Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 11 септември 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Съдържание на сяра в корабните горива ***I (разискване)
 5.Енергийна ефективност ***I (разискване)
 6.Време за въпроси към Комисията
 7.Състав на Парламента
 8.Искане за защита на парламентарен имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Време за гласуване
  
10.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/017ES/Aragon (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Енергийна ефективност ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Снемане на парламентарния имунитет на Jaroslaw Leszek Walesa (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Birgit Collin-Langen (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.8.Европейска стандартизация ***I (гласуване)
  
10.9.Електронна идентификация на едър рогат добитък ***I (гласуване)
  
10.10.Фармакологичната бдителност (изменение на Директива 2001/83/EО) ***I (гласуване)
  
10.11.Фармакологичната бдителност (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***I (гласуване)
  
10.12.Съдържание на сяра в корабните горива ***I (гласуване)
  
10.13.Режим на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите ***I (гласуване)
  
10.14.Административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I (гласуване)
  
10.15.Обща система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения * (гласуване)
  
10.16.Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. (гласуване)
  
10.17.Доброволно и безплатно даряване на тъкани и клетки (гласуване)
  
10.18.Ролята на жените в "зелената“ икономика (гласуване)
  
10.19.Условия на труд на жените в сектора на услугите (гласуване)
  
10.20.Образование, обучение и „Европа 2020“ (гласуване)
  
10.21.Разпространение по интернет на аудиовизуални творби в ЕС (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Представяне от Съвета на позицията му по проекта за общ бюджет за финансовата 2013 година (разискване)
 16.Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) - Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Положението в Сирия (разискване)
 19.Използване на правосъдието в Русия за политически цели (разискване)
 20.Някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов, за целите на опазването на рибни запаси ***I - Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури ***I - Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството - Реформа на общата политика в областта на рибарството (разискване)
 21.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления ***I (разискване)
 22.Настоящо управление на сектора на захарта (разискване)
 23.Внесени документи
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (350 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (1699 kb) 
 
Протокол (334 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (522 kb) Резултати от поименно гласуване (837 kb) 
 
Протокол (317 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (617 kb) Резултати от поименно гласуване (1698 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност