Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0172(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0265/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0265/2012

Συζήτηση :

PV 11/09/2012 - 5
CRE 11/09/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0306

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

5. Ενεργειακή απόδοση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Ο Claude Turmes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Edite Estrela (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen και Amalia Sartori.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνουν οι Claude Turmes, Günther Oettinger και Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου