Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 септември 2012 г. - Страсбург

18. Положението в Сирия (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия

Председателят приветства присъствието на трибуната на сирийските посетители г-н Rami Al Jarrah и г-н Deiaa Aldeen Doghmouch, както и това на ливанския отговорник по политическите въпроси Ahmed El-Hariri.

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, и Véronique De Keyser, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Véronique De Keyser и Bernd Posselt, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa и Andrzej Grzyb.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.15 от протокола от 13.9.2012

Правна информация - Политика за поверителност