002/2012); Alain Guyot (nro 1003/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1004/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1005/2012); Marco Bava (nro 1006/2012); Vanna Pizzi (nro 1007/2012); Cecilia Sanna (nro 1008/2012); Paolo Sommariva (nro 1009/2012); Peter Rein Leesment (nro 1010/2012); Constantina Dumitrescu (nro 1011/2012); Jean François Bray (nro 1012/2012); Eduardo Raya Reatmero (nro 1013/2012); Volodia Vassilev (Association of the general medical practitioners in Sofia – Bi Sofia) (nro 1014/2012); Sonja Schenk (nro 1015/2012); Günter Hegeler (nro 1016/2012); Nicolae Busuioc (nro 1017/2012); Aivars Melnis (nro 1018/2012); Werner Feldmann (nro 1019/2012).

29. elokuuta 2012

Volker Detampel (nro 1020/2012); Barbara Ritterbusch Nauwerck (nro 1021/2012); Sean Lawless (nro 1022/2012); Yvon Lefort (Comité de Défense des Frontaliers Belgo-Français CDF ASBL) (nro 1023/2012); Holger Klekar (nro 1024/2012); Saida Hauer (nro 1025/2012); Christopher Gilchrist (nro 1026/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1027/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1028/2012); Christopher Butler (nro 1029/2012); Roger Tilleul (nro 1030/2012); Krystian Popławski (nro 1031/2012); Andreas Steck (nro 1032/2012); Georgi Slavew Angelov (72 allekirjoittanutta) (nro 1033/2012); Marinela Barza (nro 1034/2012); Luigi Perrone (nro 1035/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nro 1036/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1037/2012); Luciano Iannuccelli (nro 1038/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1039/2012); Nigel Knowles (nro 1040/2012); Sabrina D'Amanti (nro 1041/2012); Rose Marie Delannoy (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes) (nro 1042/2012).


20. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Syyskuun 2012 (PDOJ 493.542) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai
Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko
Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai
ALDE-ryhmä on pyytänyt, että Sharon Bowlesin mietinnöstä "Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä Euroopan unionissa" (A7-0076/2012) toimitettava äänestys, joka on nyt torstain äänestyksissä (PDOJ:n kohta 63), lykättäisiin myöhempään ajankohtaan.

Sharon Bowles käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


21. Eurooppalainen standardointi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta standardoinnista sekä neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY muuttamisesta [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Gierek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz ja Barbara Weiler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati ja Malcolm Harbour.

Puheenvuorot: Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Viviane Reding ja Lara Comi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.8.


22. Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ***I (keskustelu)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Sophie Auconie esitteli laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Julie Girling, Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Dagmar Roth-Behrendt S&D-ryhmän puolesta, Riikka Manner ALDE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nick Griffin, Horst Schnellhardt, Kriton Arsenis, Britta Reimers, John Bufton, José Manuel Fernandes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mara Bizzotto, Peter Liese, Mario Pirillo, Daciana Octavia Sârbu, James Nicholson (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Diane Dodds.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Peter Jahr, Giancarlo Scottà ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Sophie Auconie.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.9.


23. Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen (keskustelu)

Mietintö Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen: väliaikaisen valiokunnan seurantakertomus [2012/2033(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

Hélène Flautre esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sarah Ludford (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michèle Striffler PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Konrad Szymański, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld ja Sarah Ludford, Inês Cristina Zuber, Elena Băsescu, Ioan Enciu ja Sajjad Karim.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Flašíková Beňová, Paul Murphy, Jaroslav Paška ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Hélène Flautre.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.6.


24. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Maria do Céu Patrão Neves, Sylvana Rapti, Raül Romeva i Rueda, Marina Yannakoudakis, Oreste Rossi, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Iuliu Winkler, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Eva Joly, Jan Zahradil, Tadeusz Cymański, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Nuno Teixeira, László Tőkés, Luis Yáñez-Barnuevo García, Antolín Sánchez Presedo, Hélène Flautre, Erik Bánki, Janusz Wojciechowski ja Rui Tavares.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Kinga Gál, María Irigoyen Pérez, Karim Zéribi ja Paul Murphy.


25. Vapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset (lyhyt esittely)

Mietintö vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista [2011/2193(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

Marina Yannakoudakis esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Frédérique Ries, Anna Záborská, Margrete Auken, Oreste Rossi, Zuzana Roithová, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová ja Erik Bánki.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.17.


26. Naisten rooli vihreässä taloudessa (lyhyt esittely)

Mietintö naisten roolista vihreässä taloudessa [2012/2035(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Mikael Gustafsson esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Emer Costello, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Silvia-Adriana Ţicău ja Andrea Češková.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.18.


27. Naisten työolot palvelualalla (lyhyt esittely)

Mietintö naisten työoloista palvelualalla [2012/2046(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Iratxe García Pérez esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai ja Andrea Češková, Elena Băsescu, Anna Záborská ja Andrea Češková.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ana Miranda ja Silvia-Adriana Ţicău.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.19.


28. EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämisestä turvapaikka-asioissa [2012/2032(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

Kyriacos Triantaphyllides esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška ja Miroslav Mikolášik.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.7.


29. Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) ***I - Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan esitteli laatimansa mietinnöt.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu ja Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: John Dalli ja Linda McAvan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.10 ja istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.11.


30. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" OJMA 493.542).


31. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Gianni Pittella

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö