Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0172(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0265/2012

Predkladané texty :

A7-0265/2012

Rozpravy :

PV 11/09/2012 - 5
CRE 11/09/2012 - 5

Hlasovanie :

PV 11/09/2012 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0306

Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2012 - Štrasburg

5. Energetická účinnosť ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti a o zrušení smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Edite Estrela (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Markus Pieper v mene skupiny PPE, Britta Thomsen v mene skupiny S&D, Fiona Hall v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen a Amalia Sartori.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan a Inês Cristina Zuber.

Vystúpili: Claude Turmes, Günther Oettinger a Claude Turmes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 11.9.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia