Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. září 2012 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Jižní Afrika: masakr stávkujících horníků

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo za skupinu S&D o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0446/2012);

- Charles Tannock a Giles Chichester za skupinu ECR o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Alf Svensson za skupinu PPE o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0450/2012).

II.   Perzekuce muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Bogusław Sonik za skupinu PPE o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0455/2012).

III.   Ázerbájdžán: případ Ramila Safarova

- Charles Tannock a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi a Kinga Göncz za skupinu S&D o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor a László Tőkés za skupinu PPE o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0444/2012).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí