Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0172(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0265/2012

Ingediende teksten :

A7-0265/2012

Debatten :

PV 11/09/2012 - 5
CRE 11/09/2012 - 5

Stemmingen :

PV 11/09/2012 - 10.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0306

Notulen
Dinsdag 11 september 2012 - Straatsburg

5. Energie-efficiëntie ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Edite Estrela (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Britta Thomsen, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen en Amalia Sartori.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes, Günther Oettinger en Claude Turmes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 11.9.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid